YAYIN İLKELERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research; 2007 yılından bu yana yılda en az dört sayı olarak internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Uluslararası indekslere ve kütüphanelere gönderilmek üzere sınırlı sayıda matbu olarak da basılmaktadır.

     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, sosyal bilimler yelpazesi içinde yer alan disiplinleri içermektedir. Bu bağlamda dergimiz; dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, coğrafya, eğitim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. sosyal alanlara araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır.

     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Acarindex, Citefactor, GlobalImpactFactor (GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. Dergimiz aynı zamanda pek çok uluslararası kütüphanede listelenmektedir.

      

YAYIN İLKELERİ

    Makale gönderimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, sağlıklı ve bilimsel bir değerlendirme sürecinin temini açısından önem arz etmektedir:

 Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dahilinde bulunmaması gerekmektedir. (Makalenin, süreci tamamlanmadan derginin bilgisi haricinde başka bir yayın organına gönderilmesi etik karşılanmamaktadır. Bu durumun tespiti halinde söz konusu makale sahibinin sonraki süreçteki hiçbir makalesi değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 Dergide Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve İtalyanca makaleler de yayımlanabilir.

 Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra(yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dahil edilmez) iki hakeme gönderilir. Makale değerlendirmesi için hakemlere 15  gün süre verilmektedir. Süresi içinde değerlendirilmeyen makaleler için yeni bir hakem tayini yapılır. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki yayımlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince  uygun görülen bir sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir. (Dergiye gelen makalelerin yoğunluğu sebebiyle değerlendirme ve yayım süreçleri farklılık arz edebilmektedir.) Bu alanlara ait makaleler, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamalarının ardından ilgili bilimsel disiplin başlığı altında yayımlanır. Hakem sürecinde olumsuz rapor alan makaleler ise yazarlarına iade edilir.

 Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

 Yayımlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-İngilizce öz ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Özet/Abstract 8 punto olmalıdır.

 Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti  Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ /Sol kenar boşluğu Özet ve Kaynakça Puntosu Satır aralığı
10 punto 8 punto 6 nk 1.25 cm 3 cm 3 cm 3 cm 8 punto Tek

 

 Makalede Book Antiqua yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

 Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

 MAKALEDE KAYNAK GÖSTERME

Dergimize gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:   

Kitaplarda:

Metin içinde: (Tolasa, 1973: 13)
Eserin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

TOLASA, Harun (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır)

Makalelerde: 

Metin içinde: (Oğuz, 2008: 27)

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

OĞUZ, M. Öcal (2008).  "UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları", Milli Folklor, S. 80, s. 26-32. (Makale sonunda kaynakçada bu şekilde yazılmalıdır)

Tezlerde:

Metin İçinde: (Poyraz, 2008: 62)

Tezin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

POYRAZ, Yakup (2008). Seyyid Mehmed Efendi (kim) Yaşamı, Edebî Kişiliği vevâ Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Makale sonunda kaynakçada bu şekilde yazılmalıdır)

(Eğer, dipnot kullanılarak bir yayına atıf yapılması gerekiyorsa dipnotta şu şekilde belirtilmelidir:

Harun Tolasa (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

    Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

  1. Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1: …………………

Şekil 1: …………………

şeklinde 8 punto ile yazılmalı, tablonun üstünde olmalı ve ortalanmalıdır.

  1. Tablo içi metinler 8 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

  2. Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

 Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukukî sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

 

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

 Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir. E-mail yoluyla gönderilen makaleler dikkate alınmamaktadır. Dergimiz, sadece  online makale takip sistemi ile makale kabul etmektedir. Online sistemde yazar ve hakemler birbirlerini bilmezler. Makale hakem tarafından raporlandığında sistem tarafından anında otomatik olarak yazarın kayıtlı mailine "makalenin raporlandığına dair" mesaj gönderilir. Bu şekilde işlemler sağlıklı, düzenli ve hızlı yürütülebilmektedir.

"MAKALE TAKİP SİSTEMİ"nden makale göndermek için:

* Makale takip sistemine üye olduktan sonra, kullanıcı adı (sisteme kaydedilen e-mail adresi) ve şifre ile sayfaya girilmelidir.

* Açılan sayfada "makale gönder" bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır.

* Makale word dosyası halinde sisteme yüklenmelidir.

MAKALELERİN YAYIMLANMASI

* Hakem süreci tamamlanan makaleler, yayımına karar verilen sayıdan en az 15 gün önce yazarlara bildirilir; makalelerin kontrol edilerek son halinin gönderilmesi istenir.

* Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, yayın hayatına başladığı ilk günden beri herhangi bir ticari amaç gütmeyen, sosyal bilimlerde üretilen çalışmaları bilim dünyasına duyurmak için gayret gösteren bir yayın politikası gütmektedir. Ancak, herhangi bir kurumdan destek almadan yayın hayatına devam etmekte olan dergimizin web tasarım, makale takip sistemi, DOI, dizin, indeks takibi, yayım vb. işlemleri için yayıma kabul edilen makalelerden masraflara katkı anlamında kısmî bir yayın ücreti alınmaktadır. Hakem süreci olumsuz sonuçlanan makaleler için herhangi bir ücret alınmaz.

    ENGLISH