TURKISH     ENGLISH 

     

            

 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

         VOLUME 1    ISSUE 2    WINTER 2008

                     (Yayın Tarihi: 20.02.2008)         

Kapak

 

İçindekiler..............................................................................................................................

1-3

Dergi Hakkında....................................................................................................................

4-12

Student, Teacher And School Environment Factors As Determinants Of  Achievement In Senior Secondary School Chemistry

ADESOJI, Francis A. – OLATUNBOSUN, Segun ........................................................

13-34

Performance Of Non Govermental Organizations’ Workers In Rural Development ın Cross River State, Nigeria

ANGBA, A. O – EKURI, P. – AKPABIO, I.A..................................................................

35-46

Türkiye’de Kurulan İlk Kırım Türk Teşkilatları

ARABACI, H. Murat...........................................................................................................

47-65

1783 Yılından Sonra Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti İle Kültürel İlişkileri

ARABACI, H. Murat...........................................................................................................

66-71

Kazan Tatarlarında Giyim-Kuşam Kültürü

ÇETİN, Çulpan Zaripova...................................................................................................

72-82

How To Enhance Reading ComprehensIon Through Metacognitive Strategies

ÇUBUKÇU, Feryal...............................................................................................................

83-93

Tegi Edatı ve Türevleri

DEMİRBİLEK, Salih..........................................................................................................

94-101

Bir Toplumsal Katman Olarak Samsun Pazarcılarının Dil Edimi Üzerine Toplumdilbilimsel İnceleme

DOĞAN, Nuh.........................................................................................................................

102-113

Meşrutiyet İdaresi Altında Erzurum Sel Baskını, 1910

ERLER, Mehmet Yavuz.......................................................................................................

114-140

Osmanlı’da “Asil Kan” Aristokrasinin XIX. Yüzyıldaki Yansımalarına Dair Birkaç Örnek: Cengiz Han ve Ramazanoğlu Soyu

ERLER, Mehmet Yavuz.......................................................................................................

141-153

La Violence Scolaire Parue Dans La Presse Ecrite Turque

GENÇ, H. Nalan...................................................................................................................

154-169

Kaz Dağı’nın Üstü “Altın”dan Kıymetli mi?

ILGAR, RÜŞTÜ.....................................................................................................................

170-182

Gülşen-i Ebrâr ve Ma’den-i Esrâr Adlı Eserin şairin Münîrî Üzerine

İSPİR, Meheddin..................................................................................................................

183-191

Neşâtî’nin İmam Hüseyin Mersiyesi

KALKIŞIM, M. Muhsin.......................................................................................................

192-201

Étude Contastive De Qoelques Valeurs Stylistiques Du Pronom Allocutif Tu en Français Et En Turc

KARAAĞAÇ, Nurcan Delen...............................................................................................

202-211

Selçuklular Dönemi Sivas’ta İlmi Hayat ve İlim Adamları

KAYA, Abdullah...................................................................................................................

212-242

Necip Fazıl Kısakürek’in “Abdülhamid Han” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme

KIRCI, Mustafa....................................................................................................................

243-258

Hamit Macit Selekler ve “İyilik”inde Aşk, Tarih Sevgisi ve Kahramanlık Duygusu

KIRCI, Mustafa....................................................................................................................

259-273

Sekülerleşme Perspektifinden Dinî ve Seküler Fundamentalizmler

KİRMAN, M. Ali...................................................................................................................

274-291

Manilerle İlgili Bazı Problemler v e Öneriler

KÖSE, Nerin..........................................................................................................................

292-303

Manzum Bir Destan Kitabı  (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fâtıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik)

KUZUBAŞ, Muhammet.......................................................................................................

304-340

Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri

ÖZLEM, Kader.....................................................................................................................

341-371

14 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde: “İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti ve Meclis-i Mebusan”

ÖZÜÇETİN, Yaşar – YILDIZ,  Sıddık..............................................................................

372-382

İlm-i Tefe’ül ve Tefe’ül-nâme ( Kur’ân Falı )  Üzerine Bir Değerlendirme

SÜMBÜLLÜ, Yusuf Ziya.....................................................................................................

383-391

Atakum ve Atakent’te (Samsun) Halkın Kıyı ve Kıyı Deniz Suyu Kirliliğini Algılaması

ŞAHİN, Kemalettin..............................................................................................................

392-404

Almanya ve Avrupa Birliği´nde Türk Girişimciliği

ŞEN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ŞENTÜRK, Cem...........................................................

405-418

Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Yaşam Koşulları ve Kimlik Algılamaları

ŞENTÜRK, Cem....................................................................................................................

419-433

Yazar-Hayat-Eser Bağlamında Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikâye” Adlı Eserinin Tahlili

TONGA, Necati.....................................................................................................................

434-447

Cismî ve Mevlidi

YAZAR, Sadık.......................................................................................................................

448-478

La Morphosyntaxe Enonciative en Turc Oral Contemporain

YILMAZ, Selim.....................................................................................................................

479-500

Sevgi Soysal’ın Hikâyeciliği

YÜCE, Sefa.............................................................................................................................

501-511

     Kitap Tanıtımı

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Salahaddin Bekki), Manas Yayıncılık, Elazığ, 2007, 589 s.

DAĞLI, Ahmet.......................................................................................................................

512-516

İpsalalı Ebu’l-Hayr, Mevlid (İnceleme-Metin-Dizin), (Hazırlayan: Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN), GÜHAM ( Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi ) Yayınları, Araştırma Dizisi: 2, Ankara,  XV + 423 s.

DEMİRBİLEK, Salih..........................................................................................................

517-520

Başlangıcından Günümüze Türk Destanları  (Hazırlayanlar: Bilgehan Atsız GÖKDAĞ, Kemal ÜÇÜNCÜ), Akçağ Yayınları. Ankara 2007, 264 s.

IRMAK, Yılmaz.....................................................................................................................

521-524

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             (The Journal Of International Social Research)

  Tüm hakları mahfuzdur