CİLT: 7   SAYI:33      YIL: 2014    (Yayın Tarihi: 30.08.2014)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

DİL-EDEBİYAT

19. Yüzyılda Yaşamış Bektâşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Yayınlanmamış Şiirleri

Sagıp ATLI

Realizm Akımının Tesiriyle Kurgulanmış Bir Anlatı Örneği: “Şeftali Bahçeleri”

İlknur AY

Türkiye Türkçesi Ağızlarında -ka/-kana Zarf-fiil Şekilleri

Cahit BAŞDAŞ

Mecma’ü’l-Havâs Tezkiresinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler

Mehmet Nuri ÇINARCI

Orientalist View on Ottoman in the Novel Roxolana

Sinan ÇİTÇİ

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Sanat Şiiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir İnceleme

Fethi DEMİR

XVI. Yüzyıl Şairi Garâmî’nin Edebiyat Çevresi ve Saraya Yaklaşma Gayretleri

Recep DEMİR

Me’âlî Divanı’nda Harf ve Kelime Oyunları

H. İbrahim DEMİRKAZIK

Ziya Osman Saba’nın Şiirini Biyografik Eleştiri Yöntemiyle Okumak

Gökay DURMUŞ

Kültür Planlayıcısı Olarak Çevirmenin ve Çevirinin Erek Kültür/Toplumda Sosyal Değişimlere Etkisi ve Bu Bağlamda

Hüseyin ERSOY - Gökhan Şefik ERKURT

Çeviri Eğitiminde Edinç Kavramının Değerlendirilmesi - Türkiye Örneği

Oktay ESER

Sanayi Devrimi’nin Ortaya Çıkardığı Toplumsal Sorunların Edebiyattaki İzdüşümü: Émile Zola’nın Germinal Örneği

Bekir GÜZEL

Quelques Remarques Sur La Syntaxe De La Relativisation En Français

Boniface IGBENEGHU

Dil Teması ve Çoban Kelimesi Üzerine Düşünceler

Hasan İSİ

A Postcolonial Reading of Aime Cesaire’s Plays

Cengiz KARAGÖZ

To Conform or not to Conform: Conflicts of Motherhood in Kate Chopin’s Selected Fiction

Ali KHOSHNOOD

Yeni Bir Yazınsal Türü Anlamlandırma: Namık Kemal ve Ahmet Midhat Efendi’ye Göre Roman

Nuray KÜÇÜKLER KUŞCU

Perçemli Sokak’ta Gerçeküstücü Unsurlar

Betül MUTLU

Türk Halk Şiirinde Sosyal Hayat Bağlamında Âşık Dertli’nin Fes Redifli Şiiri

Hüseyin ÖZCAN

Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi

M.  Halil SAĞLAM

An Examınatıon of The Judgment Through the Reader-Response and Receptıon Theory

Zafer ŞAFAK

Bâkî Dîvânı’nda Tasavvufî ve Batınî Kültür

Esma ŞAHİN

Tuhfetü’l-Erîbin-Nâfi’a Lir-Rûhânî Ve’t-Tabîb’deki Karmaşık Cümleler

Ali Kemal ŞAŞ

Deutsche Und Türkische Phraseologismen Mit Farbsymbolik

Funda ÜLKEN

 

TARİH – SİYASET BİLİMİ- ULUSLARARSI İLİŞKİLER

Demokrat Parti İktidarının İlk Yıllarında Deniz İşletmeciliği ve Gemi İnşa Sanayisine Genel Bir Bakış (1950-1955)

Mehmet ÇEVİK - Murat YILDIZ

US President L.B. Johnson’s Letter of 1964 and Its Impact on Turkish Public Opinion

Murat ERDEM

Amerika Birleşik Devletleri'nde Terörizm ve Terörizm Korkusu: 11 Eylül Terör Saldırılarının Öncesi ve Sonrasına İlişkin Bir Analiz

Fatih IRMAK - Yavuz KAHYA

Palmiye Dalı Taşıyanlar ve Silahlı Hacılar

Emrullah KALELİ

Tengri Kutı Versus Res Publıca: Erken Dönem Türk Yönetim Tarihinde Cumhuriyet Düşüncesi

Selim KARAKAŞ

Evhadüddin Kirmanî’in Kirman’dan Çıkışı ve Sûhreverdîyye Tarikatındaki Ebherîyye Koluna Girişi

Moharram MOSTAFAVI

Independence for Scotland?

A. Nejat TÖNGÜR

Suçluluk ve Suçsuzluk Arasında Osmanlı Telgraf Memurları

Ahmet YÜKSEL

 

COĞRAFYA

Tarım Toprağı Az Olan Kırsal Alanlarda Ticari Tarıma Yönelik Ürün Seçimi: Tortum Çayı Havzası’nda Ceviz Yetiştiriciliği

Fatih ARICI

Deniz Alanları ve Ulaştırma Koridorları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Türkiye Uygulaması

Gökçe Çiçek CEYHUN

Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Karayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı

Erol KAPLUHAN

İzmit Körfezi Doğu Kıyısındaki Kıyı Alanı ve Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen Zamansal Değişimlerin CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile İncelenmesi

Murat UZUN

 

İLAHİYAT

Abdullah B. Mu’tez’in Halifeliği

 İhsan ARSLAN

Siyaset ve Terör Kıskacında Pakistan Medreseleri

M. Nur PAKDEMİRLİ

Dinlerarası Diyaloğun İnşasında ‘Adaletin’ Önemi

Cihat ŞEKER

 

SANAT TARİHİ-ARKEOLOJİ

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri

Burak BOYRAZ - Ali CANTÜRK

Silifke Müzesi’ndeki Haç Rölikerler

Hasan BUYRUK

Süsleme Özellikleriyle Develi’de İki Türbe Seyyid-i Şerif ve Hızır İlyas Türbeleri

Şükrü DURSUN

Reflections of the Diversity of Ethnic Origins on the Architectural Environment of the Late-Ottoman Period

Oya ŞENYURT

 

PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ-FELSEFE

Van Depreminde Öğretmenlerin Yaşadığı Psiko-Sosyal Sorunlar Üzerine Bir Çalışma

M. Zeki DUMAN

Erzurum’daki Uyuşturucu Ticaretinin Analizi; Suç Şüphelileri, Suç Yapıları ve Suç Olayları

Musa KARAKAYA

Platon’un Metafizik Terminolojisi ve Mağara Alegorisinin Mistik Temelleri

Cevdet KILIÇ

Beyond Good and Evil: “Otha” and Abnormal Sexuality in an Afrıcan Moral Judgement

Karo OGBINAKA

Göçmen Kültürü ve Kentlilik Bilinci -Adana Örneği

Duygu SABAN ÖKESLİ

Toplumsal Cinsiyet Farklılaşması Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Erkeklerin Küpe Takması Örneği

Harun TUNÇ

 

EĞİTİM

Arnavutluk’ta Türkçe Öğretimi ve Arnavutların Türkçe Öğrenme Sebepleri

Adem BALABAN

Impact of Personal Development Trainings on Employee Motıvatıon: A Case Study from Turkish Pharmaceutical Sector

Emre GÖLLÜ - Aydın KAYI

Determination of Tourism Guiding Students’ Attitudes toward Reading Habit

Özlem KÖROĞLU - F. Özlem GÜZEL

Okul Müdürlerinin Eğitim Yönetiminin İşlevleri Bağlamında Yönetim Sürecinde Karşılaştıkları Temel Sorunlar

Hasan Basri MEMDUHOĞLU - Erdal MERİÇ

Kitaptan Uyarlama Sinema Filmlerinin Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi

Alpaslan OKUR - Üzeyir SÜĞÜMLÜ - Gökçen GÖÇEN

Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eğitimi Programının 61-66 Aylık Çocukların Okuma Yazma Becerilerine Etkisi

Elçin YAZICI - Adalet KANDIR

 

İŞLETME-İKTİSAT-KAMU YÖNETİMİ-İLETİŞİM

Askeri Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Sahra Altı Afrika Örneği

Metin DUYAR - Mustafa KOÇOĞLU

Ideological Media Bias and Advertising: Differentiation of Advertising Appeal Usage Between Mainstream and Conservative Islamic Print Media in Turkey

Muge ELDEN - Ugur BAKIR - Murat CELIK

E-Devlet Uygulamaları Açısından Türkiye İncelemesi ve Bir Model Önerisi

Emrah ERDEM

Türkiye’de Moda Markalarının Göstergelerle Anlatıları: Ödüllü Moda Reklamlarının Görsel İletişim Tasarımına Yönelik Çözümleme

Cem GÜZELOĞLU

Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye’de Ekonomik Krizler, Sermaye Hareketleri ve ABD Doları Arasındaki İlişki

Rıdvan KARACAN

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

Türkiye’ de İş Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Tematik Açıdan Analizi

M. Fatih AKSARAYLI

Dans Organizasyonlarında Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Üzerine

Füsun AŞKAR

Popüler Kültür ve Müzik Üzerine

Deniz AYDAR

Sokakta Yaşayanlara Yönelik Sosyal Sorumluluk Çalışmaları İçin Toplumsal Algının Belirlenmesi

Engin ÇELEBİ

Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası: Osmanlı Kültürel Öğelerinin Reklamlarda Kullanımı

Müge ELDEN - Işıl KARPAT AKTUĞLU - Özen OKAT ÖZDEM

Farklı Spor Branşındaki Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Ercüment ERDOĞAN - Hasan SÖZEN - Burkay CEVAHİRCİOĞLU

Pomaklar ve Pesna Geleneğindeki Pentatonizm

Berkant GENÇKAL - Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Halkla İlişkiler Yöneticileri ve Duygusal Zeka

Deniz SEZGIN - Sezgin ATEŞ

Müziğin Evrenselliği Varsayımı ve Etnomüzikolojide Evrensel Arayışı

ONUR ŞENEL

An Investigation of Using Musical Instruments in Musıc Therapy Methods on Mentally Retarded Children

Günsu YILMA

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA,  Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.