Navigation


 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

CİLT: 8   SAYI: 37  (Nisan 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

DİL-EDEBİYAT

Çeviride Yeni Yorumbilimsel Paradigmanın Çeviri Sürecine Bakışı ve Yabancılaştırma Yönteminin Yeniden Yorumlanması

Ayla AKIN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710580

Kutadgu Bilig ve Mârifetnâme’de Kadın Algısı

Fatma ALBAYRAK -  Nilüfer SERİN   Doi Number:  http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710581

Almanca Çoğul Eklerin Edinimi Semaî midir?

Mehmet Halit ATLI   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710582

Bilge Karasu’dan Distopik Bir Modernizm Eleştirisi: Gece

Semran CENGİZ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710583

Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-3: Üslûp ve Üslûpbilim Teorileri

Adem ÇALIŞKAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710584

Thematisation Et Figurativite

Eda ÇORBACIOGLU GÖNEZER   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710585

Alevi-Bektaşi Geleneğinde Elma

Özkan DAŞDEMİR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710586

Frauen Und Übersetzung – Von Der Unsichtbarkeit Zum Aktionismus

Christine DİKİCİ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710587

Ölümünün 100. Yılında Bir Iraklı Türkmen Aydının Kaleminden Tevfik Fikret

Veysel ERGİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710588

Kırım Tatar Türkçesi Grameri ve Türkiye Türkçesi Grameri Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi

Mustafa ERKAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710589

Okudum Bildim Deme: Osmanlı Türkçesi! Veya Acaba Bugün Okuduğumuz Romanlar Kimin?

Ramazan GÜLENDAM   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710590

Abdulrazak Gurnah’nın Cennet Romanında Doğu Toplumlarındaki Ötekileştirme ve Kaybolan Kimlikler

Mehmet GÜNEŞ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710591

Necip Fazıl Kısakürek’in “Muhasebe” Adlı Şiirinde Yeniden Doğuş Arketipi

Bilgin GÜNGÖR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710592

The Concept of Male Friendship in Shakespeare’s The Two Gentlemen of Verona : A Contextual Approach            

Sibel İZMİR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710593

Toktogul Satılganov’un Şiirlerinde Vatan ve Millet Sevgisi

Enver KAPAĞAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710594

Kul Himmet’in Bir Mecmuada Yer Alan 50 Şiiri

Hasan KAYA - Necat ÇETİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710595

“Her Şey Geçip Gider” Romanında Totaliter Sovyet Uygulamalarının Görünümleri

Fatih KESKİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710596

Tımberlake Wertenbaker’ın Bülbülün Aşkı Adlı Oyununda Kadının Sessizleştirilmesi ve Sessizleştirilmeye Tepkisi: Pagliaesk Bir Yaklaşım

Arzu ÖZYÖN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710597

Klasik Türk Edebiyatı Mensur Hikâyelerindeki Olağanüstü Unsurlara Bir Bakış

İbrahim SONA   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710598

Hoca Tahsin Efendi’nin Satirik Bir Manzumesi: Meşhur Said Ağa Merhumun Tercüme-i Hâl ve Târîh-i Vefâtı

Şemsettin ŞEKER   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710599

Erek Sözcüğünün Terimceleşme Serüveni Üzerine Etimolojik Bir  Çalışma: “Erek”  Sözcüğü ve Çeviribilim

Nesrin ŞEVİK  -  Muharrem TOSUN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710600

Belleğin Aynasından Şiire Bakmak: Modern Türk Şiirinde Bellek Metaforu

Gökhan TUNÇ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710601

Bir Kadın Şairin Dilinden Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî-i Şerîf

Şerife UZUN   Doi Number:  http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710602

Bir Divan Müsveddesi: Silahşor İbrahim Yâver'in Şiirleri

Kaplan ÜSTÜNER   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710603

 

TARİH – SİYASET BİLİMİ- ULUSLARARASI İLİŞKİLER - COĞRAFYA

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Oluşumunda Rusya-Çin İlişkileri ve İlişkilerin Problemleri

Halil AKMAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710604

Türkiye Selçuklu Sultanı Şahin Şâh’ın Oğlu Şerefü’d-Din İshâk ve Yapı Kitâbesi’ne Dâir Yeni Bir Bakış

Arda DENİZ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710605

Intergovernmental Organizations (Igos) and Their Roles And Activities in Security, Economy, Health, And Envıronment

Eşref ERTÜRK   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710606

1950 Genel Seçimlerinin Urfa’ya Yansıması

Ahmet İLYAS   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710607

Farklı Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Göksu Deltası Gölllerinde Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi

Murat KARABULUT   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710608

Köprübaşlarını Tutmak: Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarını Tahkim Etme Teşebbüsü

Salih KIŞ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710609

Bizans’tan Ruslara Miras: Hıristiyanlık

Fatma KOÇAK - Murat ÖZKAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710610

Millî Mücadele Döneminde Yabancı Gazeteler Üzerinden Yürütülen Pontus Propagandası

Yüksel KÜÇÜKER   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710611

Ganos Dağı ve Yakın Çevresinin Tektonik Jeomorfolojisi (Tekirdağ)

Emre ÖZŞAHİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710612

Millet-i Hakime Kavramı Üzerine Sosyo-Politik Bir Değerlendirme

Adem PALABIYIK - Yunus KOÇ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710613

 

SANAT TARİHİ-ARKEOLOJİ

Osmanlı Minyatüründe İkincil Olan Kadınlar

Abdurrahman DEVECİ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710614

Türk Görsel İletişim Tasarımı ve Kültürel Değerlerle Bağları

Banu İnanç UYAN DUR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710615

Oceanus, Tethys and Thalssa Figures in the Light of Antioch and Zeugma Mosaics

Şehnaz ERASLAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710616

Aydın Eski Çine Ahmet Gazi Cami Minberi

Elif GÜRSOY   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710617

Burdur Müzesi’nden Bir Grup Kalıp Yapımı Kâse

Hüseyin METİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710618

Fas’ın Fes Şehrindeki Karaviyyin Camii

Hayrunnisa TURAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710619

Arkeolojik Veriler Işığında Doğu Anadolu Geç Demir Çağı (MÖ 7.-4. Y.Y.) Çanak Çömleği

Davut YİĞİTPAŞA   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710620

 

PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ-FELSEFE

Yakın İlişkilerde Minnettarlığı İfade Etme Ölçeği (Yimieö) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ahmet AKIN - Abdullah YALNIZ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710621

İrlanda’da Terör

 Erol BULUT - Mehmet KOCA   Doi Number:  http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710622

Ankara Örneğinde Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınların Gereksinimleri

Sema BUZ - Eda BEYDİLİ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710623

Türkiye’de Çokkültürlülük Tartışmaları ve Anadolu Aleviliği

Yılmaz CEYLAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710624

The Role of a Religious Narratıve in ihe Foundation of Female Piousness: Legitimization of Hierarchical Relations

Fatma Zehra FİDAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710625

Ulus Aşırı Göç Süreci ve Yaşlılık: Almanya’da Birinci Kuşak Türk Göçmenler

Bilhan KARTAL - Duygu ALPTEKİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710626

Bazı Klasik ve Çağdaş Sosyologların Perspektifinden Kamu Düzeni ve Kamu Düzeninin Şiddet ve Terör İlişkisi

Mustafa KAYAOĞLU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710627

Gabriel Marcel'e Göre Savaş Nedeni Olarak Soyutlama Ruhu

Emel KOÇ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710628

Bağlantıda Kalmak Ya da Kalmamak İşte Tüm Korku Bu: İnternetsiz Kalma Korkusu Ve Örgütsel Yansımaları

Umut Can ÖZTÜRK   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710629

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mekansal Davranış: Yurt Odaları

Şengül YALÇINKAYA   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710630

Sosyal Kuram ve Din Bağlamında İslam’a Göre İnsanın Temel Özellikleri

İbrahim YENEN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710631

 

EĞİTİM

Fransızca Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinin Mezun Profili

Ayşe Işık AKDAĞ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710632

Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri ile Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN - Yunus GÜNİNDİ - Didem TÜRKOĞLU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710633

Çocuklar İçin Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ahmet AKIN - Okan BİLGİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710634

Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Öğrencilerin Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi

Betül ASLAN -  Osman OKUMUŞ - Yasemin KOÇOĞLU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710635

Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi

Sinan ASLAN - Fikriye KIRBAĞ ZENGİN - Gamze KIRILMAZKAYA   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710636

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710637

İlkokul Öğrencilerine Dil Bilgisi Öğretiminde Bir Yöntem Önerisi:  Yaratıcı Drama

Pınar BULUT   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710638

Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Edebiyat Öğretmenlerinin Divan Edebiyatı’na Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Manisa Örneği)

Bilal ELBİR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710639

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Elektronik Ortamlarda Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Barış ESMER - Mustafa ULUSOY   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710640

Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin Geçirmiş Olduğu Evreler

Ömer GÖKEL - Gökmen DAĞLI   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710641

Öğretmenlerin Aile İşlevleri ile Mesleki Performans Düzeylerinin Karşılaştırılması

Latife KABAKLI ÇİMEN    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710642

İngilizce Öğretmen Adaylarının İngilizce Okuma Derslerinde Gerçek Materyal Kullanımıyla İlgili Tutumları

Halil İbrahim KAYA - Turgay HAN -  Nilüfer AYBİRDİ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710643

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarına İlişkin Bir İnceleme

Esra LÜLE MERT   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710644

Religious Life and Education in Azerbaijan

İslam MUSAYEV   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710645

Enformasyon Kuramı Bağlamında Sosyal Ağlar, Örgütsel Belirsizlik ve Eğitim: Kavramsal Bir Analiz

Murat POLAT  - İ. Bakır ARABACI    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710646

The Application of Creative Drama Method in Erasmus Orientation Programme

Ozan SELCİK - Ayşegül OĞUZ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710647

           Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler Hakkındaki Görüşleri

Özlem ŞİMŞEK ÇETİN - Nadire Emel AKHAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710648

Wrtiing Sentences by Dictation

Ševala TULUMOVIĆ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710649

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Eğitimde Akıllı Tahta ve Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşleri (Rize İli Örneği)

Emel YAZAR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710650

Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti’ndeki Görsellerde Kültür Aktarımı

Fatih YILMAZ    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710651

 

İŞLETME-İKTİSAT-KAMU YÖNETİMİ-İLETİŞİM

Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi

Filiz DAŞKIRAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710652

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Yayınlanan Tek Sayılık Mizah Gazetelerinde Muhalefet: El Üfürük, El Üfürük’e Zeylen Körük, Ton Ton Risalesi, Çıngırak, Mahkûm

Ebru DAVULCU - Mustafa TEMEL   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710653

İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış

Duygu DUMAN - Ilgın BARUT   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710654

Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisinin Toplumsal Hareketler Bağlamında İncelenmesi

Volkan GÖÇOĞLU - Mehmet Devrim AYDIN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710655

Aday Memurluk Eğitimi Alan Uzman Personelin Çatışma Nedenleri ve Yönetim Biçimleri: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Örneği

H. İrem KALAYCI KIRLIOĞLU – D. BAŞER – M. KIRLIOĞLU – D. AKARÇAY    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710656

Türkiye’de Özelleşen Radyo Yayıncılığının 25. Yılında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mihalis KUYUCU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710657

Vergi Planlaması Aracı Olarak Ar-Ge Harcamaları

Mehmet NAR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710658

Küreselleşmenin Tüketim Kültürü Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Tüketimi

Mehmet Şükrü NAR    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710659

Küresel Yüzyılda Yeni Sosyal Hareketler ve Toplumsal Katılımın Teşvik Edici Aracı Olarak Yazılı Basın

Sinem ONAR ÇAMBAY   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710660

İnternet Yayıncılığında Etik Yaklaşımlar: Özel Hayatın Gizliliği

Çağdaş ÖĞÜÇ - Fevzi KASAP   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710661

Film Çevirilerinde Artı ve Eksileriyle Altyazı Yöntemi

Ayhan ŞAHİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710662

The Impacts of Employee Empowerment on Innovation: A Survey on Isparta and Burdur Organized Industrial Zones

Hasan Hüseyin UZUNBACAK   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710663

Mardin İlindeki Restoranların Yerel Ürün Kullanımındaki Avantaj ve Dezavantajları ile İlgili Algı Düzeyleri

Ahmet YARIŞ - Menekşe CÖMERT   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710664

Kalkınma Planlarında Büyükşehirlerin Mevcut Durum Analizi

Aysun YEMEN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710665

 

İLAHİYAT

Hz. Peygamber’in Örnekliğinde Hoşgörülü Olmanın Şartları

İhsan ARSLAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710666

Kur’ân ve Yeni Ahit’e Göre Şehitlik

Ali CAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710667

İslam Hukukunda Suç ve Ceza Kavramı

Rifat USLU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710668

Nefsî Fenalıklara Karşı Affedicilik ve Hz. Yûsuf Örneği

Mehmet Cihat ÜSTÜN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710669

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

Türk Müziğinde Kadın Algısı, “Hacı Arif Bey Eserleri Örneği”

Çağhan ADAR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710670

Kadın Tüketicilerin Marka Tercihleriyle Halkla İlişkiler Destekli Pazarlama (Mpr) Araçları Arasındaki Etkileşim ve Gsm Sektöründe Bir Uygulama

M. Serdar ERCİŞ - Fatma GEÇİKLİ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710671

Giresun’da Yürüyüş Turizmin Çeşitlendirilmesi

Yüksel GÜRSOY   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710672

Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesinde Fiziksel Aktivite ve Sporun Önemi

Mesut HEKİM   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710673

Uluslararası İktisadi Örgütlerin Türk Turizm Endüstrisinin Gelişimindeki Rolleri

Füsun İSTANBULLU DİNÇER - Mithat Zeki DİNÇER - Sezgi GEDİK   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710674

Turizm İşletmelerinde Yönetici ve İşgören Etik Davranışlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Atınç OLCAY - Metin SÜRME   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710675

Türk Diaspora Gençliğinde Kültürel Kimliğin Dönüşümü: Hiphop, Entegrasyon ve Eğlence Mekânları

Onur ŞENEL   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710676

Gençlerin Yaşlı Bireylere Karşı Tutumu

Yasemin UCUN - Sevinç MERSİN - Emine ÖKSÜZ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710677

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581