ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

        

 VOLUME 1   ISSUE 6      WINTER 2009

                

Kapak

İçindekiler

Künye

                  

XVI-XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Nahçıvan ve Çevresi ile Bağlı Antroponimlerin Linqvistik Hususiyetleri

Yrd. Doç. Dr. Arzu ABBASOVA

11-14

Effects of Student Teams-Achievement Division Strategy and Mathematics Knowledge on Learning Outcomes in Chemical Kinetics

 Dr. Francis A. ADESOJI - Dr. Tunde L. IBRAHEEM

15-25

Participant's Assesment Towards Human Development Adult Education Program in Malaysia

Abdul R. AHMAD - N. Z. ABIDDIN - Wan H. W. MAMAT

26-36

Authoring a Dialogical Working Knowledge: A Bakhtinian Approach

Che Mahzan AHMAD

37-43

La Hausse Des Internautes En Tuquie: Le Cas Etudiants De Français Langue Etrangere De L'euniversite Anadolu

Dr. Veda ASLIM YETİŞ

44-55

Discussion on 'War' and 'Peace' in the Past and Our Time's Agendas with a Reference of Tolstoy's Novel War and Peace

Doç. Dr. Beyhan ASMA

56-62

Mitolojik Zıtlık Paradigmasında Baba-Oğul Mücadelesi

Prof. Dr. Fuzuli BAYAT

63-70

Anne-Babaların Kız ve Erkek Çocuklarına Uyguladıkları Şiddet  İçermeyen Disiplin Tekniklerinin Türleri ve Sıklıkları

Prof. Dr. Asude BİLGİN - Yrd. Doç. Dr. Hülya KARTAL

71-79

Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım

Doç. Dr. Kadir CANATAN

80-97

Mikhail Bakhtin ve Edebiyat Bilimine Yaklaşımları (Sonya Petkova)

Yrd. Doç. Dr. İ. Murat ÇAKMAKÇI

98-109

Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK

110-125

Çaldıran Savaşı'na Kadar Osmanlı-Safevi İlişkilerine Kısa Bir Bakış

Dr. Bilal DEDEYEV

126-135

Balkan Pact and Turkey

Assoc. Prof. Dr. Esra S. DEGERLİ

136-147

İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler

Yrd. Doç. Dr. Handan DEVECİ - Tuğba SELANİK AY

167-181

XV-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Elçilik Geleneği ve Elçi İaşelerinin Karşılanmasında Bursa’nın Yeri

Yrd. Doç. Dr. Ömer DÜZBAKAR

182-194

Küreselleşme Sürecinde Güney Kafkasya Demokrasi, Güvenlik ve İşbirliği Sorunu

Dr. Fikret ELMA

195-206

Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış

 Dr. Cevdet EPÇAÇAN

207-223

Pont Ahşaena (Kara Deniz) Mirası Karşısında Türk Stratejisinin Tarihi Zemini Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Mehmet Yavuz ERLER

224-237

Osmanlı'nın Engin Hoşgörüsü, Yahudiler ve Bir Kadının Yükselişin Öyküsü: Kiraze

Dr. Melih ERZEN

238-242

Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Sosyode-mografik Değişkenleri Arasındaki İlişki

Engin GEZER - Fatih YENEL - Hasan ŞAHAN

243-250

Çevre Eğitiminde Gazetelerden Yararlanma

Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE

251-265

Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı

Dr. Erkan GÖKSU

266-281

XIX. Yüzyılda Balıkesirli Bir Paşa: Giridîzâde Mehmed Paşa ve Serveti

Yrd. Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI - Arş. Gör. Serdar GENÇ

282-293

The Requirement of Grouping Technique in English Lesson in Meeting the Demand of Philosophy of Education in Malaysia

A. HASSAN - T. SULAIMAN - Norhasni Z. ABIDDIN

294-306

Mekke Putperestlerinin İslam'la Yüzleşmesi: Tarihi ve Psikolojik Süreç Analizi

Vehbi İMAMOĞLU

307-322

Service Attributes of Graduate Research Students' Needs in A Malaysian University

Affero ISMAIL - Norhasni Z. ABIDDIN

323-338

Fehîm-i Kadîm Divanı'ndaki Temmûziye Üzerine Bir İnceleme

Dr. Meheddin İSPİR

339-349

Molla Nasrettin'de Celil Memmetkuluzade'ye Mahsus Mahlaslar

Doç. Dr. Ganira Askerova İZZETULLAKIZI

350-355

Comparing Transformational Leadership in Successful and Unsuccessful Companies

Assoc. Prof. G. JANDAGHI-Assoc. Prof. H. Z. MATIN- A. FARJAMI

356-372

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programlarını Planlama ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Doç.Dr.Adalet KANDIR - Dr.Saide ÖZBEY - Gözde İNAL

373-387

Arapçanın Hermenötik Terminolojisi: Paradoks ve Mananın Üretimi (Jaroslav Stetkevych)                                         

Doç. Dr. Ömer KARA

388-406

Adult Religious Education at the Qur'anic Courses in Modern Turkey

Assoc. Prof. Dr. M. Akif KILAVUZ

407-414

Safevîlerin Nesebine Farklı Bir Bakış

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ - Dr. Bilal DEDEYEV

415-424

Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimde Eylem Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU

425-433

Malaysia-West Asia Relations and Foreign Direct Investment: Proposal for an Ummah Network based on Social Capital Concept

Prof. Dr. Har Wai MUN -  Lam Zheng LING - Liew Khai YI

434-445

Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin MUŞMAL - Mustafa ÇETİNASLAN

446-480

Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Fonksiyonel Oyuncu „EBE“

Öğr. Gör. İbrahim ÖZBAKIR

481-492

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocuklarının Problem Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Dr. Saide ÖZBEY - Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

493-517

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (2)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN

518-541

Çocuklarda Zaman Algısının Gelişimi

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN - Dr. Ahmet ŞİMŞEK

542-548

Öğretim Elemanlarının Eğitim ve İletişim Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Vedat SAĞLAM - Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZİ

Öğr.Gör. Nurettin SAVAŞ - Naci MURAT

549-556

Şirvan Aşiq Mühitinin Çağdaş Veziyyeti

Qalib SAYILOV

557-566

Reviewing the Implementation of the Smart Schools and the Training of Bestari Teachers

Balkisnah SHAHARUDDIN - Norhasni Z. ABIDDIN

567-574

Kefnâme Türü ve Yazma Bir Kefnâme Risâlesi Üzerine Değerlendirme

Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ

575-585

Osmanlının Görsel Şiirleri III: Trajedinin Gölgesinde Hüner Gösterisi

Özer ŞENÖDEYİCİ

586-592

Osmanlı İmparatorluğunda Iskat-ı Cenin (Çocuk Düşürme)

Fatma ŞİMŞEK - Doç. Dr. Haldun EROĞLU - Güven DİNÇ

593-609

Türk Gölge Oyunu'nun Konularının ve Suretlerinin Güncelleştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

610-616

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Doktor Milletvekilleri

Dr. Melih TINAL

617-627

Aristoteles'te Adalet Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA

628-633

Kıbrıs Türk Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapının Taşınmasında Öğretmenlerin Rolü

Dr. Elmaziye TÖRE TEMİZ

634-641

The Effect of Short Story Reading through Constructivist Activities on the Language Development of Primary School Students

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan TUNÇEL

642-653

The Philosophy of Science in Social Research

Assist. Prof. Dr. M. Nashir UDDIN - M. HAMIDUZZAMAN

654-664

Yenileşme Yolunda Bir Türk Aydını ve Ondaki Fransa Tesiri Üzerine Tespitler

Yrd. Doç. Dr. Necmi UYANIK

665-681

Özbekistan Yazma Eserler Kütüphanesi

Emek ÜŞENMEZ

682-689

Göstergebilim Açısından Divanu Lugâti’t-Türk

Yrd. Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL

690-698

 

Ebu Bekir Kânî'nin (1712-1791) Şiirinde İstanbul

Dr. İlyas YAZAR

699-704

 

Community Arts Singapore: Framework for a Community Indicator System

Prof. Dr. Victor YU

705-713

 

Principal Leadership for Private Schools Improvement: The Singapore Perspective

Prof. Dr. Victor YU

714-749

   

Book Reviews:

 
 

Yücel ÖZKAYA, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, 516 s.

Hasan BENLİOĞLU

750-751

 

Mustafa TATÇI, Niyâzî-i Kadîm, Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, H Yayınları, İstanbul 2008, 192 s.

Assist. Prof. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

752-754

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal Of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur