Navigation


 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

?

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

?

S

?

 

 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

C?LT: 8   SAYI: 38  (Haziran 2015)

 

Kapak       Künye     ??indekiler

 

D?L-EDEB?YAT

Türk?e S?zlü S?ylemde “Kesin, Kesinlikle ve Mutlaka” Kiplik Belirte?lerinin Dilbilgisel S?kl?k ve Kullan?m?  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813625

 Duygu AK BA?O?UL - Cansu AKSU   

Hazineyi Bekleyen Ejder: Türk?e ve Cemil Meri?  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813626

Yahya AYDIN

Cevdet Kudret’in Ya?am?ndan Sokak’?na Türkiye’nin Sosyoekonomik ve Politik Hallerinin Yans?malar?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813627

Macit BALIK

üsl?p ve üsl?pbilim üzerine-4: üsl?p ve üsl?pbilim S?n?fland?rmalar?  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813628

Adem ?ALI?KAN

Construction of Identiy in v. S. Na?paul’s The Mimic Men  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813629

Tahsin ?ULHAO?LU

Siyer-i Veys?’ye Yaz?lan Zeyiller ve Nev‘?-Zade Atay?’nin Zeyl-i Siyer-i Veys?’si  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813630

Suat DONUK

Türkiye Türk?esi Atas?zlerinde S?zlü Hukuk  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813631

Aysun DURSUN

Kibrit?i K?z Masal?n?n Frans?zca, ?ngilizce ve Türk?e Bas?m?na Dilsel / Anlamsal / Anlat?salbir Yakla??m  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813632

Gülay ER - Hanife Nalan GEN?

Türk Atas?zleri ve Deyimlerinde Müzik Kültürümüz   Doi Number:  http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813633    

G?ktürk ERDO?AN

K?ta Felsefesinde Yap?s?küm Yakla??m?n?n ?eviri Olgusuna Etkisi        Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813634

Oktay ESER

Tezkireci Latifi’nin Türk?eyi Kullan?m Sorunlar?: Hal Ekleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813635

?dem G?K

Derv?? Muhammed Yem?n?'nin Faz?letname Adl? Eserinde Hz. Ali Sevgisi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813636

Hüseyin GüFT?

Against Society: Women’s Language, Body and Madness in Wide Sargasso Sea and Sula   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813637

 Mesut GüNEN?

Hatip Olarak Ziyad b. Eb?h (1-53/622-673) ve “Hutbetu’l-Betra”   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813638

M. Selim ?PEK

Bak?’yi Yenilemeye ?al??an Bir ?air üm?d? ve Bak?’ye Nazireleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813639

Hasan KAPLAN

“Belle?in K?? Uykusu" ve "Iss?zl???n Ortas?" Adl? Romanlarda  Bellek   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813640

Derya KILI?KAYA

Ahmed Pa?a D?van?’nda Sevgilinin Mekan?yla ?lgili Kavramlar   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813641

Muhammet KUZUBA? - Duygu GüNER

Bir Kültür Unsuru Olarak ???k Edebiyat?nda Kal?p S?zler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813642

Cafer ?ZDEM?R

Osmanl? ?iirinde Bir Edeb? Muh?t Olarak Kefe (Feodos?a)   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813643

?mer ?ZKAN

Film ?eviri Türü Olarak Dublaj: K?s?tlamalar ve Zorluklar   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813644

Ayhan ?AH?N

Derdini Tuna'ya D?ken ?air ??ik ?elebi ve Tuna Kasidesi’nin Anlam Dünyas?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813645

?smet ?ANLI

Eski Rusya’da Bir  ?evirmen: Maksim Grek   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813646

Leyla ?ENER

Ahilik Te?kilat?n? Güncellemek   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813647

Bekir ???MAN

Tanzimat D?nemi Roman?na Nazire Gelene?i ve Belagat ?lminin Etkisi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813648

Emine TU?CU

 

TAR?H – ULUSLARARASI ?L??K?LER – S?YASET B?L?M?

?slam Co?rafyac?lar?na G?re Azerbaycan   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813649

Cihat AYDO?MU?O?LU

Yunan Milliyet?ili?inin ve Mütekabiliyet ?lkesinin Yunanistan’daki Müslüman-Türk Az?nl???n Haklar?na Etkileri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813650

Filiz ?OBAN - Asl? Fatma BURULDAY

Yarg? Ba??ms?zl??? Ekseninde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yarg? Sistemleri üzerine Kar??la?t?rmal? Bir Tart??ma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813651

Mustafa Latif EMEK - Mikay?l V. YUSIFOV

A Comprehensive Approach to the Role of Information And Communication Technology (ICT) in Globalization    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813652

E?ref ERTüRK

Osmanl? Devleti’nden Cumhuriyet D?nemine Ge?i? Sürecinde Süleyman ?ah Türbesi’nin Konumu   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813653

Yakup KAYA - G?rkem Ozan ?ZALP

Temettuat Defterleri I????nda Eski?ehir’de Yetimlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlar?na Dair Baz? Bilgiler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813654

Metin MENEK?E

Hurufat Defterlerine G?re Me?ri (Fethiye) Kazas?'mdaki Tekke, Zaviye ve Medreseler  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813655

Hüseyin MU?MAL - Raziye ARICI

L’incident de Menemen en 1930: Une Revolte Messianique Unique En Son Genre   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813656

Eyüp ?Z

M. ?emsettin Günaltay'?n Hayat?, ?lmi, ?dar? ve Siyas? Faaliyetleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813657

Ya?ar ?Zü?ET?N

Kad? Burhaneddin Ahmed’in Malatya Politikas?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813658

Murat ZENG?N

 

SANAT TAR?H? – ARKEOLOJ? - CO?RAFYA

Suriyeli S???nmac?lar?n K?r?khan’a (Hatay) Etkileri     http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813659

Ahmet ATASOY - Hasan DEM?R

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanl? Fabrika Yap?lar?n?n ?n?as?na Dair Yap?lan Düzenlemeler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813660

Didem BOYACIO?LU

Di?er Yap?larla ?li?kileri Bak?m?ndan Mezar An?tlar?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813661

Zeynep Demircan AKSOY

Osmanl?’dan Cumhuriyet’e Eski?ehir ?ifteler Haras? Yap?lar?      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813662

Zeynep ERTU?RUL

Gate of the Treasury of Istanbul Dolmabah?e Palace in the Context of Palace Architecture in Westernization Period   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813663

Rah?an TOPTA?

Co?rafya ?al??malar?nda Panoramik Foto?raf Kullan?m?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813664

Murat UZUN - Sibel ?ZCAN

 

SOSYOLOJ? – PS?KOLOJ? -FELSEFE

Gender Exclusion: A Study of Oro Cult among Awori of Ojo, Nigeria   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813665

Johnson AYODELE

Sekülerle?me Türkiye’de         http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813666

Beh?et BATUR

 Mesleki Rehberlik ?al??malar?na ?li?kin Nitel Bir Analiz: Antalya ?rne?i    http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813667

Ayd?n ??V?L?DA? -- ?lhan GüNBAYI - Tayfun Y?RüK

Psychological Distress among the Non-Relocated and Relocated Survivors after the August 17th 1999 Earthquake in Turkey    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813668

Kerim EDINSEL - ?zcan EL?I

Türkiye’ de Kay?p ?ocuk Sorununun Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sebepleri ve Sonu?lar? (Do?u Anadolu B?lgesi’nde Orta ?l?ekli Bir Büyük?ehir Belediyesi ?rneklemi)   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813669

Yusuf ?NC? - Serkan ALTUNTOP

Ya?l? Hastalarda Tanr? Alg?s? ?lüm Kayg?s?n? Etkiler mi?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813670

Oya Sevcan ORAK - Hacer G?K U?UR – F. BA?K?Y – M. ?ZCAN – N. SEY?S

Avrupa Frankofon Medyas?nda Müslüman Kad?n?n?n ?rtüsüne Y?nelik Stereotipler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813671

Mü?erref YARDIM

Sanayi ??letmelerinde ?evreye Duyarl? üretim Uygulamalar?: Bir üretim ??letmesinde ?rnek Olay ?al??mas?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813672

Serkan YüCEL - Mehmet Selami YILDIZ - Halil ?brahim YAZGAN

 

E??T?M

Sosyal Medya Kullan?m? ?l?e?i’nin Türk?e Formu’nun Ge?erli?i ve Güvenirli?i    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813673

Ahmet AKIN - Ahmet ?ZBAY - ?hsan BAYKUT

Sosyal Nedenli ??retmen Tükenmi?li?i ?l?e?i Türk?e Formu: Ge?erlik ve Güvenirlik ?al??mas?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813674

Ahmet AKIN - Mehmet Emin TURAN - Erkan TURAN

Sosyal Bilgiler ??retmen Adaylar?n?n Co?rafya Yeterlilikleri A??s?ndan Co?rafya Derslerini ve Kendilerini De?erlendirmeleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813675

Cemalettin AYAS - Hilmi DEM?RKAYA

??retmenlik Uygulamas? Dersinde Aday ??retmenlerin Alg?lar?na G?re Uygulama ??retmenlerinin ??retmenlik Rollerinin Belirlenmesi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813676

Mehmet Fatih AYAZ

Intel ??retmen Program? Karma Modeli Hizmeti?i E?itimi Hakk?ndaki ??retmen G?rü?leri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813677

Esra CESUR - Tu?ba YELKEN

??retmenlik Kariyer Basamaklar? Uygulamas?n?n Okuldaki Etkilerine ?li?kin ??retmenlerin G?rü?leri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813678

Ahmet Turan CIMBIZ - Erdal Kü?üKER

Attitudes of Social Work Students towards the Ageism   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813679

Serap DA?BA? - Nur Feyzal KESEN

?ocuk Kitaplar?ndaki Bilgisayar ve ?nternet Kullan?m?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813680

Kelime ERDAL

Türkiye’de De?erler E?itimi Konusunda Yap?lan Ara?t?rmalar   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813681

Mustafa Gü?Lü

Reggio Emilia Inspired Projects Conducted in a Preschool: An Action Research   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813682

Hatice Zeynep ?NAN - G?zde KAYIR

An Investigation of Preschool Teachers Use of School Gardens in Turkey   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813683

Mehmet MART - Fatma AL?S?NANO?LU - O?uz Serdar KES?C?O?LU

Differences in Visual Acuity of the Right and the Left Eye and Strabismus Angle according to the Age in Initial Overview, Immediately after the Surgery and one Year after the Surgery    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813684

?evala TULUMOVI? - D?enana ADILOVI?

Okul ?ncesi D?nem ?ocu?u Olan Babalar?n Babal?k Rolü Alg?lar? ?le E? Destek Düzeyleri Aras?ndaki ?li?kinin ?ncelenmesi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813685

Didem TüRKO?LU - Gülümser GüLTEK?N AKDUMAN

E?itim Fakültesi ??retim Elemanlar?n?n Avrupa Birli?i Hayat Boyu ??renme Projelerine Bak???   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813686

Gamze YAVUZ KONOKMAN - Cenk AKAY - Tuba DEM?RC?O?LU

 

 

??LETME – KAMU Y?NET?M? – ?KT?SAT - ?LET???M

?rgütsel Ba?l?l?k ve Rekreasyonel ?mkanlar Aras?ndaki ?li?ki: Antalya’da Konaklama ??letmelerinde ?al??anlar üzerine Bir Ara?t?rma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813687

Orhan AKOVA - ?sa BAYHAN

?rgütsel Ba?l?l???n ?? Tatmini üzerindeki Etkisine Y?nelik Bir Ara?t?rma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813688

Ferda ALPER AY - Ay?egül ALPER - Hüdaverdi B?RCAN - Mehmet Sad?k ?NCüL

Turizm-Güdümlü ?ktisadi Büyüme Hipotezi: Türkiye üzerine Bir Uygulama   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813689

Ahmet AY - Mustafa KARTAL- Aytu? ARSLAN

Der Neue Us-Imperialismus   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813690

Ali AYATA

Konya ?li Obstetrik Acil Sevk ve Y?netiminde Yüksek Performansl? ?rgüt Geli?tirme: Sürdürülebilir Bir Model Olu?turma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813691

M. BASARAN – A. BASARAN – O. ADIGUZEL – A. BASARAN – Z. KUCUKAYDIN

Stratejik Kent Y?netiminde Payda?lar: ?ehirlerin Misyonlar?na Y?nelik Bir ?nceleme   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813692

Funda BAYRAKDARO?LU - Fatma K?MüRCüO?LU

Fombrun ?tibar Katsay? ?l?e?i ?er?evesinde Bir ?tibar Vaka ?al??mas?: Ar?elik A.?.   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813693

Sezin BAYSAL BERKUP

Yoksulluk ve Medya: Yoksullar?n Bak?? A??s?ndan Yoksullu?un Medyada Temsili   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813694

Adem DO?AN

Polis Okulu ??rencilerinin S?n?f Komiserleri Hakk?ndaki Liderlik Davran??? Alg?s? ve Beklentisi   Doi Number:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813695 

Murat HAMARAT

Bilgi ?a??nda Sosyal Sorumluluk Odakl? Gazetecilik: Yurtta? Gazetecili?i   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813696

Sinem ONAR ?AMBAY

Türkiye’de Ev D??? G?da Tüketimin Durumu ve Tüketici E?ilimleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813697

Ebru ONURLUBA? - Hasan G?khan DO?AN - Arslan Zafer GüRLER

Yeni Medyada Nefret S?ylemi: Ek?i S?zlük ?rne?i   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813698

Hülya ?ZTEK?N

Is It Likely for a Financial Innovation to Lead an Economic Crisis? Major Examples of Financial Crises   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813699

Cansu ?ARKAYA ??ELL?O?LU

Identification, Analysis and Evaluation of Results in the Development of the Underdeveloped Areas of the Tuzla Canton   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813700

Vanes TULUMOVI?

Turizm Gelirinin Türkiye’nin Makroekonomik Performans?na Katk?s?: Ekonometrik Bir ??zümleme   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813701

Fatma TURAN KOYUNCU

Sigortac?l?k Sekt?ründe ?rgütsel Kü?ülmenin Ard?ndan Ortaya ??kan Güven Bunal?m? ve Psikolojik S?zle?me Boyutlar?na Etkisi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813702

?ule TUZLUKAYA - Erdem KIRKBE?O?LU

A??r? ?? Yükünün Performans Perspektifinden ?al??ma Psikolojisinde Negatifli?e Etkisi: Muhasebe Meslek Mensuplar?na Y?nelik Bir Ara?t?rma    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813703

H. Tezcan UYSAL - Halim AKBULUT - Selim ERTAN

Trust as a Mediator of the Relationship between Informational Justice and Affective Commitment: An Empirical Study on Medium-Sized Enterprise   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813704

Oktay YANIK - Ali GüRSOY

 

?LAH?YAT

Hz. Peygamber D?nemi Toplumsal De?i?imin ?ne ??kan Y?nleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813705

Fatih A?IK

Büyük Mo?ol ?mparatoru Cengiz Han'?n Din Alg?s?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813706

?hsan ARSLAN

Sanat ve Psikoloji Etkile?imi: Geleneksel Türk- ?slam Sanatlar? Merkezli Bir Okuma Denemesi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813707

Orhan GüRSU

N?r s?resi 35. Ayet ba?lam?nda Mesnevi’de N?r Sembolü   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813708

Musa KAVAL

Be?eri Hukukla Kar??la?t?rmal? Olarak  Ceza  Hukukunun  ?slam  Hukukundaki Yeri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813709

Rifat USLU

Kur’an Bak?? A??s?yla Dünya Hayat? Alg?s?n?n Ruh Sa?l???na Etkileri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813710

Faruk VURAL

 

D??ER SOSYAL B?L?MLER

Türklerin Bulgaristan’dan 1989 Zorunlu G??ünün ?a?da? Dans Sanat?na Yans?mas?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813711

Ayrin ERS?Z

Local Sound, Local Scene: Karga Art, Kadik?y Scene Case

Tu??e HAKARAR - Buse DEM?R Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813712

Tip II Diyabet, Hipertansiyon ve Obezitenin ?nlenmesinde Fiziksel Aktivitenin ?nemi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813713  

Mesut HEK?M

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

?

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

?

S

?

 

Uluslararas? Sosyal Ara?t?rmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

韭菜萝卜汤是一道很美味的美食。里面含有大量的物质产后丰胸,胡萝卜素等。经常食用可以帮助人体排空有毒物质丰胸产品。而对影响胸部发育非常至关重要的地方之一就是。他会影响胸部大量有害沉积类物质的排出丰胸效果。尤其是针对乳房。我们月经来的时候,胸部会出现胀满的情况。它就可以发挥功效排出胀气浊气了丰胸食物