Navigatio


 


   Cilt: 12    Sayı: 64   Haziran 2019

 

 İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

 

 

 

Kapak        Künye        İçindekiler

 

 

 

BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA MATEMATİKSEL AÇIDAN YAKLAŞIM: İNTEGRAL VE DİFERANSİYEL BENZEŞİMİ

Nurbanu Yılmaz ADALMIŞ - Arş. Gör. Halenur YILMAZ -

Prof. Dr. Baki YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3385

INNOVATION AGRICOLE ET DÉSINTÉRÊT DES PAYSANS AUX TECHNIQUES MODERNES DE PRODUCTIONS DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE LAOUDI-BÂ, DÉPARTEMENT DE BONDOUKOU (CÔTE D’IVOIRE)

Yao Lazard AHINGOUA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3386

ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN İŞ GÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ: İSTANBUL DEVLET HASTANELERİNDE DOKTORLARIN İŞ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

Günel ALİYEVA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3387

E-DEVLET UYGULAMASI OLARAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY - Öğr. Gör. Burak KAVASLAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3388

TÜRK DİZİLERİNİN ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENMEYE ETKİSİ (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)

Okt. İrfan ARIK -  Okt. Fatih ÇELİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3389

ÖĞRENEN ÖRGÜT DİSİPLİNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ MODELİ: KARABÜK DEMİR-ÇELİK İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA

Dr. Sezer AYAZ - Dr. Furkan Fahri ALTINTAŞ - Dr. Canan YILDIRAN -

Prof. Dr. Fatma Zehra TAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3390

SOSYAL MEDYADA EMOJİ KULLANIM TUTUM VE MOTİVASYONLARI İLE BENLİK SUNUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Prof. Dr. Şükrü BALCI - Aysun YILDIRIM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3391

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞ(TIRIL)AN ÇOCUKLAR

Beyhan Betül BİLGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3392

İNSAN KAYNAKLARI WEB SİTELERİNDE AŞÇILARA YÖNELİK İŞ İLANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Arş. Gör. Merve ÇETİN - Doç. Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3393

SAĞLIK TEDBİRİ KAPSAMINDA TEDAVİSİ YÜRÜTÜLEN ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİNİN SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe ER FAZLIOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3394

ÖRGÜTLERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNİN ÖRGÜT İKLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ezgi GÖRECİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3395

OKUL TOPLULUĞU ÜYELERİNİN İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ETKİLEŞİMİN OLASI RİSKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Doç. Dr. Vahit İLHAN - Prof. Dr. Hakan AYDIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3396

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN OLANAKLARI VE SINIRLILIKLARI

Arş. Gör. Esra İNCE ÖZER - Eda Özcan YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3397

GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Mevlüt Can KOÇAK - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3398

OKUL TOPLULUĞU ÜYELERİNİN İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SUNDUĞU FIRSAT ALANLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Doç. Dr. Mustafa KOÇER - Prof. Dr. Hakan AYDIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3399

KÜRESELLEŞME VE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ SON DÖNEMDEKİ GELİŞMELER

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖZDEMİR - Nazmi PINAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3400

YENİ NESİL TV KULLANMA MOTİVASYONUNUN GELECEKTEKİ KULLANIM NİYETİNE OLAN ETKİSİ

Nazmi PINAR – Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖZDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3401

CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Mehmet Ali POLAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3402

ÇALIŞANLARIN ALGILADIKLARI ÖRGÜTSEL DESTEĞİN DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3403

SUÇA SÜRÜKLENEN REFAKATSİZ SURİYELİ ÇOCUK: SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ OLGU SUNUMU

Öğr. Gör. Metin Gani TAPAN - Murat DERİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3404

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET DENGESİ(ZLİĞİ): DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ SAĞLIK VE BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

Doç. Dr. Ferhunde Hayırsever TOPÇU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3405

40 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLARIN FACEBOOK KULLANIMI İLE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Özden TOPRAK - Öğr. Gör. Olgun KÜÇÜK -

Öğr. Gör. Mevlüt Can KOÇAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3406

DİNDARLIĞIN DEĞİŞEN YÜZÜ: DİNİN POPÜLERLEŞMESİ VE SOSYAL MEDYA DİNDARLIĞI

Dr. Seçil UTMA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3407

KADIN İŞGÜCÜNÜN İÇSEL VE DIŞSAL İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN CAM TAVAN ENGELLERİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Jale YAŞAR - Prof. Dr. Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3408

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SIĞINMACILAR İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR NİTEL ÇALIŞMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Ayhan YİĞİTER – Dr. Mehmet TAMER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3409

ÖRGÜTLERDE İŞ ANALİZİ SÜRECİ VE BİR KAMU KURUMU-ANA HİZMET BİRİMİNDE ÖRNEK UYGULAMA

Serkan YÜKSEL – Doç. Dr. Aykut GÖKSEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3410

 


 ISSN: 1307 -9581