CİLT: 4   SAYI: 19      GÜZ 2011  (Ekim 2011)

Kapak     Künye     İçindekiler

1-6

Long Day’s Journey into Night; A Journey into Revelation

Ruzbeh BABAEE

7-14

Assesing the Offensiveness Level of Taboo Words in Persian

Mohsen BAKHTIAR

15-23

Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Anne Sevgisi

Özcan BAYRAK

24-31

İbrahim Şinâsî Efendi’nin Mustafa Reşid Paşa Üzerine Bir Kasidesi ve Tahlili

Adem ÇALIŞKAN

32-59

Killing Two Birds with One Stone: Translation of the Unseen and Off-Camera Speech and Sounds in English Movies Subtitled into Persian

Hossein Vahid DASTJERDI - Alireza JAZINI

60-77

Türkiye Türkçesi Fiillerinde Eş Anlamlılık

Nuh DOĞAN

78-88

Tarihsel Oğuz İsim Sözvarlığının Kazak Türkçesindeki Görünümü

M. Selda KARAŞLAR

89-99

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında “İbadet”in Mânâ ve Muhtevası

Nurgül SUCU

100-106

Reşid İskenderoğlu’nun Hatıralarında Cahit Sıtkı Tarancı

Necati TONGA

107-114

Karaim Takvimi

Ergin AYAN

115-126

Abbas Mirza (1789-1833) ve Dönemi

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU

127-137

7704 Numaralı Temettüat Defterine Göre Evciler'in Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Nurgül BOZKURT

138-156

A Critical Analysis of the Schacht’s Argument and Contemporary Debates on Legal Reasoning throughout the History of Islamic Jurisprudence

Salih KESGIN

157-166

XVIII. Yüzyılda Çarşamba ( Canik)

Osman KÖSE

167-175

Anadolu’da Erken Dönem Türk Kent Morfolojisi “Selçuklu Başkenti Konya”

Koray ÖZCAN

176-189

Libya’nın Tarihi Gelişimi İçerisinde Senusîlik, Türk-Senusî ve Türkiye-Libya İlişkileri

Tufan TURAN - Esin TÜYLÜ TURAN

190-206

XVI. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Hüdavendigar ve Sultanönü Sancaklarında Abdalân-ı Rum

Vedat TURĞUT

207-227

Amasya Yöresi Alevî Ocakları

Harun YILDIZ

228-242

Influence of Alevi-Sunni Intermarriage on the Spouses’ Religious Affiliation

Mehmet Ali BALKANLIOĞLU

243-261

Applications of Grounded Theory Methods in Researching Rural Entrepreneurship Development

Udaya Mohan DEVADAS – Abu Daud Silong – Ismi Arif ISMAIL

262-274

Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi

Belma FIRLAR - Pelin DÜNDAR

275-290

Stadyum: Benzerlikler, Koşutluklar ve İzdüşümler

Emet GÜREL – Uğur AKKOÇ

291-315

İş Yeri Zorbalığı ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Pınar Çağlar KUŞCU

316-339

Göçün 50. Yılında Entegrasyon ve Din İlişkisinin Dönüşen Parametreleri: Almanya’da Türkler

Nebile ÖZMEN

340-357

Kate Chopin’s The Awakening in the Light of Freud’s Structural Model of the Psyche

Mehmet Recep TAŞ

358-363

Akdeniz Bölgesi’nde Sıcaklık ve Yağışın Gelecekteki Eğilimleri ve Olası Sonuçları

Muhammet BAHADIR

364-378

Yerleşmeler Üzerinde Bakı Faktörünün Etkisi: Sinop Şehri Örneği

Kemalettin ŞAHİN – Mutlu KAYA

379-387

Nüfus Dağılımının Mekânsal Analizi: Afyonkarahisar İli Örneği

Mustafa YAKAR

388-406

İlöğretim Öğrencilerinin Dua Anlayışları

Mehmet AYAS

407-419

7. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Türkçe Programının Okuma Hedef/Kazanımlarına Göre Değerlendirilmesi

Erhan DURUKAN

420-428

Profesyonel Müzik Kayıtlarında Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırmak

Cihan IŞIKHAN

429-444

Kitap Değerlendirme

 

Islamic Capital Markets: Products and Strategies

Selçuk BALI

445-446

Kırım Karaycasının Katık Mecmuası

Ersin TERES

447-448

Yayın İlkeleri

 

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database  ve TEI  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.