Navigation


 


  Cilt: 12     Şubat 2019 

 

İLAHİYAT

THEOLOGY

 

 

Kapak / Cover    Künye / About the Journal    İçindekiler / Contents

 

 

 

EVZÂÎ’NİN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA KADIN VE ERKEĞİN TENLERİNİN BİRBİRİNE DOKUNMASIYLA ABDEST MESELESİ

Dr. Muhammed Latif ALTUN

ÖRNEKLERİYLE HZ PEYGAMBER, SAHÂBE VE TABİÎN DÖNEMİ TEFSİR ANLAYIŞI

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Mahfuz ATA

NAMAZDA BAŞKA BIR MEZHEPTEN OLAN İMAMA UYMANIN HÜKMÜNE DAIR TARTIŞMALAR VE RAHMETULLAH ES-SINDÎ’NIN RISÂLE FÎ BEYÂNI’L-İKTIDÂ BI’Ş-ŞÂFIIYYE VE’L-HILÂF FÎ ZALIK ADLI RISÂLESI

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet AYDIN

EBÛ'L-HASEN ES-SİNDÎ’NİN BİRGİVÎ’NİN ESERİNE YAZDIĞI MENHELÜ'L-HÜDÂT İLÂ MU‘ADDİLİ'S-SALÂT ADLI ŞERHİ ÇERÇEVESİNDE TA‘DÎL-İ ERKÂN KAVRAMI

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet AYDIN

REŞÎD RIZÂ’NIN MUCİZE ANLAYIŞI BAĞLAMINDA İNŞİKÂKU’L-KAMER KONUSUNDAKİ RİVÂYETLERİ TAHLİL VE TENKİDİ

Dr. Mustafa AYDIN

NUREDDİN SABUNİ’NİN İMAMET GÖRÜŞÜ

Doç. Dr. Sefa BARDAKCI

İBN ABDÜLBER’İN KADER ANLAYIŞI VE ELEŞTİRİSİ

Doç. Dr. Sefa BARDAKCI

YÜKSEK DİN ÖĞRENİMİ GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE ALGISI, TÜRKİYE’Yİ TERCİH NEDENLERİ VE YÜKSEK DİN EĞİTİMİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR  ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BULUT

İSTANBUL’DAKİ HRİSTİYAN VE MÜSLÜMAN MABEDLERİNDE OKUNAN TEVRAT, ZEBUR,  İNCİL VE KURAN-I KERİM AYETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MÜZİKAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Muhammed Recai ÇİFTÇİ

İSLÂM HUKÛKUNDA EVLENME EHLİYETİ

Doç. Dr. Suat ERDEM

AKÂİD-İ ADÛDİYYE’NİN TÜRKÇE BİR ŞERHİ OLARAK HARPUTLU İSHAK EFENDİ’NİN ES’İLE-İ KELÂMİYYE ADLI ESERİ

Arş. Gör. Ziya ERDİNÇ - Dr. Öğr. Üyesi Habib KARTALOĞLU

EL-HÂC AHMED EL-HİLMÎ EL-ÂMİDÎ’NİN MU'ÎNU'L-KÂRÎ FÎ TERCEMETİ AHVÂLİ RİCÂLİ'L-BUHÂRÎ’  (YAZMA)ESERİNİN (HADİS) ÖZELLİKLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Hikmetullah ERTAŞ

KUR’ÂN’DA GEÇEN HÂRUT VE MÂRUT İSİMLERİNİN MELEKLİĞİNE DAİR

Dr. Şuayip KARATAŞ

KUR’ÂN’A GÖRE MELEKLERİN FARKLI SURETLERE GİRMELERİ VE BAZI İNSANLARI MÜJDELEMELERİ

Dr. Şuayip KARATAŞ

MÜBÂREK-NÂME’DE SEM‘ ANLAYIŞI

Arş. Gör. Ayşegül METE

REFERENCES TO VALUES ​​IN THE CONTEMPORARY ARAB NOVELIST DISCOURSE THE ISLAMIC REFERENCE MODEL

Öğr. Gör. Majed Haj MOHAMMAD

İSLAM HUKUKUNDA VE 1869 TARİHLİ TABİİYET-İ OSMANİYE KANUNNAMESİ’NDE ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIK DURUMU     

Dr. Öğr. Üyesi Ali Aslan TOPÇUOĞLU

ANTROPOMORFİZM VE GÜNÜMÜZ  EHL-İ SÜNNET ANLAYIŞINA ETKİLERİ

Dr. Abdussamet VARLI

EBÛ DÂVÛD’UN (ö. 275/888) SÜNEN ADLI ESERİNE GÖRE HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ’NDE HACAMAT UYGULAMALARI

Arş .Gör. Büşra YILDIRIM - Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

MÜBERRED VE “ME’TTEFEKA LAFZUHÛ VE’HTELEFE MA‘NÂHÜ MİNE’L-KUR’ÂNİ’L-MECÎD” ADLI ESERİ BAĞLAMINDA VÜCÛH VE NEZÂİR İLMİNE KATKISI

 Dr. İbrahim YILDIZ

HÜDÂYÎ VE BAZI TASUVVUFİ GÖRÜŞLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali YILDIZ

MANASTIRLI İSMAİL HAKKI’NIN (1330/1912) FUSÛLU’T-TEYSÎR FÎ USÛLİ’T-TEFSÎR ADLI ESERİNİN BİLGİNİN BÜTÜNLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Hasan YÜCEL

 


 ISSN: 1307 -9581