TURKISH     ENGLISH 

   

            

 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

        

 VOLUME 1   ISSUE 4  SUMMER 2008

          (Yayın Tarihi: 20.08.2008)         

 

Kapak

 

   

İçindekiler

1-3

   

Dergi Hakkında

4-10

   

Toplumda Fahişelik Kurumunun Vazgeçilmezliği Üzerine Mitler: Mersin Örneği

Dr. Neriman AÇIKALIN

11-35

   

Making Education Services Work For Rural Population

Dr. M. A. ADELABU

36-61

   

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Alafrangalık Teması

Dr. Soner AKPINAR                   

62-76

   

The Roles Of Private Higher Educational Institutions In Promoting Formal Lifelong  Education In Malaysia

Lawrence AROKIASAMY - Ong Seng FOOK                          

77-88

   

Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem’in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme

Âdem BALKAYA

89-101

   

Yordan Yovkov ve Çağdaş Bulgar Edebiyatı Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. İ. Murat ÇAKMAKÇI

102-113

   

Mehmet Âkif’in Şiirinde Kavlî Dua

Dr. Sinan ÇİTÇİ

114-128

   

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

Tazegül DEMİR                                                                     

129-148

   

İlköretim İkinci Kademe (2005) Türkçe Öğretim Programında Genel Amaçlar-Hedef/Kazanımlar İlişkisi

Erhan DURUKAN

149-158

   

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTİYAR – Engin ÜNGÜREN

159-181

   

İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 

Dr. Cevdet EPÇAÇAN – Dr. Melih ERZEN

182-202

   

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirinde Yalnızlık, Kaçış ve Yabancılaşma 

Dr. Melih ERZEN

203-217

   

Abbaskulu Ağa Bakıhanov’un “Gülüstan-ı İrem” Eserinde Kırım Tatarları ve Giraylar 

Seyran GAYIBOV

218-229

   

Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın

Dr. Mustafa GÖKÇE

230-241

   

Söz Varlığı Işığında Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler 

Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN

242-267

   

Public Signage System To Combat Problems of Illiteracy And Multilingualism

Ila GUPTA

268-278

Prison Reforms And Hiv/Aids In Selected Nigerian Prisons

Olusegun Lanre IKUTEYIJO - Melvin Ojo AGUNBIADE

279-289

İlköğretimde Tarih Konularının Yerel Tarih ile İlişkilendirilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi 

Hasan IŞIK

290-310

   

Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma (Cumhuriyet Gazetesi Örneği)

Hayrullah KAHYA

311-327

   

17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî, Hayatı ve Divanı

Dr. Yunus KAPLAN

328-367

   

Extension Worker As A Leader To Farmers: Influence Of Extension Leadership Competencies And Organisational Commitment On Extension Workers’ Performance In Yemen 

 A. H. O. KHALIL - Prof. Dr. M. ISMAIL 

Prof. Dr. T. SUANDI - Prof. Dr. A. SILONG

368-387

   

Çocukluk, Değişen Dünya ve Tarih Öğretiminden Beklentiler

Dr. Hüseyin KÖKSAL

388-396

   

Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf   Öğrencilerinin “Yabancı Dil Öğretimi” ve “Yabancı Dille Öğretim” Konusundaki Yönelim ve Görüşleri

Dr. Emine KOLAÇ

397-412

   

What Deaf Parents “Hear”

Dr. Miriam LEVINGER – Linoy ORLEV

413-430

   

Ethnic Diversity On Boards Of Directors And Its Implications On Firm Financial Performance

Maran MARIMUTHU

431-445

kjjhhhhhhh

   

Motivation, Disciplined Behaviour, Equal Treatment And Dispositional Flow In Physical Education Students

J. A. M. MURCIA – N. A. VILLODRE -

C. M. GALINDO - E. C. GIMENO – L. M. R. PEREZ

446-466

   

Türk Hediyeleşme Geleneği ve Medya

Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR

467-480

   

Development of A Scale/Inventory To Measure Educators’ Professional Adaptation of Educators (Job Satisfaction, Stress And Burn-out)

Assist. Prof. Efstratios PAPANIS - Giavrimis PANAGIOTIS

481-503

   

A Review On Individual Differences And Cultural Intelligence

Prof. Dr. Raduan Che ROSE - Dr. Naresh KUMAR – SUBRAMANIAM

504-522

   

Modern Zamanların Reklam Dilselliğinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eleştirel Dilbilimsel  Bir Bakış

Doç. Dr. Meryem ŞEN

523-542

   

Osmanlının Görsel Şiirleri

Özer ŞENÖDEYİCİ

543-565

   

“Geçmiş Zaman” Gerçekten “Geçmiş” midir?

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA

566-573

   

Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk’un Günlüğünden “1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paşa Vakası" 

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL

574-590

   

Klasik Hikâye Geleneği İçinde Bedâyiü’l-âsâr’ın Yeri

Dr. Osman ÜNLÜ

591-628

   

Analyzing the Meaning in Interaction in Politeness Strategies in Scent of a Woman

Ning ZHAO

629-647    
         

        Kitap Eleştiri:

Yonca Anzerlioğlu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Hayrullah KAHYA

648-652    

Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, Editeurs : A. Uras Yılmaz, S. Yılmaz et M.-A. Morel, Ouvrage collectif, Istanbul, Multilingual, 2004, 192 pages, ISBN: 975–6542–37-X

Doç. Dr. Selim YILMAZ

 

653-658    

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal Of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur