Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 2    Sayı: 6    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 6    Year: 2009

 

  Cilt: 2    Sayı: 6    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 6    Year: 2009

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

XVI-XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Nahçıvan ve Çevresi ile Bağlı Antroponimlerin Linqvistik Hususiyetleri

Yrd. Doç. Dr. Arzu ABBASOVA

 

Principal Leadership for Private Schools Improvement: The Singapore Perspective

Prof. Dr. Victor YU

 

Effects of Student Teams-Achievement Division Strategy and Mathematics Knowledge on Learning Outcomes in Chemical Kinetics

Dr. Francis A. ADESOJI - Dr. Tunde L. IBRAHEEM

 

Participant's Assesment Towards Human Development Adult Education Program in Malaysia

Abdul R. AHMAD - N. Z. ABIDDIN - Wan H. WMAMAT

 

Authoring a Dialogical Working Knowledge: A Bakhtinian Approach

Che Mahzan AHMAD

 

La Hausse Des Internautes En Tuquie: Le Cas Etudiants De Français Langue Etrangere De L'euniversite Anadolu

Dr. Veda ASLIM YETİŞ

 

Discussion on 'War' and 'Peace' in the Past and Our Time's Agendas with a Reference of Tolstoy's Novel War and Peace

Doç. Dr. Beyhan ASMA

 

Mitolojik Zıtlık Paradigmasında Baba-Oğul Mücadelesi

Prof. Dr. Fuzuli BAYAT

 

Anne-Babaların Kız ve Erkek Çocuklarına Uyguladıkları Şiddet  İçermeyen Disiplin Tekniklerinin Türleri ve Sıklıkları

Prof. Dr. Asude BİLGİN - Yrd. Doç. Dr. Hülya KARTAL

 

Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım

Doç. Dr. Kadir CANATAN

 

Mikhail Bakhtin ve Edebiyat Bilimine Yaklaşımları (Sonya Petkova)

Yrd. Doç. Dr. İ. Murat ÇAKMAKÇI

 

Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK

 

Çaldıran Savaşı'na Kadar Osmanlı-Safevi İlişkilerine Kısa Bir Bakış

Dr. Bilal DEDEYEV

 

Balkan Pact and Turkey

Assoc. Prof. Dr. Esra S. DEGERLİ

 

İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler

Yrd. Doç. Dr. Handan DEVECİ - Tuğba SELANİK AY

 

XV-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Elçilik Geleneği ve Elçi İaşelerinin Karşılanmasında Bursa’nın Yeri

Yrd. Doç. Dr. Ömer DÜZBAKAR

 

Küreselleşme Sürecinde Güney Kafkasya Demokrasi, Güvenlik ve İşbirliği Sorunu

Dr. Fikret ELMA

 

Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış

Dr. Cevdet EPÇAÇAN

 

Pont Ahşaena (Kara Deniz) Mirası Karşısında Türk Stratejisinin Tarihi Zemini Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Mehmet Yavuz ERLER

 

Osmanlı'nın Engin Hoşgörüsü, Yahudiler ve Bir Kadının Yükselişin Öyküsü: Kiraze

Dr. Melih ERZEN

 

Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Sosyode-mografik Değişkenleri Arasındaki İlişki

Engin GEZER - Fatih YENEL - Hasan ŞAHAN

 

Çevre Eğitiminde Gazetelerden Yararlanma

Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE

 

Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı

Dr. Erkan GÖKSU

 

XIX. Yüzyılda Balıkesirli Bir Paşa: Giridîzâde Mehmed Paşa ve Serveti

Yrd. Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI - Arş. Gör. Serdar GENÇ

 

The Requirement of Grouping Technique in English Lesson in Meeting the Demand of Philosophy of Education in Malaysia

A. HASSAN - T. SULAIMAN - Norhasni Z. ABIDDIN

 

Mekke Putperestlerinin İslam'la Yüzleşmesi: Tarihi ve Psikolojik Süreç Analizi

Vehbi İMAMOĞLU

 

Service Attributes of Graduate Research Students' Needs in A Malaysian University

Affero ISMAIL - Norhasni Z. ABIDDIN

 

Fehîm-i Kadîm Divanı'ndaki Temmûziye Üzerine Bir İnceleme

Dr. Meheddin İSPİR

 

Molla Nasrettin'de Celil Memmetkuluzade'ye Mahsus Mahlaslar

Doç. Dr. Ganira Askerova İZZETULLAKIZI

 

Comparing Transformational Leadership in Successful and Unsuccessful Companies

Assoc. Prof. G. JANDAGHI-Assoc. Prof. H. Z. MATIN- A. FARJAMI

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programlarını Planlama ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Doç.Dr.Adalet KANDIR - Dr.Saide ÖZBEY - Gözde İNAL

 

Arapçanın Hermenötik Terminolojisi: Paradoks ve Mananın Üretimi (Jaroslav Stetkevych)

Doç. Dr. Ömer KARA

 

Adult Religious Education at the Qur'anic Courses in Modern Turkey

Assoc. Prof. Dr. M. Akif KILAVUZ

 

Safevîlerin Nesebine Farklı Bir Bakış

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ - Dr. Bilal DEDEYEV

 

Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimde Eylem Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU

 

Malaysia-West Asia Relations and Foreign Direct Investment: Proposal for an Ummah Network based on Social Capital Concept

Prof. Dr. Har Wai MUN -  Lam Zheng LING - Liew Khai YI

 

Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin MUŞMAL - Mustafa ÇETİNASLAN

 

Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Fonksiyonel Oyuncu „EBE“

Öğr. Gör. İbrahim ÖZBAKIR

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocuklarının Problem Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Dr. Saide ÖZBEY - Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

 

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (2)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN

 

Çocuklarda Zaman Algısının Gelişimi

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN - Dr. Ahmet ŞİMŞEK

 

Öğretim Elemanlarının Eğitim ve İletişim Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Vedat SAĞLAM - Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZİ - Öğr.Gör. Nurettin SAVAŞ - Naci MURAT

 

Şirvan Aşiq Mühitinin Çağdaş Veziyyeti

Qalib SAYILOV

 

Reviewing the Implementation of the Smart Schools and the Training of Bestari Teachers

Balkisnah SHAHARUDDIN - Norhasni Z. ABIDDIN

 

Kefnâme Türü ve Yazma Bir Kefnâme Risâlesi Üzerine Değerlendirme

Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ

 

Osmanlının Görsel Şiirleri III: Trajedinin Gölgesinde Hüner Gösterisi

Özer ŞENÖDEYİCİ

 

Osmanlı İmparatorluğunda Iskat-ı Cenin (Çocuk Düşürme)

Fatma ŞİMŞEK - Doç. Dr. Haldun EROĞLU - Güven DİNÇ

 

Türk Gölge Oyunu'nun Konularının ve Suretlerinin Güncelleştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Doktor Milletvekilleri

Dr. Melih TINAL

 

Aristoteles'te Adalet Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA

 

Kıbrıs Türk Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapının Taşınmasında Öğretmenlerin Rolü

Dr. Elmaziye TÖRE TEMİZ

 

The Effect of Short Story Reading through Constructivist Activities on the Language Development of Primary School Students

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan TUNÇEL

 

The Philosophy of Science in Social Research

Assist. Prof. Dr. M. Nashir UDDIN - MHAMIDUZZAMAN

 

Yenileşme Yolunda Bir Türk Aydını ve Ondaki Fransa Tesiri Üzerine Tespitler

Yrd. Doç. Dr. Necmi UYANIK

 

Özbekistan Yazma Eserler Kütüphanesi

Emek ÜŞENMEZ

 

Göstergebilim Açısından Divanu Lugâti’t-Türk

Yrd. Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL

 

Ebu Bekir Kânî'nin (1712-1791) Şiirinde İstanbul

Dr. İlyas YAZAR

 

Community Arts Singapore: Framework for a Community Indicator System

Prof. Dr. Victor YU

 

 

Book Reviews

 

Yücel ÖZKAYA, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, 516 s.

Hasan BENLİOĞLU

 

Mustafa TATÇI, Niyâzî-i Kadîm, Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, H Yayınları, İstanbul 2008, 192 s.

Assist. Prof. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )