Navigation


 


CILT:3   SAYI: 14   GÜZ 2010

Kapak       Künye       İçindekiler

Discourse Features and Patterns in Sermonic Texts: An Analysis of a Nigerian Pentecostal Christian Sermon

Emmanuel Adedayo ADEDUN - O.O. MEKILIUWA

9-22

The Pragmatics of Christian Radio Advertisements in Lagos

Emmanuel AdedayoADEDUN

23-32

Suça Karışan Çocuklarda Akran İstismarının İşlediği Suçun Özellikleri, Göç ve Okul Durumu Değişkenleri Açısından İncelenmesi 

"An Investigation on Peer Bullying of Delinquent Children in Terms of Crime Characteristics, Migration and School Status"

Gülümser Gültekin AKDUMAN - Gülen BARAN

 

33-41

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programındaki Kazanımların Vahiy ve Akıl Öğrenme Alanına Göre Farklılaşma Boyutu (Van İli Örneği)  

"The Size of Differentiation of Gains in Learnıng Domaıns of Revelatıon and Reason at Religious Culture and Morals Knowledge Curriculum in Secondary Schools (Case Study of Van Province)"

Akif AKTO

 

42-61

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Eğilimleri 

"The Attitudes of Gifted Students for Geography Lesson"

Eyüp ARTVİNLİ - Kamile GÜLÜM - Selahi COŞKUN

62-69

Fate, Death, Fantasy and Mysetery in Turgenev’s Philosophical Thought

Beyhan ASMA

70-74

Küreselleşme-Ulus Devlet Karşıtlığının Gerçeklikleri

"Globalisation-National State Contrarism’s Realities"

Ergin AYAN

75-87

Kentsel Nüfusun Nefes Bahçeleri Mesire Yerlerine Bir Örnek: Değirmen Boğazı (Balıkesir) 

"An Example of Promenades, Breathing Gardens of Urban Population: Degirmen Bogazi (Balikesir)"

İbrahim AYDIN - Yusuf ÖZTEKİN

88-98

Mütareke Döneminde İstanbul Basınında Karaağaç Mezbahası’na Yönelik Tartışmalar 

"Arguments on İstanbul Pres about Karaagac Slaughterhouse during Ceasefire Period"

Mehmet AYDIN

99-106

Pedagogical Tasks for Fostering Critical Transformative EFL Teachers: Pre-service EFL Teacher-educators

Osman Z. BARNAWI

107-119

Çalışan Kadınlarla Çalışmayan Kadınların Stresle Başa Çıkma Yolları 

"Working Women’s and Non-working Women’s Coping Styyles with Stress"

Yaşar BARUT - Eyüp ÖZKAMALI - Seyfullah TINGIR

120-130

Radical Conceptual Change through Teaching Method Based on Constructivism Theory for Eight Grade Jordanian Students

Ali Khalid Ali BAWANEH - Ahmad Nurulazam MD ZAIN - Salmiza SALEH

131-147

12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet 

"The Twelve-Animals Turkish Calendar and Prediction"

Şeref BOYRAZ

148-167

Perception of Human Resource Personnel Towards Malaysia Older Workers

Benjamin CHAN YIN-FAH

168-174

Modularity of Mind

Yasaman CHOUBSAZ

175-180

Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Osmanlı-Türk Musikisi İcra Mekânlarının Kadın İcracılar Üzerindeki Etkisi 

"Ottoman Turkish Music Venue of the Executive Impact on Women Performance in the Gender Theory Context"

Gözde ÇOLAKOĞLU

181-190

Alevi Cem Ritüelinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin ‘Şiir-Müzik-Dans’ ile İlişkisi

"The Relation of Forties Legend, Which is Represented in the Alevi Cem Ritual, to the ‘Poem-Music-Dance"

Banu Mustan DÖNMEZ

191-199

Barış Gazeteciliği: “Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin Değerlendirilmesi” 

"Peace Journalism: 'An Analyse  Which Related Evaluation of 2003 News of Iraq War  in Turkish Written Press' "

İ. Pelin DÜNDAR - Şadiye DENİZ

200-213

Altın Arzını Etkileyen Faktörlerin Oluşan Fiyatlar Üzerindeki Etkisi 

"Effects of Factors That Are Effecting World Gold Supply on Prices"                                                                    

Metin DUYAR

214-225

Teorik Açıdan Aruz İlmi ve Üç Aruz Risalesi 

"Theoretical Aruz Discipline and Three Aruz Pamphlets"

Kamil Ali GIYNAŞ - Özer ŞENÖDEYİCİ

226-240

The Poetry by Turkish and English Women of World War I on the Way to Liberation and Right to Vote

Mustafa GÜLLÜBAĞ

241-253

How “Effective” Should Malaysian National Education Philosophy Be?

Aminuddin HASSAN - Norhasni ZAINAL ABIDDIN

254-261

The Theory of Social Contract: Shaping Today’s Society

CJ Gletus Matthews CN JACOBS

262-265

Edebiyat-Sinema İlişkisi 

"The Relationship between Literature and Cinema"

Özlem KALE

266-275

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kadro Dergisindeki Yazıları ve Kadro Düşüncesinin Ankara Romanına Yansımaları 

"The Articles of Yakup Kadri Karaosmanoglu Published in Kadro Journal and the Reflections of Kadro Idea to Ankara Novel"

Evren KARATAŞ - İpek YILDIZ

276-289

Nedensellik ve İslâm Düşüncesi 

"Causality and Islamic Thought   (Andrey SMIRNOV)"

Fethi Kerim KAZANÇ

290-297

Improving University Students’ Entrepreneurial Attitude through Learning by Doing Method

Zaidatol Akmaliah LOPE PIHIE - Afsaneh BAGHERO

298-306

Eflatun Cem Güney’in Masallarında Deyimlerle Kurulu Anlatım Çeşitliliği 

"The Folk Tales of Eflatun Cem Guney Expression Diversity Constitute of the Idiom"

Esra LÜLE MERT

307-319

Yapılandırmacı Öğrenme Sürecinde Kavramlar ve Önemi: Kavramların Pedagojik Açıdan İncelenmesi 

"The Importance of Concepts in the COnstructivist Learning Process: An Examination of Ceoncepts from Pedagogical Angle"

Emine MALATYALI - Kaya YILMAZ

320-332

Educator’s Sense of Efficacy in the Context of Teaching in Malaysian Private Higher Education Institutions

Low Chan MEE - Habibah Binti ELIAS

333-340

Leadership Competencies and Development  for Community Leaders in Malaysia

Madinah MOHAMAD - Abu Daud SILONG

341-350

Factors Affecting Organizational Commitment: A Multi-dimensional Study

Saeed MORTAZAVI - Ali SHIRAZI

351-362

Mother Tongue Education of Turkish Minority in Bulgaria    "Bulgaristan’daki Türk Azınlığın Ana Dil Eğitimi"

Emel MUTLU - Suzan KAVANOZ

363-384

Çarşamba’da Yıkılmak Üzere Olan Ahşap Camilerden Biri: Paşayazı Köyü Camii 

"One of to Fall As Wooden Mosques in Çarşamba: Paşayazı Köyü Mosque"

Eyüp NEFES

385-397

Tanzimat’tan Günümüze Edebiyat Tarihi Yazarlığı ve Edebiyat Tarihleri Üzerine Bir İnceleme 

"A Study on the Literary History and Literary Writing from Tanzimat Literature to Present"

Salih OKUMUŞ - İdris ŞAHİN

398-410

The Phenomenology of Democracy

Chris OSEGENWUNE

411-419

Die Unendliche Geschichte: UNO-Friedensmission in Zypern 

"The Never Ending Story: UN-Peacekeeping in Cyprus"

Mehmet ÖCAL

420-439

Social Area Analysis of Barber and changes: A Micro Level Study of Bolpur Town, West Bengal, India

Tapas PAL

440-447

Don't Judge a Book by its Cover: Text Book Evaluation in the EFL Settings

Abbas Eslami RASEKS - Saeedeh ESMAE’LI - Maedeh GHAVAMNIA - Soraya RAJABI

448-461

Regional Disparity in Educational Sector: A Comparative Study between Jalpaiguri and kolkata District of West Bengal

Piyal Basu ROY

462-466

Real Interest Rate Parity Hypothesis: Evidence from Malaysia and Thailand

Tamat SARMIDI - Mustafa CAGLAYAN

467-471

Muhasebe Meslek Odalarının Vizyon ve Misyonu Üzerine Bir Araştırma 

"A Survey on the Vision and Mission of Accounting Chambers"

Salim ŞENGEL

472-488

İki Gönüllü Vatansız Yazarın Amerikalı Kimlikleri: F.Scott Fitzgerald ve Earnest Hemingway

"Americanness of Two Expatriates: F.Scott Fitzgerald ve Earnest Hemingway"

Bülent C. TANRITANIR

489-496

İdeal Osmanlı “Türk” Evinin Anadolu Evlerinden Ayrıştırımda Biçimsel ve Bilimsel Açıklamalar 

"Formal and Scientific Explanations for the Differentiation of the Ideal"

Uğur TUZTAŞI

497-510

Exploring Coaching and Mentoring Models for Effective Human Resource Development

Norhasni ZAINAL ABIDDIN - Aminuddin HASSAN

511-517

 

REVIEW

 

AKAY, Ali (2010). Postmodernizmin ABC’si

Hasan AKSAKAL

518-523

 

NOT

 

Osmanlı Devletinde Ozanlar ve Kopuz Üzerine Bir Not

Gürol PEHLİVAN

524-525

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.