VOLUME: 6  ISSUE:27      SUMMER 2013

Cover      About the Journal     Contents

 

Ar&Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:  1990 – 2011 Türkiye Örneği

Merter AKINCI - Haktan SEVİNÇ

7-17

Klasik Türk Edebiyatında Beykoz

Şerife AKPINAR

18-39

Osmanlıda Medrese-İktidar İlişkisi

Akif AKTO

40-49

Hiring Disabled People in Malaysia: An Application of the Theory of Planned Behavior

Magdalene C. H. ANG - T. RAMAYAH - Teong Khan VUN

50-64

Dönüşüm ve Geçmiş Zaman Elbiseleri Üzerine Bir Mukayese Denemesi

Şahmurat ARIK

65-77

Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri ve Kendilerini Sunum Taktikleri: Bir Araştırma

Ahsen ARMAĞAN

78-92

Ilk Türk-Islâm Devletleri’nin Abbâsî Hilâfetiyle Münasebetleri

İhsan ARSLAN

93-106

Turist Rehberliği Hizmet Kalitesi Ölçümü: Servqual Yaklaşımı

Yalçın ARSLANTURK - Özlem ALTUNÖZ - Azade Özlem ÇALIK

107-118

Karakoyunlu ve Akkoyunlularda Toy, Şenlik ve Eğlence Kültürüne Genel Bir Bakış

Ayşe ATICI ARAYANCAN

119-126

Efsanelerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu

Mehmet Emin BARS

127-135

Selîkî’nin Şiirlerinde Hüsn-i Talil Sanatı

Ömer BAYRAM

136-144

Abbaskulu Ağa Bakühanov’un Hayatı, Eserleri ve “Kitab-ı Askeriye” Hikâyesi

Parvana BAYRAM

145-165

Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Hıristiyanlarca Kullanılmış İki Antik Lahit

Hasan BUYRUK

166-177

Turkish and Pakistani Muslim Communities in Britain; A Comparative Approach

Yakup COŞTU

178-184

Warum lachst Du nicht? Eine Untersuchung über Nasreddin Hodscha Witze und ihrer Übersetzungsmöglichkeit ins Deutsche

Mazlume DEMİRCİ

185-196

16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Siyasetnâme ve Ahlâknâmelerinde İbn Haldûnizm: Kınalızâde Ali Efendi, Kâtip Çelebi ve Na’îmâ Örnekleri

Cem DOĞAN

197-214

İngilizce Öğrenmekte Olan Türk Öğrencilerin Kelimelerinin Biçimbilimsel Yapılarının İşlemlenmesi

Eda DURUK - Gül DURMUŞOĞLU KÖSE

215-221

Historical Antecedents and Nation Building: The Nigerian Experience

Patience O. ERIM

222-227

Alevî-Bektaşî Geleneğinde Düvâzlar-Düvâzimamlar

Fatih İYİYOL

228-250

Ethnic Politics and Social Conflicts: Factors in Nigeria’s Underdevelopment

Peter O. KALEJAUYE - Nurudeen ALLIYU

251-262

Ali Cemâlî Efendi’nin Risale-i Nasihat’i

Mahmut KAPLAN - Sümeyye YILDIZ

263-278

Türkiye’de Kestane Tarımı ve Başlıca Sorunları   

Vedat KARADENİZ

279-291

İngiltere’nin İran’da Askeri Darbe ile Rıza Han Pehlevi’yi İktidara Getirmesi (1921)

Yılmaz KARADENİZ

292-306

Okul Bahçelerinin Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Manisa İli Örneği)

Kadir KARATEKİN - Gürdal ÇETİNKAYA

307-315

Hâricilerin İmamet Görüşleri Bağlamında Yapılan Bazı Çağdaş Yorumların Tutarsızlığı

Mehmet KUBAT

316-335

Türkiye’de Oniki Yillik Zorunlu Eğitim Öncesi Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasinin Değerlendirilmesi: Tokat Ili Örneği

Selçuk KUNDAKÇI - Aysun ENGİNER

336-356

Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi

Esra LÜLE MERT

357-372

Negotiating the Male Ego a Masculinist Interpretation of John Ruganda’s Play, Black Mamba

Chimdi MADUAGWU

373-381

Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi

Mehmet MANDALOĞLU

382-391

Art Symbols  as means of Communicating Religious Concepts in Urhobo Traditional Society

Philomina Uyovwirume OFUAFO

392-397

Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Seçimi

Nesrin ORUÇ - Berna YAVUZ

398-407

Communication and Reason:  The Crisis of Our Civilization

Chris OSEGENWUNE

408-418

The Imperativeness of Transparency and Probity in Nigeria Public Service

Ehiyamen M. OSEZUA - Faniran O. JULIUS

419-427

Besim Atalay (1882-1965)’in Tanrı Kitabı Adlı Meali

Ahmet ÖZ

428-441

Çobanlık ve Çoban Gözüyle Arazi: Mikail Kaplan ve Aşağı Çamlı Köyü Örneği

Cafer ÖZDEMİR - Davut KAPLAN

442-459

Mezar Yazıtları ile Olympos

Elif ÖZER

460-468

Kefe Sancağı’nın I. Selim’in Taht Mücadelesinde Oynadığı Role Dair Bazı Değerlendirmeler

Ayşe PUL

469-478

Hakkâri’nin Nişaneleri ve BunlarIn Coğrafi İşaret Kapsamına Alınarak Ekonomiye Kazandırılması

Güven ŞAHİN

479-493

Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Tarihçesi ile İlgili Tezler Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa ŞAHİN - Aslı ÇETİNOĞLU - Saide AYVAZ

494-504

Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti’ndeki Okuma Metinleri ile Görsellerin Bütünselliği

İzzet ŞEREF -  İsa YILMAZ

505-519

Kayseri Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mühürleri Üzerine Bir Değerlendirme

Şerife TALİ

520-545

Göçle Gelen Ailelerin Çocuklarının Eğitim-Öğrenim Hakkı ve Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Cem TOPSAKAL - Zihni MEREY - Murat KEÇE

546-60

Yeni Dini Hareketlerle İlgili Türkiye’deki ve Batı’daki Literatür

Süleyman TURAN

561-596

 


 ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA,  Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.