CİLT: 4   SAYI: 17      BAHAR 2011

Kapak     Künye     İçindekiler  

Translation Procedures and Problems of Color Idiomatic expressions in English and Persian: Cultural Comparison in Focus

Sahar AHMADI - Saeed KETABI

9-39

The Ideology of Westernisation and the Failure of the Turkish Intellectual the March Twelfth Novels

Ahmet ALVER

40-47

Osmanlı Tıp Yazmaları ile Halk Hekimliğinde “Hafkan (Afakan)” ve Hazâ ‘İlâc-ı Hafakân Adlı Kitap                             

Gülhan ATNUR

48-62

Özbek Koğırçak (Kukla) Tiyatrosu

Hüseyin BAYDEMİR

63-74

Sarah Kane’s Postdramatic Strategies in Blasted Cleansed and Crave

Ahmet Gökhan BİÇER

75-80

Comment Peut-on Redéfinir les Termes Techniques de la grammaire Française?

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

81-88

Türkiye Türkçesinde Cinsiyet Kategorisinin İzleri 

Enfel DOĞAN

89-98

The Mythic Imagination and Literary Creativity of Willam Blake and Wole Soyinka

Chimdi MADUAGWU

99-109

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Tepe Kavramı ve Simgesel Değerleri

Salih OKUMUŞ - İdris ŞAHİN

110-129

Âşıkların Dilinden Âşıklık Geleneği

Cafer ÖZDEMİR

130-146

Nâbî ve Sâbit Divanı’nda Kalem

Aysun SUNGURHAN

147-159

The Way to Freedom in Harriet Ann Jacobs’s Incidents In The Life of A Slave Girl

Bülent C. TANRITANIR - Fırat YILDIZ

160-165

British Library’deki Muhtelif Türkçe Yazmalar

Ayhan TERGİP

166-176

Kemal Tahir’in Köy Romanlarında Natüralist Bir Eğilim Olarak Cinselliğin Vulgarize Edilmesi

Şecaattin TURAL

177-185

“Baş, Kafa, Ser” Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve “Baş” Kelimesine Divanü Lugati’t-Türk Merkezli Bir Yaklaşım

İlhan UÇAR

186-203

Receb Vahyî ve “Leyle-i Regâ’ib” Adlı Regâibiyyesi

Hakan YEKBAŞ

204-224

Reşat Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi” Adlı Eserine Yansıyan Üsküdar Manzaraları

Aktan Müge YILMAZ

225-253

19. Yüzyılda Antalya’da Kolera Salgını

Mehmet AK

254-268

Costly Neglect: Technology, Industrialization and the Crisis of Development in Nigeria

David AWORAWO

269-281

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dağılma Sürecinde Batı İran’daki Yıva Boyu

Ergin AYAN

282-296

The Effects of Education on Police Officer Job Satisfaction: The Case of Turkish National Police

Fatih BALCI

297-310

Osmanlı Deniz Ticaretinde Ölçü Birimlerinin Batılılaşmasına Bir Örnek: Kile’den Tonilatoya, Moorsom Usulü’nün Uygulanması

İlhan EKİNCİ

311-324

Black Peoples’ Lived Experiences of Everyday Racism in Post- apartheid South Africa

Xoliswa MTOSE

325-338

The Role of Architectural History in Building Modern Turkish Architecture

Nuray ÖZASLAN

339-347

Kıbrıs’ta Askersizleştirme Faaliyetleri ve Bununla İlgili Olarak Saldırmazlık Doktrinin Esasları

Soyalp TAMÇELİK

348-377

Demokrasiye Geçiş Sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Muhalifi Bir Gazete: Yeni Türkiye

Melih TINAL - Başak OCAK

378-404

Köprülüzade Abdullah Paşa’nın 15 Cemadiel-evvel 1133-M.14 Mart 1721 Tarihli Vakfiyesi’ne Göre İmar Faaliyetleri ve Bani Kişiliği

Sultan Murat TOPÇU

405-415

Sırp İsyanı ve Hurşid Ahmet Paşa

Süleyman UYGUN

416-436

Osmanlı Mimarlığında XVI. Yüzyılın Önemli Bir Banisi: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa ve Camileri

Nurcan YAZICI

437-456

Trabzon ve Rize’de Yağışın Mevsimsel Değişimlerinin Marginal ve Matrix Yöntemleri ile Belirlenmesi ve Trend Analizleri

Muhammet BAHADIR - M. Ali ÖZDEMİR

457-473

Intelligence Information and Policing In Nigeria: Issues and Way Forward

Ikuomola Adediran DANIEL

474-484

Kâmuran Birand’ın Hermenötik Anlayışı

Yakup KAHRAMAN

485-502

The Psychology of Black Identity

Xoliswa MTOSE - Anass BAYAGA

503-515

John Stuart Mill’s “Harm Principle” as the Foundation for Healthy Social Relations

Dotun OGUNKOYA

516-533

Xenophobia and Racism-Elements Defining Collegiality: Case of a South African University Students

Anass BAYAGA

534-545

Locus of Control as Correlate of Achievement in English as a Second Language in Ibadan

David O. FAKEYE

546-552

L’exploitation du Conte en fle a L’exemple de la Petite Fille Aux Allumettes

Hanife Nâlân GENÇ - Senem Seda  ŞAHENK ERKAN

553-568

Intinsic Motivation, Job Satisfaction and Self-Efficacy as Predictors of Job Performance of Industrial Workers in Ijebu Zone of Ogun State

Olayiwola OLUSOLA

569-577

Developing Effective Multicultural Practices: A Case Study of Exploring  a Teacher’s Understanding and Practices

Ilknur TARMAN - Bülent TARMAN

578-598

Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Disiplinler Arası Müzik Araştırmaları ve Sonuçları

Ahmet Serkan ECE - Canan ÇEŞİT

599-617

Türk Halk Müziğinde Gelenek ve Ona İlişkin Bir Kavram Olarak “Kanonlaşma”

Can KARAHAN

618-626

“Belâğat’ın Sırları”nda Abdülkahir’in Teorisi: Psikolojik Bir Yaklaşım

Muhammad Khalafallah  (Çev.: Ömer KARA)

627-631

Yapısalcılığın Bazı Ögeleri ve Edebiyat Teorisine Uygulanması

John LYE  ( Çev.: Adem ÇALIŞKAN )

632-639

 

Book Reviews

 

Âşık Monografileri İçin Yeni Bir Çığır: “Furkanî’nin Şiir Evreni Bağlamında Bir Monografi Denemesi”

Erol AKSOY

640-645

Cumhuriyet Dönemi Ordulu Şairler Antolojisi

Sabit BAYRAM

646-648

Geçmişten Geleceğe Armağan

Akın TEMÜR

649-651

Emir Efsahuddin Hidayetullah Beg and His Divan: Textual Analysis, Critical Edition

Ersin TERES

652-653

Selanik’in Gölgesinde Bir Sancak: Drama (1864-1913)

Mucize ÜNLÜ

654-656

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, TEI  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.