Navigation


 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

 

                                                                        

   

 

 

VOLUME: 8  ISSUE: 39  (August 2015)

 

Cover       About the Journal     Contents

 

LANGUAGE -  LITERATURE

Devrin Şâirlerine Göre Şahzade Mustafa’nın Şahsiyeti   Doi Number:

Namık AÇIKGÖZ

İkinci Yeni Şiirinde Phoenix ve Pan’ın Simgesel Anlamları    Doi Number:

Soner AKPINAR- Burcu YILMAZ ÇEBİN

Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Kaleme Alınmış Mütercimi Bilinmeyen İkinci Kabus-nâme Tercümesi Üzerine   Doi Number:

Fatih Deniz AKYÜZ

Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olaylara Tesiri -Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği-    Doi Number:

Ramazan ARI

Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Heves-nâme’sinde İstanbul Tasvirleri   Doi Number:

Mehmet AVÇİN

Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Toplumsal Gerçekliğin Edebi Esere Yansıması: “Safahat” Örneği   Doi Number:

Özlem BAY GÜLVEREN

Nev‘i-zâde Atâyî’nin Hezliyât’ı   Doi Number:

Suat DONUK

‘Âlemî / ‘Âlimî’nin Manzûm Fıkhu’l-Ekber Tercümesi   Doi Number:

Mehmet GÜLER

Jean Rhys’in Karanlıkta Yolculuk Romanında Anna Morgan’ın Hikayesi    Doi Number:

Sezer Sabriye İKİZ

Tuhfetü’l-Haremeyn’in Metin Neşri ile İlgili Bazı Düşünceler   Doi Number:

İbrahim KAYA

Rus Biçimciliği Kuramı ile Divan Şiirine Bakmak   Doi Number:

İlyas KAYAOKAY

Süryani Harfli Türkçe Bir Şiir ve Şark Yıldızı Gazetesi   Doi Number:

Mustafa KILIÇARSLAN

Büyülü Gerçekçi Kurgu Üzerine   Doi Number:

Yıldırım ÖZSEVGEÇ

Ötekini Tanı(mla)ma(ma) Bağlamında Ormandaki Yaratık    Doi Number:

Ece SAATÇIOĞLU

Benden Selam Söyle Anadolu’ya: Birinci Dünya Savaşı’nda Asker Olmak   Doi Number:

Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK

Amin Maalouf’un Afrikalı Leo ve Semerkant Romanlarında Kültürel Unsurların Çevirisi Üzerine Bir İnceleme   Doi Number:

Ceylan YILDIRIM

 

HISTORY - POLOTICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

Erzincan Şeker Fabrikasının Kuruluşu, Gelişimi ve Geleceği   Doi Number:

Deniz AKPINAR - Vedat KARADENİZ

Erzurum Vilayetinde 1910 Kolera Salgını ve Etkileri   Doi Number:

Esat AKTAŞ

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde Türkiye Selçuklu Devleti İle Eyyûbîler Arasındaki İlişkiler   Doi Number:

Yasemin AKTAŞ

1847 Tarihli Kıbrıs Nüfus Defterine Göre Değirmenlik Kazasındaki Gayrimüslim Nüfus Yapısı   Doi Number:

Salih AKYEL - Ebru OLÇAY

Fransa Soydaş Politikasında Fransızcanın Ekonomik Getirileri: “Ekonomik Francophonıe” Projesi   Doi Number:

Jale AKHUNDOVA

Menemen Olayı’nın Adana Basınına Yansıması   Doi Number:

Erdem ÇANAK

Cyprus Leper Farm in the British Period (1878-1955)   Doi Number:

Güven DİNÇ

Savaş ve Çatışmalarda Şiddetin Kurbanları Kadınlar   Doi Number:

Özlem ÖZDEMİR

II. Dünya Savaşı Sırasında Kıbrıs İslam Lisesi’nin Lapta’daki Durumu   Doi Number:

Mete ÖZSEZER

Rus Yayılmacılığına Bir Örnek: 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü   Doi Number:

Cemile ŞAHİN

Geçmişten Günümüze Kıbrıslı Rumlar: Dil, Din ve Kimlikleri   Doi Number:

İsmail ŞAHİN

 

ART HISTORY - ARCHAELOGY

Geç Devir Osmanlı Resim Sanatında Cennet İmgesi: Duvar  ve  Kitaplarda Yer Alan  Şematize Cennet Tasvirleri   Doi Number:

Mürüvet HARMAN

Türkiye’de Edebiyat-Seramik Çerçevesi İçerisinde  Disiplinlerarası Bir Etkileşim: “Gölgesizler” Seramik Sergisi    Doi Number:

Duygu KAHRAMAN

Osmanlı Devleti Dönemi Gravürlerinde İstanbul Betimlemeleri   Doi Number:

Mehmet Emin KAHRAMAN - İsmail Erim GÜLAÇTI

John Cage ve Musıc Of Changes Adlı Eserin Yorum Analizi   Doi Number:

Deniz KAYA ELİVAR

Adliye Binalarının Toplam Kalite Yönetimine Uygun Olarak Mimari Tasarımı   Doi Number:

Ayşe KOPUZ

Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarının Sözlük Kısımları Üzerine Bir Değerlendirme   Doi Number:

Vedat ŞAHİN

The Effects of Edo Period on Japanese and European Porcelain Tradition   Doi Number:

Efe TÜRKEL

 

PSYCHOLOGY – SOCIOLOGY -  PHYCHOLOGY

Toplumsal Bir Kategori Olarak Bedevilik   Doi Number:

Fatih AÇIK - Mustafa HARPUT

Female Prisoners’ Motivations of Violent Crimes:  Defensive or Aggressive?   Doi Number:

Gaye BARIŞ

12-14 Yaş Aralığındaki İlköğretim Öğrencilerinde Teknoloji Kullanımı Eksenli Yabancılaşma ve Anne Baba Tutumları: Düzce İli Örneği   Doi Number:

Ömer ÇALIŞKAN - Fatih ÖZBAY

Sosyal Hizmet Lisans Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi   Doi Number:

Harun CEYLAN - Metin ÖKSÜZ

Mekânsal Ayrışmanın Öz Dışlanma Sorunu: Başakşehir 4. ve 5. Etaplar Örneği   Doi Number:

Nurullah GÜNDÜZ

Türkiye’de Engelli Hakları Alanında Yeni Bir Örgütlenme Engelli Kadın Hareketi   Doi Number:

Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU

Hayatın Amacı Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Faktör Yapısı ve Güvenilirliği   Doi Number:

Ferdi KIRAÇ

Sosyal Dışlanma Sorunu ve Asgari Gelir Desteğinin Gerekliliği   Doi Number:

Mehmet KOCA

Toplumsal Hareketler Bağlamında PKK Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme   Doi Number:

Âdem PALABIYIK

Satisfaction with an Alternative Law Enforcement Approach, Gendermerie: A Case Studay from Turkey   Doi Number:

Özgür SOLAKOĞLU - Gültekin TOPAKTAŞ - Mustafa KİRİŞÇİ - M. Burak ZABUN

Alevi Kimliği ve Başkaldırı Öğretisi   Doi Number:

Burak ŞAHİN

 

EDUCATION

 Öğretmenlerin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması   Doi Number:

Erkan ARI

Özerk Öğrenme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Geçerlilik Çalışması   Doi Number:

Serhat ARSLAN - Cengiz YURDAKUL

Eğitim Bilimlerinde Olay Geçmişi Çözümlemesi   Doi Number:

Nihal ATA TUTKUN

To Do or Not to Do? Investigating Lecturers’ Moral Dilemmas through Critical Incidents   Doi Number:

Seda BANLI - Fatma KAYA - Betül GÜLERYÜZ ADAMHASAN

Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Eğilimlerinin İncelenmesi   Doi Number:

Fatih DEMİR - İlker KÖSTERELİOĞLU

Sosyal Bilgiler Dersinde 5. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Çalışmaları   Doi Number:

Nil DUBAN – Aysun ÇAKIR – Zehra BUTEKİN – Zehra SAMSA – Bünyamin ERÇOBAN

Native and Non-Native English Instructors’ Production of Refusals and Complaints: A Preliminary Case Study in a State University in Turkey   Doi Number:

Emrah EKMEKÇİ

Geleneksel Türk Sanat Müziği Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi   Doi Number:

Abdurrahim Can ELDEMİR

Pre-Service Science Teachers’ Views Regarding Computer-Aided Instruction   Doi Number:

İbrahim ER - Oktay BEKTAŞ - Fulya ÖNER ARMAĞAN - Aslı SAYLAN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Görüşleri ve Bilgisayar Destekli Eğitimin Teknoloji ve Tasarım Dersinde Kullanılabilirliği   Doi Number:

Orhan ERDEN - Nihat KESKİN

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Cinsiyet Önyargıları ile Oyuncak Seçimi ve Ebeveynlerin Buna Etkisi   Doi Number:

Çiğdem İNCİ KUZU

Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Farklı Fen Konularına İlişkin Deney Tasarlama Uygulamaları   Doi Number:

Didem İNEL EKİCİ

Professional Anxiety of Pre-service Teachers: How Do They Cope With Their Anxiety?   Doi Number:

Selma KARA - Zühre YILMAZ GÜNGÖR

İkinci Meşrutiyet Dönemi Kadın Gözüyle Kadın Eğitimi   Doi Number:

Savaş KARAGÖZ - Mustafa ŞANAL

Temel Tasarım Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle Uygulama Örneği   Doi Number:

A. Dilek KIRATLI - Ebru ÇIĞIR

The Effect of Social Skills Training Program on Adolescents   Doi Number:

Pervin NEDİM BAL - Gülcan SUNGUR

Tarih Derslerinde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi (Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler)   Doi Number:

Osman OKUMUŞ

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji ve İlkeleri Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi   Doi Number:

Okan SARIGÖZ - Yasin ÖZKARA

Değişim Çağinda Okul Yöneticilerinin Okullardaki Eğitim Teknolojilerini Yönetme Becerilerinin Incelenmesi   Doi Number:

Cemil ŞAHİN - Faruk DEMİR

Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi   Doi Number:

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - Burcu GÜNEY

 

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde Değerlendirme   Doi Number:

Yeşim ALİEFENDİOĞLU - Harun TANRIVERMİŞ

Önlisans Muhasebe Bölümü Mezunlarının Meslek Standardı Problemi ve Bir Standart Önerisi   Doi Number:

Metin ALLAHVERDİ - Seyfettin Caner KUZUCU

Nevruz Bayramı’nın Algısal Dönüşümü: Türk Basını’nda Nevruz Algısı   Doi Number:

Ümit ARKLAN - Mustafa AKDAĞ - Mahmut AKGÜL

İnternet Bankacılığına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi    Doi Number:

İpek CEBECİ

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi ve Kalite Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma   Doi Number:

Ezgi CEVHER

Kırım Savaşı’nda Müttefik Orduların İkmali   Doi Number:

Mehmet ÇETİN - Recep KÖK

Türk Sermaye Piyasası Üzerinde Etkili Olan Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi   Doi Number:

Mehmet Levent ERDAŞ

Televizyon Eğilimi, Özdeşleşme ve Medya Okuryazarlığı Kavramlarının İlişkilendirilmesi: Ergenlik Dönemindeki Çocuklara Yönelik Bir Araştırma   Doi Number:

Fatih ERDOĞAN - H. Tezcan UYSAL - Ahmet ALTIN - Erkan SAKİ

Sosyal Medya Türevi Olarak Sosyal İçerik Platformları: Betimsel Bir İnceleme   Doi Number:

Göksel GÖKER - Savaş KESKİN

The Citizen Report Card as a way of Strengthening Service Delivery: A Case Study from Antalya, Turkey   Doi Number:

Burak HERGUNER

The Effect of Macroeconomic Variables on Non-performing Loans in Turkish Banking Sector   Doi Number:

İlhami KARAHANOĞLU - Harun ERCAN

Türkiye’de Dönüşüm Mekânı Olarak Kentler: Kentsel Dönüşüm   Doi Number:

İrfan MUKUL - Saffet SARI

Kent Marka İmajı Oluşumunda Etkili Unsurların Önem ve Yeterlilik Derecelerinin Konya Açısından İncelenmesi   Doi Number:

Derya ÖZİLHAN ÖZBEY - Hacı Halil BAŞER

Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği: Türkiye İçin Bir Uygulama   Doi Number:

Canan SANCAR

Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar   Doi Number:

Hüseyin SEVİNÇ

Kültürel Diplomasi Aracılığıyla Ülke İmajı: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Perspektifinden Bir Araştırma   Doi Number:

Emel TANYERİ MAZICI - Tarık KODAL

Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumları Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması   Doi Number:

Ömer Akgün TEKİN - Gamze ÇİDEM

Sosyal Çalışmacıların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Stres Faktörlerine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme ve Stres Yönetimi Müdahale Programları   Doi Number:

Adem UĞUR - Zehra EROL

Tr83 Bölgesi Kapsamında Merkez Belediyelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Etkisi   Doi Number:

Aysun YEMEN - Serap ORUÇ

Kurumsal Yönetim ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu Açısından Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerdeki Rolü   Doi Number:

Fatma Özlem YILMAZ

Kamu Hastaneleri Birliği Kapsamında Yer Alan Sağlık Kurumlarında Çalışanlar Açısından Personel Güçlendirmenin İş Tatmini ve İş Motivasyonu Üzerine Etkilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi   Doi Number:

Oğuzhan YÜKSEL - Orhan ADIGÜZEL

Performance Management in Police Organizations   Doi Number:

Yusuf YÜKSEL

 

THEOLOGY

Hz. Peygamber’in Savaşlardaki Tavrı   Doi Number:

İhsan ARSLAN

Kâtip Çelebî’nin Mîzânü’l-Hakk Adlı Eseri Bağlamında Kâdızâdeliler-Sivasîler Mücâdelesi   Doi Number:

Ferzende İDİZ

Din Psikolojisi Açısından İntiharın Psikanalizi   Doi Number:

Bedri KATİPOĞLU

Düzceli Bir Dersiam: Muhammed Zahid El-Kevseri ve Fıkıh İle İlgili Yazdığı ‘’El-İşfak Ale Ahkami’t-Talak’’isimli Eseri   Doi Number:

Rifat USLU

İstanbul Yahudi Sefarad ve İslam Mabed İlahilerinde Kullanılan Makamların Karşılaştırmalı Müzikal Analizi   Doi Number:

M. Safa YEPREM - Gazi ERGİŞİ

 

OTHER SOCIAL SCIENCES

Sayısal Bölünmenin Ölçülmesinde Gini Yaklaşımı: Türkiye’de Kentsel, Kırsal ve Cinsiyet Açısından Sayısal Bölünme Düzeyleri   Doi Number:

Hüseyin FİDAN - Halil ŞEN

Kültürel Aracılığın Ritüelleri: Bergamalı Profesyonel Roman Müzisyenlerin Geçiş Ritüellerindeki Aracılık Rolleri   Doi Number:

Hasan Devrim KINLI - İbrahim Yavuz YÜKSELSİN

Ankara Halk Müziğini Belirleyen Ögeler   Doi Number:

Ömer Can SATIR

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581