Navigation


 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

CİLT: 8   SAYI: 38  (Haziran 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

DİL-EDEBİYAT

Türkçe Sözlü Söylemde “Kesin, Kesinlikle ve Mutlaka” Kiplik Belirteçlerinin Dilbilgisel Sıklık ve Kullanımı  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813625

 Duygu AK BAŞOĞUL - Cansu AKSU   

Hazineyi Bekleyen Ejder: Türkçe ve Cemil Meriç  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813626

Yahya AYDIN

Cevdet Kudret’in Yaşamından Sokak’ına Türkiye’nin Sosyoekonomik ve Politik Hallerinin Yansımaları   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813627

Macit BALIK

Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-4: Üslûp ve Üslûpbilim Sınıflandırmaları  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813628

Adem ÇALIŞKAN

Construction of Identiy in v. S. Naıpaul’s The Mimic Men  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813629

Tahsin ÇULHAOĞLU

Siyer-i Veysî’ye Yazılan Zeyiller ve Nev‘î-Zâde Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’si  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813630

Suat DONUK

Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Sözlü Hukuk  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813631

Aysun DURSUN

Kibritçi Kız Masalının Fransızca, İngilizce ve Türkçe Basımına Dilsel / Anlamsal / Anlatısalbir Yaklaşım  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813632

Gülay ER - Hanife Nâlân GENÇ

Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Müzik Kültürümüz   Doi Number:  http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813633    

Göktürk ERDOĞAN

Kıta Felsefesinde Yapısöküm Yaklaşımının Çeviri Olgusuna Etkisi        Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813634

Oktay ESER

Tezkireci Latifi’nin Türkçeyi Kullanım Sorunları: Hal Ekleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813635

Âdem GÖK

Dervîş Muhammed Yemînî'nin Fazîletnâme Adlı Eserinde Hz. Ali Sevgisi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813636

Hüseyin GÜFTÂ

Against Society: Women’s Language, Body and Madness in Wide Sargasso Sea and Sula   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813637

 Mesut GÜNENÇ

Hatip Olarak Ziyâd b. Ebîh (1-53/622-673) ve “Hutbetu’l-Betrâ”   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813638

M. Selim İPEK

Bâkî’yi Yenilemeye Çalışan Bir Şair Ümîdî ve Bâkî’ye Nazireleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813639

Hasan KAPLAN

“Belleğin Kış Uykusu" ve "Issızlığın Ortası" Adlı Romanlarda  Bellek   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813640

Derya KILIÇKAYA

Ahmed Paşa Dîvânı’nda Sevgilinin Mekânıyla İlgili Kavramlar   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813641

Muhammet KUZUBAŞ - Duygu GÜNER

Bir Kültür Unsuru Olarak Âşık Edebiyatında Kalıp Sözler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813642

Cafer ÖZDEMİR

Osmanlı Şiirinde Bir Edebî Muhît Olarak Kefe (Feodosıa)   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813643

Ömer ÖZKAN

Film Çeviri Türü Olarak Dublaj: Kısıtlamalar ve Zorluklar   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813644

Ayhan ŞAHİN

Derdini Tuna'ya Döken Şair Âşik Çelebi ve Tuna Kasidesi’nin Anlam Dünyası   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813645

İsmet ŞANLI

Eski Rusya’da Bir  Çevirmen: Maksim Grek   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813646

Leyla ŞENER

Ahilik Teşkilatını Güncellemek   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813647

Bekir ŞİŞMAN

Tanzimat Dönemi Romanına Nazire Geleneği ve Belâgat İlminin Etkisi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813648

Emine TUĞCU

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

İslâm Coğrafyacılarına Göre Azerbaycan   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813649

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU

Yunan Milliyetçiliğinin ve Mütekabiliyet İlkesinin Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığın Haklarına Etkileri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813650

Filiz ÇOBAN - Aslı Fatma BURULDAY

Yargı Bağımsızlığı Ekseninde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargı Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tartışma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813651

Mustafa Latif EMEK - Mikayıl V. YUSIFOV

A Comprehensive Approach to the Role of Information And Communication Technology (ICT) in Globalization    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813652

Eşref ERTÜRK

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Dönemine Geçiş Sürecinde Süleyman Şah Türbesi’nin Konumu   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813653

Yakup KAYA - Görkem Ozan ÖZALP

Temettuât Defterleri Işığında Eskişehir’de Yetimlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Bazı Bilgiler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813654

Metin MENEKŞE

Hurufat Defterlerine Göre Meğri (Fethiye) Kazası'mdaki Tekke, Zaviye ve Medreseler  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813655

Hüseyin MUŞMAL - Raziye ARICI

L’incident de Menemen en 1930: Une Revolte Messianique Unique En Son Genre   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813656

Eyüp ÖZ

M. Şemsettin Günaltay'ın Hayatı, İlmi, İdarî ve Siyasî Faaliyetleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813657

Yaşar ÖZÜÇETİN

Kadı Burhaneddin Ahmed’in Malatya Politikası   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813658

Murat ZENGİN

 

SANAT TARİHİ – ARKEOLOJİ - COĞRAFYA

Suriyeli Sığınmacıların Kırıkhan’a (Hatay) Etkileri     http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813659

Ahmet ATASOY - Hasan DEMİR

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Fabrika Yapılarının İnşasına Dair Yapılan Düzenlemeler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813660

Didem BOYACIOĞLU

Diğer Yapılarla İlişkileri Bakımından Mezar Anıtları   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813661

Zeynep Demircan AKSOY

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Harası Yapıları      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813662

Zeynep ERTUĞRUL

Gate of the Treasury of Istanbul Dolmabahçe Palace in the Context of Palace Architecture in Westernization Period   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813663

Rahşan TOPTAŞ

Coğrafya Çalışmalarında Panoramik Fotoğraf Kullanımı   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813664

Murat UZUN - Sibel ÖZCAN

 

SOSYOLOJİ – PSİKOLOJİ -FELSEFE

Gender Exclusion: A Study of Oro Cult among Awori of Ojo, Nigeria   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813665

Johnson AYODELE

Sekülerleşme Türkiye’de         http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813666

Behçet BATUR

 Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği    http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813667

Aydın ÇİVİLİDAĞ -- İlhan GÜNBAYI - Tayfun YÖRÜK

Psychological Distress among the Non-Relocated and Relocated Survivors after the August 17th 1999 Earthquake in Turkey    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813668

Kerim EDINSEL - Özcan ELÇI

Türkiye’ de Kayıp Çocuk Sorununun Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sebepleri ve Sonuçları (Doğu Anadolu Bölgesi’nde Orta Ölçekli Bir Büyükşehir Belediyesi Örneklemi)   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813669

Yusuf İNCİ - Serkan ALTUNTOP

Yaşlı Hastalarda Tanrı Algısı Ölüm Kaygısını Etkiler mi?   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813670

Oya Sevcan ORAK - Hacer GÖK UĞUR – F. BAŞKÖY – M. ÖZCAN – N. SEYİS

Avrupa Frankofon Medyasında Müslüman Kadınının Örtüsüne Yönelik Stereotipler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813671

Müşerref YARDIM

Sanayi İşletmelerinde Çevreye Duyarlı Üretim Uygulamaları: Bir Üretim İşletmesinde Örnek Olay Çalışması   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813672

Serkan YÜCEL - Mehmet Selami YILDIZ - Halil İbrahim YAZGAN

 

EĞİTİM

Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Geçerliği ve Güvenirliği    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813673

Ahmet AKIN - Ahmet ÖZBAY - İhsan BAYKUT

Sosyal Nedenli Öğretmen Tükenmişliği Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813674

Ahmet AKIN - Mehmet Emin TURAN - Erkan TURAN

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Yeterlilikleri Açısından Coğrafya Derslerini ve Kendilerini Değerlendirmeleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813675

Cemalettin AYAS - Hilmi DEMİRKAYA

Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Aday Öğretmenlerin Algılarına Göre Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Rollerinin Belirlenmesi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813676

Mehmet Fatih AYAZ

Intel Öğretmen Programı Karma Modeli Hizmetiçi Eğitimi Hakkındaki Öğretmen Görüşleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813677

Esra CESUR - Tuğba YELKEN

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulamasının Okuldaki Etkilerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813678

Ahmet Turan CIMBIZ - Erdal KÜÇÜKER

Attitudes of Social Work Students towards the Ageism   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813679

Serap DAŞBAŞ - Nur Feyzal KESEN

Çocuk Kitaplarındaki Bilgisayar ve İnternet Kullanımı   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813680

Kelime ERDAL

Türkiye’de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813681

Mustafa GÜÇLÜ

Reggio Emilia Inspired Projects Conducted in a Preschool: An Action Research   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813682

Hatice Zeynep İNAN - Gözde KAYIR

An Investigation of Preschool Teachers Use of School Gardens in Turkey   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813683

Mehmet MART - Fatma ALİSİNANOĞLU - Oğuz Serdar KESİCİOĞLU

Differences in Visual Acuity of the Right and the Left Eye and Strabismus Angle according to the Age in Initial Overview, Immediately after the Surgery and one Year after the Surgery    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813684

Ševala TULUMOVIĆ - Dženana ADILOVIĆ

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Babalık Rolü Algıları İle Eş Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813685

Didem TÜRKOĞLU - Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projelerine Bakışı   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813686

Gamze YAVUZ KONOKMAN - Cenk AKAY - Tuba DEMİRCİOĞLU

 

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

Örgütsel Bağlılık ve Rekreasyonel İmkanlar Arasındaki İlişki: Antalya’da Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813687

Orhan AKOVA - İsa BAYHAN

Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813688

Ferda ALPER AY - Ayşegül ALPER - Hüdaverdi BİRCAN - Mehmet Sadık ÖNCÜL

Turizm-Güdümlü İktisadi Büyüme Hipotezi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813689

Ahmet AY - Mustafa KARTAL- Aytuğ ARSLAN

Der Neue Us-Imperialismus   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813690

Ali AYATA

Konya İli Obstetrik Acil Sevk ve Yönetiminde Yüksek Performanslı Örgüt Geliştirme: Sürdürülebilir Bir Model Oluşturma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813691

M. BASARAN – A. BASARAN – O. ADIGUZEL – A. BASARAN – Z. KUCUKAYDIN

Stratejik Kent Yönetiminde Paydaşlar: Şehirlerin Misyonlarına Yönelik Bir İnceleme   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813692

Funda BAYRAKDAROĞLU - Fatma KÖMÜRCÜOĞLU

Fombrun İtibar Katsayı Ölçeği Çerçevesinde Bir İtibar Vaka Çalışması: Arçelik A.Ş.   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813693

Sezin BAYSAL BERKUP

Yoksulluk ve Medya: Yoksulların Bakış Açısından Yoksulluğun Medyada Temsili   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813694

Adem DOĞAN

Polis Okulu Öğrencilerinin Sınıf Komiserleri Hakkındaki Liderlik Davranışı Algısı ve Beklentisi   Doi Number:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813695 

Murat HAMARAT

Bilgi Çağında Sosyal Sorumluluk Odaklı Gazetecilik: Yurttaş Gazeteciliği   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813696

Sinem ONAR ÇAMBAY

Türkiye’de Ev Dışı Gıda Tüketimin Durumu ve Tüketici Eğilimleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813697

Ebru ONURLUBAŞ - Hasan Gökhan DOĞAN - Arslan Zafer GÜRLER

Yeni Medyada Nefret Söylemi: Ekşi Sözlük Örneği   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813698

Hülya ÖZTEKİN

Is It Likely for a Financial Innovation to Lead an Economic Crisis? Major Examples of Financial Crises   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813699

Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU

Identification, Analysis and Evaluation of Results in the Development of the Underdeveloped Areas of the Tuzla Canton   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813700

Vanes TULUMOVIĆ

Turizm Gelirinin Türkiye’nin Makroekonomik Performansına Katkısı: Ekonometrik Bir Çözümleme   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813701

Fatma TURAN KOYUNCU

Sigortacılık Sektöründe Örgütsel Küçülmenin Ardından Ortaya Çıkan Güven Bunalımı ve Psikolojik Sözleşme Boyutlarına Etkisi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813702

Şule TUZLUKAYA - Erdem KIRKBEŞOĞLU

Aşırı İş Yükünün Performans Perspektifinden Çalışma Psikolojisinde Negatifliğe Etkisi: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813703

H. Tezcan UYSAL - Halim AKBULUT - Selim ERTAN

Trust as a Mediator of the Relationship between Informational Justice and Affective Commitment: An Empirical Study on Medium-Sized Enterprise   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813704

Oktay YANIK - Ali GÜRSOY

 

İLAHİYAT

Hz. Peygamber Dönemi Toplumsal Değişimin Öne Çıkan Yönleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813705

Fatih AÇIK

Büyük Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın Din Algısı   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813706

İhsan ARSLAN

Sanat ve Psikoloji Etkileşimi: Geleneksel Türk- İslam Sanatları Merkezli Bir Okuma Denemesi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813707

Orhan GÜRSU

Nûr sûresi 35. Ayet bağlamında Mesnevi’de Nûr Sembolü   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813708

Musa KAVAL

Beşeri Hukukla Karşılaştırmalı Olarak  Ceza  Hukukunun  İslam  Hukukundaki Yeri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813709

Rifat USLU

Kur’ân Bakış Açısıyla Dünya Hayatı Algısının Ruh Sağlığına Etkileri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813710

Faruk VURAL

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

Türklerin Bulgaristan’dan 1989 Zorunlu Göçünün Çağdaş Dans Sanatına Yansıması   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813711

Ayrin ERSÖZ

Local Sound, Local Scene: Karga Art, Kadiköy Scene Case

Tuğçe HAKARAR - Buse DEMİR Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813712

Tip II Diyabet, Hipertansiyon ve Obezitenin Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813713  

Mesut HEKİM

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581