Navigatio


 


Cilt: 11  Sayı: 60   Yıl: 2018      Volume: 11  Issue: 60 Year: 2018  

 

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM -

SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

BUSINESS - PUBLIC ADMINISTRATION - ECONOMICS - COMMUNICATION - TOURISM - SOCIAL WORK

 

 

 

Kapak / Cover     Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

SPA MERKEZLERİNE GİDEN BİREYLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ

Doç. Dr.  Selahattin AKPINAR - Necmettin MANSUROĞLU

BİR SAĞLIK İLETİŞİMİ KAMPANYASI GELİŞTİRMEK: SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN TÜTÜN KARŞITI KAMPANYASI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Doç. Dr. Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER

SAKİN ŞEHİR (CİTTASLOW) HAREKETİNDE KÜLTÜREL MİRAS ÖĞELERİ: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Mükerrem ATALAY ORAL - Öğr. Gör. Dr. Rukiye KILIÇ

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ; KARAMAN BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAY - Muhammet PAYLI

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE TÜRKİYE: ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

Arş. Gör. Onur  BİLGİN  -  Prof. Dr. Hacı Bayram  IŞIK

SANAYİLEŞME VE GÖÇ OLGUSUNUN KENT PLANLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hakan CANDAN - Prof. Dr. Ercan OKTAY -

Arş. Gör. İpek SÜRMELİ

TÜRK DENİZCİLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN METAFORLARA İLİŞKİN BİR ANALİZ

 Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Çiçek CEYHUN

ADLİ HİZMETLERİN KALİTESİNİN ARTIRILMASININ UNSURU OLARAK ADLİYELERİN FİZİKİ KOŞULLARI

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA - Necat BATUR - Doç. Dr. Teoman AKPINAR

TÜRKİYE-ORTADOĞU ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET VE SERMAYE HAREKETLERİ

Dr. Öğr. Üyesi M. Büşra ENGİN ÖZTÜRK- Dr. Öğr. Üyesi M. Büşra ENGİN ÖZTÜRK

Performans DeğerleNDİRme sisteminden duyulan memnuniyetin ve algılanan sistem bilgisinin örgütsel vatandaşlık davranışı bağlamında incelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Esra erenler Tekmen - Dr. Öğr. Üyesi Kerem kaptangil

TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMAYA İLİŞKİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANKIRI ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ - Öğr. Gör. İlknur AYAR

Z KUŞAĞINDA SOSYAL MEDYANIN DİJİTAL PAZARLAMAYA ETKİSİ

Bilal Fatih HORUZTEPE

BÖLGESEL ENTEGRASYONLARIN EKONOMİ POLİTİĞİ VE TARİHSEL EVRELERİ-2

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü İNAN

SESSİZLİĞİ BOZMAK: ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİNİN ROLÜ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. Cem KAHYA

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN İŞ HUKUKUNUN ÖNEMİ

Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU - Arş. Gör. Ceyhun SERÇEMELİ

‘ÖTEKİ’NİN KURUMSALLAŞMASI VE DÖNÜŞEN İLETİŞİM PRATİKLERİ: ATEİZM DERNEĞİ’NİN SOSYAL MEDYATİK ÖZ-TEMSİLİ

Öğr. Gör. Savaş KESKİN - Öğr. Gör. İmran UZUN

SOSYAL MEDYA VE SİYASAL KATILIM: 2017 REFERANDUMUNDA BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Dr. Emre Osman OLKUN - Esra YÜKSEL - Gizem Yıldız AKDEMİR

MARKA TOPLULUĞUNDAN SOSYAL MEDYAYA: HARLEY DAVIDSON

Doç. Dr. Burcu ÖKSÜZ - Dr. Öğr. Üyesi Yelda Özlem KÖLGELIER

SHOWROOMING DAVRANIŞINA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Öğr. Gör. Aydın ÖZDEMİR - Prof. Dr. Hakan KİTAPCI

SOSYAL MEDYA BAĞLAMINDA FACEBOOK ÜZERİNDE BİREYLERİN İZLENİM YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Neslihan ÖZMELEK TAŞ

KONUŞMA EDİMİ KURAMINA DİYALOG TEMELLİ YAKLAŞIM: SILA GENÇOĞLU’NUN DEMECİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Arş. Gör. Dr. S. Didem ÖZŞENLER

KAMU YATIRIMLARININ BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ: TÜRKİYE’DEKİ DÜZEY-2 BÖLGELERİ İÇİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

Dr. Efdal POLAT

Z  KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Elif Başak SARIOĞLU - Prof. Dr. Ebru ÖZGEN

PUBLIC RELATIONS STRATEGIES AND METHODS IN 1960-80'S TURKEY: FAMILY PLANNING MOVEMENT

Doç. Dr. Deniz SEZGİN - Didem HEKIMOĞLU TUNCELI

ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE LİDERLİKLERİNİN ÖLÇÜMLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi H. Aydan (SİLKÜ) BİLGİLİER

A STUDY ON CHILDREN EXPOSURE TO DANGERS AND SOCIAL WORK POLICY

Asst. Prof. Dr. Yaser SNOUBAR - Prof. Dr. Nurdan DUMAN

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi  Dilek ŞAHİN - Dr. Öğr. Üyesi Savaş DURMUŞ

TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN OECD ÜYESİ OLANAKDENİZÜLKELERİ İÇİN ANALİZİ

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL - Arş. Gör. Dr. Hacı Ahmet KARADAŞ - Öğr. Gör. Şerife Merve KOŞAROĞLU

ŞEKER FABRİKALARININ EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ:  ERZURUM ŞEKER FABRİKASI ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Gül ŞİMŞEK

YURT DIŞINA ÇIKMA NİYETİ OLAN TÜRK TURİSTLERİN ALGILADIKLARI RİSKLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNE VE SATIN ALMA NİYETİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Arş. Gör. Ezgi TÜRKMEN - Prof. Dr. M. Oğuzhan İLBAN

MOBİL TİCARETİN İSTATİSTİKSEL ANALİZLER VE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar YARLIKAŞ

ŞEHİT AİLELERİNE YÖNELİK YAS DANIŞMANLIĞI MODELİNE DAYALI GRUP ÇALIŞMASI

Shu Filiz ER - Dr. Öğr. Üyesi Şeyda YILDIRIM - Alper ÇINAR - İnci KISA

 


 ISSN: 1307 -9581