CİLT: 7   SAYI:31      YIL: 2014    (Yayın Tarihi: 16.04.2014)

Kapak      Künye     İçindekiler

DİL, EDEBİYAT

Amarcord Filmi Özelinde Göstergebilimsel Film Çözümlemesi ve Anlamlandırma

Pelin AGOCUK

Jenerik Marka İsimlerinin Oluşumu ve TDK Sözlüğüne Giriş Şekilleri

Lemi AKIN
Tasavvvufî İrşad Metodu Olarak Sohbetin Fonksiyonu
Bülent AKOT
Utopia And Dystopia Intertwined: The Problem of Ecology in Margaret Atwood’s Oryx and Crake, the Year of the Flood and Maddadddam
Mahinur AKŞEHIR UYGUR
Türk Edebiyatında “Esmā-yı Nebi” ve Celālzāde Mustafa’nın Tercüme-i Me’āricü’n-Nübüvve’si
Harun ARSLAN
Canistan’da İktidarın Hem Ödülü Hem Bedeli Olarak “Erkeklik”
Pelin ASLAN
Çocuk Edebiyatı Dairesinde Gülten Dayıoğlu’nun Fantastik-Bilim Kurgusu
Elif Emine BALTA
Milli Edebiyat Döneminde Tenkid
Yasin BEYAZ
Namık Kemal’in Hürriyet Kasîdesi ve Tahlili
Adem ÇALIŞKAN
Gèrard De Nerval’in Gözüyle İstanbul’da Sosyal Hayat

Funda ÇAPAN ÖZDEMİR
Tarık Buğra’nın “Çocuklar ve Elmalar” Adlı Hikâyesindeki Hüznü
Hatice ÇELİK
S. Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlüğünde Geçen Sağlık ve Tıpla İlgili Kelimeler
Ekrem DEMİR
Fasîh’in Tenbâkû-Nâmesi
Ahmet İÇLİ
Dîvân Şâirlerinin Gözüyle Belâgat I
Turgut KOÇOĞLU
Bursalı Subhî Mehmed ve Manzum Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi
Fatih KOYUNCU
İlk Dönem (1700-1917) Rus Türkolojisinin Temel Özellikleri
Mehmet KUTALMIŞ
Evliya Çelebinin Seyahatnâme’sinde Veysel Karani
Ejder OKUMUŞ
Bir Toplumsal Göstergebilim Alanı Olarak Dil
Pelin ÖNDER EROL
Ahmet Midhat Efendi ve Felâtun Bey ile Rakım Efendi Romanında Değerler Eğitimi
Mehmet ÖZDEMİR - Gökçen GÖÇEN
Postkolonyal Dünyada Sömürülenin İronik Olarak Tanrılaştırılması: Karanlığın Yüreği ve Kuzeye Göç Mevsimi
Arzu ÖZYÖN
Feyzullâh Râ’if-i Âmidî ve Şiirleri
Ramazan SARIÇİÇEK
A Linguistic Evaluation Of Approaches To Education Of Immigrant Students: Contribution Of Translated Children’s Literature To The Linguistic And Cultural Integration
Bekir SAVAŞ
Tanzimat Dönemi’nde Bir Aydın Olarak Ahmet Mithat Efendi ve Düşünce
İzzet ŞEREF
Bir Ütopya Romanı: Rüyada Terakki ve Edeniyet-i İslâmiyeyi Rüyet
Sevgül TÜRKMENOĞLU

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ
İkinci Dünya Harbi Öncesi Türk-İngiliz-Fransız Ortak Deklarasyonu
Figen ATABEY
Anthony H. Bırch’in Siyasal Teorisinde Milliyetçilik Kavramı ve İdeolojisi
Hüseyin BAL
İdeolojik Örgütlerin Çekişmesi Altında Mısır, Suriye, Irak ve İran’da Son Durum
Taşkın DENİZ
The Ethics of the Conquest, War and Peace: A Study of the Early Islamic History
Celal EMANET
Kıbrıs Türk Tarihi İçerisinde Kıbrıs Türk Matbaacılığının Doğuşu, Geçirdiği Modernleşme Aşamaları ve Bu Aşamaların Kıbrıs Türk Toplumuna Etkileri Üzerine Bir Deneme
Pınar GÜRÇINAR
Cumhuriyet Dönemi: İktidar, İdeoloji ve Sinema
Celal HAYIR
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Muğla’da Teşkilatlanması ve 1930 Belediye Seçimleri Dolayısıyla Oluşan Tartışmalar
Ömer KARAKAŞ
II. Dünya Savaşı Sırasında İzmir’in Sıtma ile Mücadelesi
Tuğba KORHAN
Kıbrıs Müzakerelerinde Yeni Dönem: Enerji Jeopolitiği ve Akdeniz Birliği Olgusu
Ozan ÖRMECİ
Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Anadolu'ya Zorunlu Göçler ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Yardım Faaliyetleri
Tunca ÖZGİŞİ
Selçuklular ve Osmanlı Döneminde Medreselerin Mali Kaynakları
Veli SIRIM
İkinci Balkan Savaşı'nda Romanya
Abidin TEMİZER
Official History Transformation of the Early Turkish Republic: Changes and Continuities Reflected in the Textbooks
Erinç Erdal YILDIRIM

COĞRAFYA
Avrupa Birliği’nin Turizm Politikası ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Üzerine Bir Değerlendirme
Ferhat ARSLAN
Mut Havzasında Erozyona Duyarlı Alanların Belirlenmesi
Yakup KIZILELMA - Murat KARABULUT
Aşağı Asi Nehri Havzası’nda (Hatay) Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü (Akaö) Değişiminin (1990-2011) Erozyon Üzerindeki Etkisi
Emre ÖZŞAHİN - Ahmet ATASOY
Kıyı Çizgisi Değişiminin Yaratacağı Riskler Açısından İzmit Körfezi Kıyılarının Değerlendirilmesi
S. Murat UZUN - Nuriye GARİPAĞAOĞLU

SANAT TARİHİ – ARKEOLOJİ
Rhetoric Reading in Architecture: A Methodology Attempt
Serap DURMUŞ - Şengül ÖYMEN GÜR
Giresun Yağlıdere Tekke Köyü Cami Kalem İşi Bezemeleri
Şerife TALİ
Sürmene-Gültepe Köyü Yukarı Kefeli Mahallesi Camii ve Şadırvanı
Mehmet YAVUZ

PSİKOLOJİ – SOSYOLOJİ - FELSEFE
Questioning the Relationship Between Religion and Marriage: Does Religion Affect Long-lasting Marriage? Turkish Couples’ Practice of, Perception of, and Attitudes towards Religion and Marriage
Mehmet Ali BALKANLIOĞLU
Çocuğa Yönelik Şiddetin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Boyutları: Erzurum İli Örneği
Yusuf İNCİ - Ali DUMAN
Future Expectations of Amateur Footballers: Nevşehir Case
A. Burak KAHRAMAN
Damgalamanın “Köşeye Sıkıştırdığı” Kadınlar: Zihinsel Engelli Çocukların Anneleri
İlknur MEŞE

EĞİTİM
Çoğulculuk Bağlamında İmam Hatip Lisesi Kelam Dersinde Alevilik-Bektaşilik Öğretimi
Mustafa BAYAR
Örgüt Dna’sı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Meb Üzerine Bir Tarama Çalışması
Remzi Burçin ÇETİN - İzzet DÖŞ
Lisansüstü Tez Danışmanlığının İncelenmesi
Eray EĞMİR- İ. Serkan ÖDEMİŞ - Gökhan KAYIR
Developing Lexical Competence through Online Exercises: Evaluations Through the Eyes of Students
Emrah EKMEKÇİ - İsmail YAMAN
Samet Behrengi’nin Kitaplarıyla Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerisi ve Tutumlarına Etkisi
Güneş ERKAN - Murtaza AYKAÇ
English Teachers’ Interest in Proverbs in Language Teaching
Halis GÖZPINAR
İlköğretim Dergisi’nde Yayımlanan Eğitimle İlgili Çeviri Makaleler (1939-1966)
Mustafa GÜÇLÜ
Toprakla Buluşan Çocuklar: Küçük Çocuklar İçin Toprak Eğitimi Projesinin Etkililiği
Hülya GÜLAY OGELMAN – Nazmi DURKAN
Vaka Araştırması: Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Sorunları ve İhtiyaçları
Yeşim GÜLEÇ-ASLAN - Fidan ÖZBEY - Canan SOLA-ÖZGÜÇ - Hande CİHAN
Öğretmen Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları ve Öğrenme Biçemleri Arasındaki İlişki
Ruhan KARADAĞ
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisans Eğitimlerinin Özel Alan Yeterliklerini Kazandırmasına Yönelik Görüşleri

İ. KÖSTERELİOĞLU – F. DEMİR – S. ÖZGÜRLER – M. AYRA - H. KARAMAN -
Y. CANSIZ

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziki Durumunun İncelenmesi
Yasemin KUBANÇ
Community Initiative And Development of Rural Child Education in Less City of Ibadan
Yemisi Lydia OLALEYE
Functional Guidance And Counselling Centre In Tertiary Institution
Fareo Dorcas OLUREMI
Öğrencilerin Sınıfta Öğretmenleri Zor Durumda Bırakmak İçin Kullandıkları Yöntemler
Bayram ÖZER
Gri İlişki Analizi ile Öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersi Tutumları
Necla TEKTAŞ - Mihriban AYDIN

İŞLETME – İKTİSAT - İLETİŞİM
Değerlendirme Farklılıklarının ve Atfın Nedenselliğinin Açıklayıcısı Olarak Kültür
Adem BALTACI
Hemşeri Derneklerinde Halkla İlişkiler Uygulamalari ve Bu Uygulamaların Yöresel Kültüre Katkıları: Balıkesirliler Birliği Derneği
Hüseyin DİKME - Berna GÖNEN
Borçlanma Politikaları Işığında Türkiye’deki Borçlanma Stratejisi’nin Hukuksal Değerlendirmesi
Erdem Erdinç ERBEYİN - Özay ÖZPENÇE
Müzmin Toplumsal Çatışma ve Lübnan Medyası
Yenal GÖKSUN
Hizmet Kalitesinin Önem-Performans Analizi ile Ölçülmesi: Üniversite Sosyal Tesislerinin Konaklama Üniteleri Üzerinde Bir Uygulama
Ömer Akgün TEKİN - Gürkan KALKAN - Hüseyin DUMAN
Örgütsel Adaletin İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Konya’da Bir Araştırma
Hande ULUKAPI - Aykut BEDÜK

DİĞER SOSYAL BİLİMLER ALANLARI
Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tek Numara Acil Çağrı Sistemi Uygulamasına Ambulans Personelinin Bakışı
Ali EKŞİ - Gül Özlem YILDIRIM
Yaratıcı (Kreatif) Turizm
Nuran AKŞİT AŞIK
Albüm Kapakları; Ben Buyum Demenin En Kısa Yolu mudur?
Tuğba AYDIN ÖZTÜRK
Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi
Günay EROL - Azize HASSAN

Enerji Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Rüzgâr Enerjisinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Kullanım Durumu

Erol KAPLUHAN


 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 


 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.