CİLT: 4   SAYI: 16   KIŞ 2011

Kapak       Künye       İçindekiler

Türklerde Aile ve Çocuk Eğitimi

İlhan AKSOY

11-19

12 Mart Romanı Bir Düğün Gecesi'nde Ayşen Karakterinin Yabancılaşması

Ahmet ALVER

20-28

High Level Thinking Education in Mother Tongue Textbooks in Turkey and France

Canan ASLAN

29-37

Gurluların Menşei Meselesi

Ergin AYAN

38-45

Güneydoğu Anadolu Proje (GAP) Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi

Muhammet BAHADIR

46-59

Pioners of Finance Theory

Selçuk BALI

60-74

“Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da Şahıs İsimleriyle Birlikte Kullanılan Sıfatların İşlevleri

Âdem BALKAYA

75-80

Depiction of Violence Onstage: Physical, Sexual and Verbal Dimensions of Violence in Sarah Kane’s Experiential Theatre

Ahmet Gökhan BİÇER

81-88

Şiir Üzerine Sosyolojik Çözümleme: Âşık Paşa

Recep CENGİZ - Ramazan SARIÇİÇEK

89-99

Edebiyat Teorisi Üzerine-2: Yöntemleri, Kaynakları ve Tarihçesi

Adem ÇALIŞKAN

100-119

Okuduğunu Anlama Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Cevdet EPÇAÇAN - Özcan DEMİREL

120-128

Doğu Süryani Kilisesi Tarihi Çerçevesinde İran Asuri-Keldanilerine Genel Bir Bakış

Su EROL

129-137

Attitude of Regular Students and Academic Performance of Students with Special Needs in Integrated Setting

Dorcas Oluremi FAREO

138-144

Industrial Agro-biotechnology: Knowledge Upgrading as a Prerequisite for Human Resource Development

Hadi FARID

145-153

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi

Ali GÖÇER

154-164

Klâsik Türk Edebiyatında Menakıpnameler ve Menâkıb-ı Akşemseddin

Mustafa GÜNEŞ

165-171

Mardin Süryanilerine Ait Süryani Harfleriyle Yazılmış Birkaç Türkçe Metin Üzerine

Mehmet HAZAR - Abdullah ÖZMEN

172-177

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi Romanında Schopenhauer Etkileri

Özgür İLDEŞ

178-190

Quality Commitment in Malaysia: mediating Role of Collective Efficacy and Moderating Role of Self-Efficacy

Naser JAMIL ALZAIDIYEEN – A. ABDULLAH - Anandhan KUPPAN

191-200

A Learning-to-Learn Programme: To What Extent Does It Motivate the Vietnamese Students in Learning the English Language?

Soh Or KAN

201-206

I. Hüsrev Dönemi’nde İpek Yolu Üzerinde Sasani-Göktürk Mücadelesi (531-579)

Yılmaz KARADENİZ

207-214

Kıbrıs Tarihinin Bilinmeyen Bir Sayfasında Kıbrıs’ın Unutulan Askerleri ve İkinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıslı Katırcılar

Ulvi KESER

215-237

Contribution of Karagoz Humour Magazine (1908 – 1955) to Socio-Cultural Transformations of the Turkish Society which Derives its Sources from the Karagoz Humour Practices and Its Importance through the Perspective of the Turkish Cultural History

Sibel KILIÇ

238-247

The Reapraisal of “Natural Versus Nurture” Debate in George Bernard Shaw’s Pygmalion and Willy Russel’s Education Rita

Zennure KÖSEMAN

248-254

Le Texte Didascalique aux Frontieres Du Representable

Arzu KUNT

255-258

Mevâlî Müfessirlerin Kur’ân Tefsirinin Oluşumuna Katkıları ve Onlara Yöneltilen Eleştiriler

Nur Ahmet KURBAN

259-273

Wither NEPAD African and NEPAD Nigeria? A Preliminary Study of Similarities and Differences

Abdulkadir Mamman Saba - A. A. JAYUM -  A.B. ZAID - A.S. ASNARULKHADI

274-291

Religiosity and Depression Mothers of Chidren with Cerebral palsy: Correlation Analysis

S. MehmedInovIć – E. ŠarIć – A. PoljIć -  V. BratovčIć – A. MujanovIć

292-297

Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’ye Göre Din-Devlet-Hilâfet İlişkisi

Mehmet NAM

298-305

The Relevance of Regional Integration as a Global Developmental Strategy: A Theoretical Analysis

Michael M. OGBEIDI

306-313

Teaching Social Studies from Multicultural Perspectives: A Practical Approach for Societal Change in Nigeria

O. A OJEBIYI - E.T. SALAKO

314-322

A Critique of the Dialectics of Globalization

Chiedozie OKORO

323-335

Avşa Adası Yiğitler Köyü Geleneklerinde Geçmişten Günümüze Değişimler

Nihal ÖTKEN

336-345

Kültepe Kazılarında Ele Geçen Waklum Mektupları

Esma ÖZ

346-354

SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi

Sibel ÖZCAN - Fatma AÇIK

355-370

Anlatı Tekniği Açısından “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı”nı Bir Çözümleme Denemesi

Öznur ÖZDARICI

371-380

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Yahudi Memurların Sosyo-Kültürel Durumları

Yunus ÖZGER

381-401

Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne Kayıtlı İlk Doğu Türkçesi (Çağatayca) Yazmaları

Yakup POYRAZ

402-412

Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin Bir Mektubu

Ayşe PUL

413-423

Türk Tiyatrosunda Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli

Abdullah ŞENGÜL

424-427

Romanda Zaman Kavramı

Mehmet Bakır ŞENGÜL

428-435

Doğal ve Kültürel Özellikleri ile Lületaşı

Nuran TAŞLIGİL - Güven ŞAHİN

436-452

Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi

Canan TUNÇ ŞAHİN

453-462

Improving the Quality of Activities in Preschools’ Learning Environment: A Study of South Jordan

Entesar TURKI  AL-DARABAHAH – A. Christina  ABDULLAH –N.H. HASHIM

463-470

Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri

Harun YILDIZ

471-480

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.