VOLUME: 7  ISSUE:32      YEAR: 2014

Cover      About the Journal      Contents

 

LANGUAGE -  LITERATURE

The Effect of Accent Familiarity on the Inteligibility of Native Speaker Speech

Kofo A. ADEDEJI

Kadızâde Mehmed Arif Efendi’nin “Risâle Fi Hased”  Adlı Eseri ve Muhtevasının Analizi

   Bülent AKOT

   Klâsik Türk Edebiyatı’nda Şerh Geleneği ve La’lî-zâde Abdülbâkî (ö. 1746)’nin “Meslekü’l-Uşşâk” Kasidesini Şerhi 

    Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Dilbilimsel İlkeler Görsel Göstergelere Uygulanabilir mi?

Mehmet ÇİÇEK

Innovative Thinking in Translation Theory: Empowerment of Translation

Tahsin ÇULHAOĞLU

Deontische und epistemische Verwendung der Modalverben und ihre möglichen Übersetzungen ins Türkische anhand des Romans “Der Prozess” von Kafka

Mazlume DEMİRCİ

Kütahyalı Harîmî ve Gonca-i Bâğ-ı Murâd Mesnevisi

Süleyman EROĞLU

Mehmet Akif’in Şiirlerinde İki Anahtar Kelime: “Cehâlet” ve “Kavmiyet”

Kemal EROL

20. YY Eleştiri Kuramlarında Çevirmen Görünürlüğü

Oktay ESER

Metaphorized Animals: An Investigation of Animal Metaphors in King Lear

Zahra JAFARI

Hidden Eyes, Invisible Powers: The Panoptic World of Thomas Hardy’s Jude The Obscure

Abdol Hossein JOODAKI - Sima GHASEMI

The Complicated Personality Resulted with Death in Nabokov’s The Luzhin Defense

Faruk KALAY

Asılacak Kadın ve Kadının Adı Yok Romanlarında Feminizmin Yorumlanışı

Özlem KALE

Urdu Şairi Mîrzâ Gâlib ve Dîvân Şairi Haşmet’in Şarap Redifli Gazelleri Üzerine Bir Mukâyese Denemesi

Turgut KOÇOĞLU

Multiple Modernities and Multiplied Minds: Stream of Consciousness in Modern Turkish Novel

Murat LÜLECİ

Ortaçağ Romanı “Tristan’la Iseut’de” Mimetik Arzu

Hakan SOYDAŞ

On the Common Words in Mongolian and the Turkish Dialects in Turkey

Feyza TOKAT

Semih Gümüş’ün Eleştirmen Olarak Portresi

Seyyit Battal uğurlu

 

HISTORY

İsyandan İtaate; Kavalalı Mehmet Ali Paşa Babıâli İlişkileri (1841-1849)

Yahya BAĞÇECİ

Yunan’ın Çağdaşı Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler, Siyasal ve Dinsel  Düşünüş

Hüseyin SEVİNÇ

Osmanlı- İspanyol Karadeniz Ticaret Müzakereleri ve İspanya'nın Karadeniz Ticaretine Girişi

Tufan TURAN

 

GEOGRAPHY

Belediye Logolarındaki Coğrafi Sembollerin Analizi: Kocaeli Örneği

Murat UZUN - Sibel ÖZCAN

 

THEOLOGY

Erken Dönem İslamî Eğitim

Mahmut DÜNDAR

Din Eğitiminde Aile Vizyonu

Bayramali NAZIROĞLU

Dindarlarda Narsizm: Yüksek Din Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma 

İsa ÖZEL

Beyin Yıkama Olgusu Üzerine Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz

Faruk SANCAR

İslam Aile Hukukunda Boşama Yetkisi ve Kadının Boşanması

Ali YÜKSEK

 

ART HISTORY - ARCHAELOGY

Salamis Roma Hamamı Korinth Başlıkları

Davut KAPLAN

Bolu Müzesi’nden Bir Grup Heykeltıraşlık Eseri

S. Sezin SEZER

 

PSYCHOLOGY – SOCIOLOGY -  PHYCHOLOGY

Doğu Karadeniz’de Bir Köy İmamı: Balcı Hoca (Hasan Balcıoğlu)

Mustafa BAKIRCI

Sosyolojik Bir Teori Olarak Dramaturjik Teorinin Futbola Uygulanması

Ayhan DEVER

İbni Sina Tıp Felsefesi 

Mustafa HOPAÇ

 

EDUCATION

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adayları ve Eleştirel Düşünme (Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencileri Örneği)

Hacer ÂŞIK EV

A Causal Model of Determinant of Students’ Attitude towards Social Studies in Junior Secondary Schools in Osun State

Adayemi BABATUNDE - A. A. IJIWOLE

Tracing Pedagogical Inferences in Computer-Assisted Translation Classes

Halil İbrahim BALKUL

4-6 Yaş Arası Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerine Okulöncesi Öğretmenlerin Görüş ve Tutumları

Engin ÇELEBİ

Mevlana Değişim Programının Lisans Öğrencilerinin Sosyokültürel Gelişimine Olan Katkısının Değerlendirilmesi

Bekir GÜZEL

Uzaktan Eğitim Derslerinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Verimli Ders Çalışma Stratejilerine Sahip Olma Düzeylerinin İncelenmesi

Metin KADİM - Yusuf Alperen ŞİŞMAN - Mete GÜLSUNAR

Havacılık Teknolojileri ve Yaşam Boyu Öğrenme

İbrahim Serkan ÖDEMİŞ

Sorumluluk Değerinin Proje Tabanlı Öğrenmeyle Öğretiminin İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi

M. Arif ÖZERBAŞ - Mevlüt GÜNDÜZ

Enhancing Receptive Skills in Foreign Language Courses through Cbli Applications with Specific Reference to Engineering

Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU - Erkan YÜCE

Proje Tabanlı İş Birlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Türkçe Dersindeki Ekler Konusunu Öğrenmelerine Etkisi

Behice VARIŞOĞLU - Oğuzhan SEVİM

Exploring ELT Prep Class Students’ Views on “Pearls of Wisdom” Corner in Writing Classes

İsmail YAMAN - Emrah EKMEKÇİ

İş Doyumu İle İşten Ayrılma Düzeyi Arasındaki İlişki: İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

Hasan YÜKSEL - Mesude YÜKSEL

 

OTHER SOCIAL SCIENCES

Yabancı Turistlerin Antalya’yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ - Savaş ARTUĞER

Kurumsallaşma Küçük İşletmeler İçin Bir Çözüm Müdür Yoksa Yok Olma Nedeni midir?

Ezgi CEVHER

LGBTT Nüfusunun Kentle Kurdukları İlişkinin Belirlenmesi İçin Kullandıkları Alanların Çalışma, Yaşama ve Alış-Veriş Alanları Kapsamında İncelenmesi: İzmir Örneği

EFE GÜNEY, M. - AYHAN SELÇUK, I. - ERGİN, Ş.

Kobi’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına İlk Geçiş Uygulaması

Murat ERDOĞAN - Burcu DEMİREL UTKU -  Kemal GÜRSOY

From Online Public Relations to E-Health Interactivity: Website Performance of University Hospitals in Turkey

Ebru GÜZELOĞLU - Volkan YAKIN

Erzurum Palandöken Dağı Bölgesinde Bulunan Otel İşletmelerinde Sürdürülen Halkla İlişkiler Uygulamalarına Yönelik Bir Alan Araştırması

Mehmet IŞIK - Şakir EŞİTTİ

Telecommunications Reform in China and Nigeria: Same Result, Different Strategies

Obi IWUAGWU

Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri

Oytun MEÇİK

Kadın Opera Şarkıcılarında Formant Uyarlama Tekniği Örneğiyle, Şarkıcılıkta Tınının Oluşum Bağlamları

Şahin SARUHAN

Türkiye’de Protestan Müziği: İzmir Buca Baptist Kilisesi Örneğinde Müzik ve İbadet

Onur ŞENEL - Yasemin ATA

Türk Sineması’nda Korku: 2000 Sonrası Türk Korku Sineması’nda Dinsel Motifler Üzerine Bir İnceleme ve Yaratım Sorunları

Esra TÜRKEL - Fevzi KASAP

Temiz Üretimin Firma Performansına Etkisi: Düzce Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma

Halil İbrahim  YAZGAN - Mehmet Selami YILDIZ - Serkan YÜCEL

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.