CİLT: 6  SAYI:27      YAZ 2013

Kapak      Künye     İçindekiler

 

Ar&Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:  1990 – 2011 Türkiye Örneği

Merter AKINCI - Haktan SEVİNÇ

7-17

Klasik Türk Edebiyatında Beykoz

Şerife AKPINAR

18-39

Osmanlıda Medrese-İktidar İlişkisi

Akif AKTO

40-49

Hiring Disabled People in Malaysia: An Application of the Theory of Planned Behavior

Magdalene C. H. ANG - T. RAMAYAH - Teong Khan VUN

50-64

Dönüşüm ve Geçmiş Zaman Elbiseleri Üzerine Bir Mukayese Denemesi

Şahmurat ARIK

65-77

Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri ve Kendilerini Sunum Taktikleri: Bir Araştırma

Ahsen ARMAĞAN

78-92

Ilk Türk-Islâm Devletleri’nin Abbâsî Hilâfetiyle Münasebetleri

İhsan ARSLAN

93-106

Turist Rehberliği Hizmet Kalitesi Ölçümü: Servqual Yaklaşımı

Yalçın ARSLANTURK - Özlem ALTUNÖZ - Azade Özlem ÇALIK

107-118

Karakoyunlu ve Akkoyunlularda Toy, Şenlik ve Eğlence Kültürüne Genel Bir Bakış

Ayşe ATICI ARAYANCAN

119-126

Efsanelerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu

Mehmet Emin BARS

127-135

Selîkî’nin Şiirlerinde Hüsn-i Talil Sanatı

Ömer BAYRAM

136-144

Abbaskulu Ağa Bakühanov’un Hayatı, Eserleri ve “Kitab-ı Askeriye” Hikâyesi

Parvana BAYRAM

145-165

Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Hıristiyanlarca Kullanılmış İki Antik Lahit

Hasan BUYRUK

166-177

Turkish and Pakistani Muslim Communities in Britain; A Comparative Approach

Yakup COŞTU

178-184

Warum lachst Du nicht? Eine Untersuchung über Nasreddin Hodscha Witze und ihrer Übersetzungsmöglichkeit ins Deutsche

Mazlume DEMİRCİ

185-196

16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Siyasetnâme ve Ahlâknâmelerinde İbn Haldûnizm: Kınalızâde Ali Efendi, Kâtip Çelebi ve Na’îmâ Örnekleri

Cem DOĞAN

197-214

İngilizce Öğrenmekte Olan Türk Öğrencilerin Kelimelerinin Biçimbilimsel Yapılarının İşlemlenmesi

Eda DURUK - Gül DURMUŞOĞLU KÖSE

215-221

Historical Antecedents and Nation Building: The Nigerian Experience

Patience O. ERIM

222-227

Alevî-Bektaşî Geleneğinde Düvâzlar-Düvâzimamlar

Fatih İYİYOL

228-250

Ethnic Politics and Social Conflicts: Factors in Nigeria’s Underdevelopment

Peter O. KALEJAUYE - Nurudeen ALLIYU

251-262

Ali Cemâlî Efendi’nin Risale-i Nasihat’i

Mahmut KAPLAN - Sümeyye YILDIZ

263-278

Türkiye’de Kestane Tarımı ve Başlıca Sorunları   

Vedat KARADENİZ

279-291

İngiltere’nin İran’da Askeri Darbe ile Rıza Han Pehlevi’yi İktidara Getirmesi (1921)

Yılmaz KARADENİZ

292-306

Okul Bahçelerinin Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Manisa İli Örneği)

Kadir KARATEKİN - Gürdal ÇETİNKAYA

307-315

Hâricilerin İmamet Görüşleri Bağlamında Yapılan Bazı Çağdaş Yorumların Tutarsızlığı

Mehmet KUBAT

316-335

Türkiye’de Oniki Yillik Zorunlu Eğitim Öncesi Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasinin Değerlendirilmesi: Tokat Ili Örneği

Selçuk KUNDAKÇI - Aysun ENGİNER

336-356

Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi

Esra LÜLE MERT

357-372

Negotiating the Male Ego a Masculinist Interpretation of John Ruganda’s Play, Black Mamba

Chimdi MADUAGWU

373-381

Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi

Mehmet MANDALOĞLU

382-391

Art Symbols  as means of Communicating Religious Concepts in Urhobo Traditional Society

Philomina Uyovwirume OFUAFO

392-397

Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Seçimi

Nesrin ORUÇ - Berna YAVUZ

398-407

Communication and Reason:  The Crisis of Our Civilization

Chris OSEGENWUNE

408-418

The Imperativeness of Transparency and Probity in Nigeria Public Service

Ehiyamen M. OSEZUA - Faniran O. JULIUS

419-427

Besim Atalay (1882-1965)’in Tanrı Kitabı Adlı Meali

Ahmet ÖZ

428-441

Çobanlık ve Çoban Gözüyle Arazi: Mikail Kaplan ve Aşağı Çamlı Köyü Örneği

Cafer ÖZDEMİR - Davut KAPLAN

442-459

Mezar Yazıtları ile Olympos

Elif ÖZER

460-468

Kefe Sancağı’nın I. Selim’in Taht Mücadelesinde Oynadığı Role Dair Bazı Değerlendirmeler

Ayşe PUL

469-478

Hakkâri’nin Nişaneleri ve BunlarIn Coğrafi İşaret Kapsamına Alınarak Ekonomiye Kazandırılması

Güven ŞAHİN

479-493

Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Tarihçesi ile İlgili Tezler Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa ŞAHİN - Aslı ÇETİNOĞLU - Saide AYVAZ

494-504

Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti’ndeki Okuma Metinleri ile Görsellerin Bütünselliği

İzzet ŞEREF -  İsa YILMAZ

505-519

Kayseri Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mühürleri Üzerine Bir Değerlendirme

Şerife TALİ

520-545

Göçle Gelen Ailelerin Çocuklarının Eğitim-Öğrenim Hakkı ve Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Cem TOPSAKAL - Zihni MEREY - Murat KEÇE

546-560

Yeni Dini Hareketlerle İlgili Türkiye’deki ve Batı’daki Literatür

Süleyman TURAN

561-596

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.