CİLT: 5   SAYI: 22      YAZ 2012  (Temmuz 2012)

Kapak      Künye     İçindekiler

 

A Comparative Study of Hafiz’s Sonnet 279 and Keats’s  “Happy is England”

Pyeaam ABBASI - Hussein SALIMIAN

7-15

Fictions of Phantasmagoria: a Postcolonial Reading of William Beckford’s Vathek

Rasoul ALIAKBARI

16-21

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Resim Sanatı, Ressamların Eserleri ve Kendi Hayatından İnşa Ettiği Estetik

Turgay ANAR

22-36

Edebiyat Teorisi Üzerine-4: Edebiyat Teorilerinin Özellikleri ve Tartışılabilir Alanları

Adem ÇALIŞKAN

37-57

Süleyman Nazif Şiirinde Namık Kemal Etkisi

Ahmet DEMİR

58-71

Diyarbakırlı Emîrî ve Nasihat-nâmesi

Mahmut KAPLAN

72-84

Osman Âgâh Paşa’nın “Pâresiz” Redifli Kasidesi

İlyas KARSLI

85-109

1950 Sonrası Türk Romanına Yansıyan Yönüyle Kapıcılık ve İstanbulluların Kapıcı Algısı

Ali KURT

110-121

Kaynağı ve Bağlayıcılığı Yönüyle Hz. Peygamber ve Şairin Sözü: Divan Şairi Örneği

Sıtkı NAZİK

122-135

On Homonymous Expressions in the Qur'an: A Case Study of the English Translations of the Term "Fasād"

A. Eslami RASEKH -  H. Vahid DASTJERDI - A. Sadat BASSIR

136-148

Reader-Response, a Vital Device in Children’s Literature

Ghandehari  SHAGHAYEGH

149-154

Krakow Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki Eski Harfli Türkçe Eserler

Ewa SIEMIENIEC-Gołaś - İsmail AVCI

155-165

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Yabancılaşmaya Karşı Gösterilen Mukavemet ve Örnek Kişiler

İdris ŞAHİN - Salih OKUMUŞ

166-173

Edebî Şahsiyetin Teşekkülünde Camii Derslerinin Rolü

Şemsettin ŞEKER

174-203

Dîvânü Lugati’t-Türk’te Geçen çıçalak “serçe parmak” ve çıçamuk “yüzük parmağı” Kelimeleri Üzerine Bazı Düşünceler

Yaşar TOKAY

204-210

The Differences in Passive Vocabulary among Blind, Low Vision Students and Studens without Visual Impairment

Ševela TULUMOVIĆ - Aida Mujkic MAŠIĆ - Dzenana ADILOVIĆ

211-218

Avârız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında Ankara Uygulamaları

Jülide AKYÜZ ORAT

219-232

Avrupa Komşuluk Politikası: Mısır, Ürdün, Libya, Filistin ve Tunus Örneği

E. Sare AYDIN

233-245

Türkiye’de Devletçilik Döneminde Sosyal Politikaların Gelişimi (1930-1940)

Önder DENİZ

246-269

Mohaç Savaşı ve Budin’de Osmanlı Hakimiyetinin Tesisi Meselesi (1526-1541)

Mustafa IŞIK

270-279

Food Shortages, Survival Strategies and the Igbo of Southeastern Nigeria during the Nigeria Civil War

Obi IWUAGWU

280-289

II. Meşrutiyetin İlanında Hürriyet ile Dinî Mübâlâtsızlık Arasında Osmanlı Ulemâsı: ”Birader! Biz Ne Ebussuud Efendi’yiz, Ne de Birgivî”

Rıdvan ÖZDİNÇ

290-310

Mütareke Dönemi’nde Ayan Meclisi’nin Çalışmaları

Tunca ÖZGİŞİ

311-318

Batı Anadolu’da Tarımsal İşgücü ve Ücretler (1844- 1914)

Cihan ÖZGÜN

319-331

Maarif Vekâleti’nin 1927 Yılı “Türkiye Arması” Müsabakası

Yaşar ÖZÜÇETİN

332-345

Fransız Mandası ve Hatay’ın/Sancak’ın Türkiye’ye İltihak Sürecine Kadar Olan Döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu Uygulamaları (1924–1939)

Volkan PAYASLI

346-366

Cephe Bezemeleri ile Öne Çıkan Bir Grup Erzurum Evi

Sahure ÇINAR

367-390

Konya Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Klasik Dönemi Sikkelerinden Örnekler

Necla DURSUN

391-403

Socio-Historical Crime Review on Efunsetan Aniwura, Bashorun Gaa and Aare-Ago Ogunrinde Aje

Rashidi Akanji OKUNOLA - Matthias Olufemi Dada OJO

404-412

 

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.