CİLT: 6  SAYI:26      BAHAR 2013

Kapak      Künye     İçindekiler

 

Bağımsızlığa Giden Yolda Arnavutlar

Rahman ADEMİ

7-19

Yunus Emre’nin Şiirlerinde “Gönül” İmgesi

Esra AKBALIK

20-28

Boşanmış Kadınlarda Toplumsal Baskıya Direnme Stratejileri: Van Örneği

Olcay AKGÜL SARPKAYA

29-50

The Cave of Gavur Beşiği: A Church Dedicated to the Virgin Mary

Aytuğ ARSLAN

51-56

Abbâsi Devleti’ndeki Komutanların Siyasî ve İdarî Sahalarda Etkileri: Mûnisü’l-Muzaffr Örneği

İhsan ARSLAN

57-76

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin İcmâlü’l-Kelâm Adlı Mevlidi

Nazan ÂŞIK

77-91

Yükseltiye Bağlı Olarak Nüfus Değişir mi? Hatay Örneği

Ahmet  ATASOY - Emre ÖZŞAHİN

92-108

Kazak Türkçesiyle Yazılmış Olan Battalnâmelerin Tespiti ve Tınışlıkoğlu’nun Battalnâmesi Üzerine Bir İnceleme

Nurullah CİCİOĞLU

109-125

Western Effects and Responses in Ottoman Court Music Identity during the Areas of Selim III and Mahmut II

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

126-133

Symbiotic Interface between Literature, Culture and Language Learning

Gülşah TIKIZ - Feryal ÇUBUKÇU

134-143

Rönesans Aslında Bir  Reendülüsans mı?

Sefa DEREKÖY

144-160

Osmanlı Men’-i Müskirât Cemiyeti ve Men’-i Müskirât Kânunu

Cem DOĞAN

161-181

Elderly Widows and Poetry: Empirical Evidence from Rural Nigeria

Friday Asiazobor EBOIYEHI

182-198

Haydar Ergülen’in “Gözlüklü Şiir”ini Tahlil Denemesi

Ertan EROL - Halis Ahmet ÖZER

199-209

Protecting Social Order and Democracy in Macedonia A Case Study

Ismail FERT - Murat GÜNBEYİ

210-216

Fuzûlî Divanı'nda Gül

Hüseyin GÜFTA

217-239

Aşkın ve Sinemanın Kenti: Paris

Emet GÜREL - İrem ŞEKER - Simge SANER

240-266

Yusuf Kıssası ve Beyrek Hikâyesinde Gömlek Sembolizmi

Ahmet İÇLİ

267-274

Derviş Hasan Medhî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Menâkıb-ı Derviş Hâkî

Hasan KAYA

275-297

Yakındoğu’da Emanet Oyununda Gölge ile Yüzleşmek

Filiz KESKİN

298-304

Benjamin Disraeli: a Pseudo-Christian or a Loyal Jew? A Twofaced Jew or a Devoted Christian? Or a Judaeo-Christian?

Şahin KIZILTAŞ

305-314

Kur’ân Nükteleri Üzerine

Hikmet KOÇYİĞİT

315-326

Totolojik Limitten Genomik Paradoksa Evrim Teorisi

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

327-337

Supervisors and Cross Cultural Sensitivity: Not (always) as I do?

Miriam LEVINGER - Itzhak LANDER

338-348

Küreselleşme Sürecinde Hristiyanlık ve Hristiyanlığın Küreselleşmesi

Abdullah METİN

349-361

Tereke Kayıtlarına Göre XVIII. Yüzyılda Gebze (Gekbuza) de Sosyal Hayata Dair Genel Bir Bakış

Rafet METİN

362-374

Two Options among Numerous Directions: Eurasianism on Moscow’s Terms or Regional Integration between Sovereign Neighbors in Central Asia

Halim NEZIHOGLU - Fatih Mehmet SAYIN

375-382

Edebiyat ve Sinemanın Aynasından Türk Burjuva/Küçük Burjuva Kimliği

Ü. Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ - F. E. GÖZE - G. IŞIK

383-402

Yoksul Aile Çocuklarının Okullaşma Sürecine Etki Eden Sosyolojik ve Okul Kaynaklı Değişkenler

Mehmet ÖZBAŞ - Müjdat AVCI

403-413

Şuarâ Tezkirelerine Göre Selanikli Divan Şairleri

Nurgül ÖZCAN

414-427

Bozoklu Osman Şâkir ve Şehdü Elfâz’ı

Ferudun Hakan ÖZKAN

428-462

Osmanlı’da Bir Kadın  Eğitim Gönüllüsü: Âdile Sultan

Tunca ÖZGİŞİ

463-469

Mevlana’nın Mesnevi Adlı Eserine Yer Alan Hikâyelerin Misafirperverlik Değerini Öğretmedeki Rolü

Yusuf  SANCAK - Yavuz TOPKAYA - Ufuk ŞİMŞEK

470-481

Kimlik Mülteciliği: Bir Kesinlik Arayışı Zemini Olarak YDH’ler

Bayram SEVİNÇ

482-495

Mûsikînin Abdülbâki Nasır Dede Dîvânındaki Gölgeleri

Gülşen SEZEN

496-514

İlmî Seyahatler Perspektifinden Biyografik Metinlerdeki Prestij İmgelerine Genel Bir Bakış                                                        

Oğuzhan ŞAHİN

515-538

Avrupa’da Ortak Kimlik Arayışı ve Bu Arayışın Türk Birliği Sağlama Önerilerine Yansıması            

Nazik Müge TEKİN

539-560

Rebellion: Second Generation Bangladeshi Immigrants in Brick Lane by Monica Ali

A. Nejat TÖNGÜR

561-567

İşrâkî Felsefede Nefs (Ruh) Meselesi

Ali Kürşat TURGUT

568-579

Romanda Etkilenmenin Sınırları: Üç İstanbul ve Triumvira

Sevgül TÜRKMENOĞLU

580-587

Geleneksel Geniş Aileden Çekirdek aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din

Vehbi ÜNAL

588-601

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları

Hatice YALÇIN - Meltem Esma KORKMAZ

602-609

Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa'da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme

Sefer YAVUZ

610-623

Türk Kimliği’nin ‘‘Nev-Yunani’’ ve ‘‘Akdenizli’’ Formülasyonu: Yahya Kemal Beyatlı ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Emre YILDIRIM

624-642

Segmenter et Interpréter les Constituants de l’Enoncé Oral en Turc (Entre Prosodie et Enonciation)

Selim YILMAZ - Arsun URAS YILMAZ

643-655

Erzurumlu Osman Siraceddin’in Hayâl-i Bâl Adlı Mi’râciyesi

Ramazan EKİNCİ

656-688


 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.