CİLT: 7   SAYI:29      YIL: 2014

Kapak      Künye     İçindekiler

Hükümet Programlarında Türkiye’nin AET’ye Bakışı (1970’ler)

Ekrem Yaşar AKÇAY

Egemen Neo Klasik İktisada Eleştirisel Yaklaşım: Post Otistik İktisat ve 2008 Küresel Krizinin Post Otistik Analizi

Utku ALTUNÖZ

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Turizmdeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme

Aytuğ ARSLAN

The Dragon Motif in Anatolian Legends

Ferhat ASLAN

Divan Şiirinde İskender-i Zülkarneyn

İsmail AVCI

Osmanlı Belgelerine Göre Napolyon Bonapart'ın İmparator Unvanının Osmanlı Devleti Tarafından Tanınması Meselesi

Yahya BAĞÇECİ

Sürdürülebilir Turizm Bağlamında: Sakin Şehir Perşembe

Cemile BAHTİYAR KARADENİZ

Kültürlerarası Tolerans ile Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fuad BAKİOĞLU - Rukiye ŞAHİN

Bölme/Bölünme Olguları Çerçevesinde Yaşlıya ve Yaşlılığa Bakış

Derya BAYRI MENGİLLİ

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği

Nurşat BİÇER - İsmail ÇOBAN - Sıddık BAKIR

Giresun Müzesinde Bulunan Rölikerler

Hasan BUYRUK

Bütünce Çalışması: Üçüncü Sayfa Gazete Haber Metinleri Örneği

Özge CAN

Türkiye Coğrafyasına Katkıda Bulunan Yabancı Bilimadamları: H. Louis ve W.J. Mccallien

Mehmet Âkif CEYLAN

Osmanlı Eğitim Geleneğinde Kur’an Hattı ile İslam Kitap Sanatlarının Öğretimine Hasredilmiş Bir Eğitim Kurumu: Medresetü’l-Hattatin

Abdülkadir ÇEKİN

Bir Geç Dönem Osmanlı Şehir Hanı: Taraklı Han (Hacı Atıf Hanı)

Yusuf ÇETİN

Sanal Ortamda Pazarlama Aracı Olarak Yeniden Yazılan Nasreddin Hoca Fıkraları

Özkan DAŞDEMİR

Çocukların Karıştığı Bıçakla İşlenen Suçların İncelenmesi

Murat DELİCE

Sema Kaygusuz’dan Dersim Trajedisine Dair Modern Bir Roman: Yüzünde Bir Yer

Fethi DEMİR

Etkili İngilizce Öğretmeninin Özellikleri: Öğretim Elemanı Ve Öğrenci Algıları

Yusuf DEMİR - Mehmet KOÇYİĞİT

İlhanlı ve Memlûk Etkileşiminde XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Tezhip Sanatı

Zeynep DEMİRCAN AKSOY - İsmail DEMİRCAN

Parody Of Racial Cliché in Perciıval Everett’s Erasure

Aytemis DEPCİ - Bülent C. TANRITANIR

Üniversite Öğrencilerinin Utanç Kavramlarının İncelenmesi

Duygu DİNÇER

Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Metni “Kitâbu Tıbbü’l-Hikmet”

Ahmet Turan DOĞAN

İkonografik ve İkonolojik Eleştiri Yöntemine Göre Tintoretto’nun “İsa’nın Vaftizi” Adlı Eserinin Analizi

Ekin BOZTAŞ - Nazan DÜZ

The Development of Trade and Marketing in the Upper Cross River Region of Nigeria before 1800

Chinyere S. ECOMA -  Lequome E. ECOMA

Namık Kemal’in Tiyatrolarında Kavramlar

Ertan ENGİN

Entelektüel Sermaye ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veri Uygulaması

Murat ERDOĞAN - Adnan DÖNMEZ

Sivil Havacılık Güvenliğinde Eğitim Standardizasyonu

Nalan ERGÜN

Teoriler Işığında Avrupa Sekülerleşmesi

Volkan ERTİT

Hane Halkının Süpermarket Alışverişlerindeki İçecek Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

Aytekin FIRAT - Zeki Atıl BULUT - Ali Naci KARABULUT

Üç Nazire Mecmuasından Hareketle Muhibbî’nin Dîvânında Bulunmayan Şiirleri

Kamil Ali GIYNAŞ

Türkiye’de Kadınlarda Meme Kanseri Nedeniyle Ölüm: Mekânsal Dağılım Ve Şehirlerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi ile İlişkisi

Semra GÜNAY AKTAŞ

Halikarnas Balıkçısı’nın Çocuklara Uyarlanan Yapıtlarındaki İletilere Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi

Ergün HAMZADAYI -  Gökhan ÇETİNKAYA - Nihat BAYAT

Elif Şafak’ın “Aşk” Adlı Eserinin Asya ve Doğu Terapileri Açısından Değerlendirilmesi

Özlem HASKAN AVCI - Nilüfer VOLTAN ACAR

Le Temps En Français Et En Étsàkq : Étude Contrastive Et Implications Pédagogiques

Boniface IGBENEGHU

Düşün Seli Şairinin Düşündürdükleri

Özlem KALE

The Janissaries in the Social and Economic Life of Rum (Sivas) Province in the Middles of the 18th Century

Zafer KARADEMİR

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Siyasal İktidar Anlayışı (1946-1950)

Murat KARATAŞ

Nâbî’nin  “Gelür Gider” Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle Yorumlanması

Sedat KARDAŞ

Türkiye’de Değişen Doğurganlık Oranları Üzerine: Durum Tespit Çalışması

Serap KAVAS

Anadolu’nun Türk ve İslâm Yurdu Haline Gelişinde Ahîlerin Rolü ve Önemi

Abdullah KAYA

Erzurum Vilayeti Bayezid-Diyadin-Karakilise Tutak ve Eleşkirt Kasabalarının 1913 Yılı Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası

Faruk KAYA - Yakup KARATAŞ - İbrahim ÖZGÜL

Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Ferda KERVANCI ÜSTÜN - Selen DOĞAN

Yaratıcı Örgüt İkliminin Kariyer Tatmini Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Değişken Rolü: Türkiye’de Bir Vakıf ve Bir Devlet Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Güney Çetin GÜRKAN - Merve KOÇOĞLU

Innerer Monolog in Herrad Schenks Roman „Am Ende“

Sevtap Günay KÖPRÜLÜ

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşterilerin Satın Alma Karar Süreçlerine Etkisi ve Bir Uygulama: (İstanbul Seyahat Acenteleri Örneği)

Ayşegül KUTLUK - Cevdet AVCIKURT

The New York Times Gazetesinden Samsun’u Okumak (1914-1923)

Yüksel KÜÇÜKER

Eğitimde Hedef Geliştirme

Sevinç MERSİN - Bilge EREN - Emine ÖKSÜZ

Arşiv Belgelerine Göre Kırmızı Kasaba Olayları (1918–1920)

Beşir MUSTAFAYEV

Bir Kurgu ve Üstkurgu Yazarı Olarak David Lodge

Aytaç ÖREN

Hutbelerde Söylem Değişimi -Diyanet Hutbeleri Örneği-

Abdullah ÖZBOLAT

Teaching Culture as a Fifth Language Skill

Fatma ÖZÜORÇUN

İslâm Hukukuna Göre İş/Hizmet Borçlarında Cezai Şart

Şevket PEKDEMİR

Pervâne Bey Nazire Mecmuası’na Göre Ahmed Paşa’nın Yayımlanmış Divanı’nda Yer Almayan Şiirleri

Yakup POYRAZ

Metin Eloğlu’nun Şiirlerinde Toplumsaldan Bireysele Geçiş

Orhan SARIKAYA

Atakum (Samsun) Şehrinde Çevresel Gürültü Kirliliği

Kemalettin ŞAHİN

Ayyarlar ve Kent Asayişi

Mustafa ŞAHİN

Türkçenin Resmi Dil Olması ve Doğru Kullanımının Kanunla Korunması

Tuğba ŞİMŞEK

İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye’deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme

Ömer Akgün TEKİN

Piyano Eserlerinden Egzersiz Yazma Yöntemi

Barış TOPTAŞ

Batı Anadolu’da “Hürriyet Meydan Savaşı”: Manisa Örneğinde 1946-1950 Seçimleri

Murat TURAN

Pursuing its Mandate of Health by All Peoples: Who and the Development of Nigeria’s Health Sector, 1960 – 1975.

Benjamin UCHENNA ANAEMENE

Kur’ân-I Kerim’in Çekçe Meâlleri Üzerine Tespitler

Zofie UÇAR

Türk Kültüründeki Dini Rakslara Birkaç Örnek

Serdar UĞURLU

İşgören Performansı Açısından Çalışma Psikolojisinin Örgütsel Sinizme Etkisi

H. Tezcan UYSAL - Mehmet Selami YILDIZ

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 


 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.