CİLT: 7   SAYI:34      YIL: 2014    (Yayın Tarihi: 30.10.2014)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

DİL-EDEBİYAT

Arap ve Türk Belâgatında Me‘ânî İlmine Genel Bir Bakış

Derya ADALAR SUBAŞI

Nedîm’in Hikemî Yönü

Savaşkan Cem BAHADIR

Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-1: İlk Belirlemeler

Adem ÇALIŞKAN

Klasik Türk Şiirinde “Mekân”ın Sembolik Yorumu

H. Gamze DEMİREL

Dil Devriminin Gerçekleşmesinde Türk Dil Kurumunun Rolü

Ömer GÜNDÜZ - İsmail FIRAT

Bir Natüralistin Sosyalist Ütopyası: Emek (Travail)

Bekir GÜZEL

Peride Celâl’in Kurtlar Romanında Bilincin Sunumu

Gülsemin HAZER

Gülten Dayıoğlu’nun ‘Tuna’dan Uçan Kuş’ ve Ali Arslan’ın ‘Ama Sevgi Kalmalı’ Yapıtlarında Öznenin Biçimlenme Problematiği ve Dilin Belirleyici Rolü

Birkan KARGI

Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş

Ahmet KESKİN

Les Enjeux Du Theatre Scolaıre En France

Şengül KOCAMAN

Depicting The Contrasts through Symbolic Characters

Davood Mohammadi MOGHADAM - Wan Roselezam WAN YAHYA

Tıp Metinleri Çeviri Sorunları

Derya OĞUZ

Otorite Kavramı ve Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Otoritenin Yansımalar

Hanife ÖZER

Post-Dramatik Yaşamların Ötesinde: Sarah Kane ve Kanat Güner

İrfan POLAT

İsmet Özel’in “Dişlerimiz Arasındaki Ceset” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi

Selim SOMUNCU

Kopuk Yapıt Örneği Olarak Muhsin Macit’in Filmin Ağlanacak Yeri Adlı Kitabı

Gökhan TUNÇ

İlm-i Kıyâfet ve Firâset Bağlamında Mustafa Bin Evrenos’un “Hâzâ Kitab-ı Firâsetnâme ve Kıyâfetnâme” si

Melike Gökcan TÜRKDOĞAN

Silahşor İbrahim Yâver’in Tarih Manzumeleri

Kaplan ÜSTÜNER

 

TARİH – SİYASET BİLİMİ- ULUSLARARSI İLİŞKİLER

Meclis-i Milli’den Ulusal Kongre’ye Kıbrıs Türk Halkının Kongre Yöntemi ile Örgütlenme Hareketleri

Sibel AKGÜN

1939 Erzincan Depreminde İngilizlerin Yardımları

Cengiz ATLI

II. Dünya Savaşı Sonrası Sovyet Rusya’nın Boğazlarla İlgili Talepleri

Ömer ERDEN

Ottoman Gifts in the 18th Century through The East-West Perspective

Ayşen MÜDERRİSOĞLU

İsrail'de Demokrasi ve Kimlik Krizi

Nurlan MUMINOV

Tek Parti Yöneticilerinin Söyleminde Yeni Toplumsal Kimlik ve Onun Sembolleri

Murat TURAN

 

COĞRAFYA

Kırsal Yerleşmelerin Üst Kademe Merkezlerle Olan Ticaret ve Hizmet İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Bağbaşı-Pehlivanlı ve Serdarlı Örneği

Fatih ARICI

Göksu Nehri Vadisinin Flüvyal Jeomorfolojisi (Mut-Silifke Arası)

Nurcan AVŞİN

Kentsel Alanlara Göç Eden Kırsal Nüfusun Kentsel Uyumu ve Kentlileşme Düzeyi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma: Ağrı Örneği

Sinan KOCAMAN

Ardeşen(Rize) Yöresi’nde Teleferik Kurulumu ve Kullanımının Sosyal Hayata ve Ekonomiye Etkisi

Tamer ÖZLÜ - Savaş ÇAĞLAK – Halim ŞAMLIOĞLU

 

İLAHİYAT

Dua Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ahmet ALBAYRAK - Yusuf ACUNER - Beyazıt Yaşar SEYHAN

Üseyd B. Hudayr’ın Dinî, Siyasî, İctimaî ve Askerî Faaliyetleri

İhsan ARSLAN - Zekeriya ÇELİK

Cüveynî’nin İmamet Anlayışında Başkanlık Krizinin Çözümü (Gıyâsu’l-Ümem Modeli)

Mehmet Salih GECİT

 

SANAT TARİHİ-ARKEOLOJİ

Batı Sanatında “Düşmüş Melekler” İkonografisi: Hanok’un Kitabı, Eski Ahit ve Yeni Ahit Bağlamında

Zehra Canan BAYER

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Kadın İşgücü Temalı Propaganda Posterleri

Burak BOYRAZ

Bulancak Acısu Kaya Kilisesi

Hasan BUYRUK

Haleplibahçe Amazon Kraliçeleri Mozaiği:  Antıoch, Sephhorıs, Ouled Agla ve Apamea’nın Mozaikleriyle İkonografik İlişkisi

Şehnaz ERASLAN

Erken Cumhuriyet Dönemi (1930-1940) Orta Anadolu Bölgesi Türk Kazıları ve Değerlendirilmesi

Latif GÖKALP

Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Modern Kadın Kimliği: Heykeltraş Zerrin Bölükbaşı Örneği

Esma İGÜS

Ürgüp Boyalı Köyü Cami Mihrabı

Mehmet PINAR

Kayseri/Tavlusun Köyü’nde Bulunan Köprü ve Çeşmeler

Şerife TALİ

Kayseri /Akçakaya Köyü’nde Bulunan Çeşmeler ve Beyaz Mermer Kitabeli Mezar Taşları

Şerife TALİ

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (II) Yol Yapıları

Mehmet YAVUZ - Ali Yalçın TAVUKÇU

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (II) Mimari Eserler

Mehmet YAVUZ - Ali Yalçın TAVUKÇU

 

PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ-FELSEFE

Çok Kültürlülüğün Medya, Edebiyat, Oyun ve Müziğe Yansımaları

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN - Rumiye ARSLAN - Şafak ULUÇINAR SAĞIR

Bireyin Popüler Multimedya Bağlantılarında, Estetik Tüketim ve Estetik Kültürlenme

Hasbi ASLAN

Women Day as Traditional Leisure Activity: A Study on Attitudes of Turkish Women towards “Invitation Day”

Gülsün AYDIN - Metin ARGAN - Tuba SEVİL - Türkan Nihan SABIRLI

Muhafazakarlık İdeolojisi Çerçevesinde Gelişen Kültür ve Sanat Politikaları

Tuğba AYDIN ÖZTÜRK

Social Change from the Perspective of Some Prominent Contemporary Sociologists

Taner ÇAM - Mustafa KAYAOĞLU

Kültür Birleştirir: “Sosyal Gelişme” Açısından Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Projeleri

Samet ÇEVİK - Melahat YILDIRIM SAÇILIK

Veiling and (Fashion-) Magazines – ‘Alâ Dergisi’ Magazine as a Case for a New Consumer Image of a New Devout Middle Class in Turkey

Cüneyt DİNÇ

Çanakkale Merkezindeki 65 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Gökhan GÖKULU - Şeref ULUOCAK - Cumhur ASLAN - Olgun BİLİR

Türkiye’deki Seçkinlerin Toplumsal Yapıda Dönüşümü: "Hegemonik Konumdaki Elitler"

Figen KANBİR

Platon’un Metafizik Terminolojisi ve Mağara Alegorisinin Mistik Temelleri

Cevdet KILIÇ

Die Tiefenhermeneutische Kulturanalyse

Hüseyin VAROL

Kültürel Aracılık, Romanlar (Çingeneler) ve Müzik: Bir Rumeli Halk Ezgisinin Kırkpınar Güreş Havasına Dönüştürülmesi Örnekolayı

İbrahim Yavuz YÜKSELSİN

 

EĞİTİM

A Study on the  Burnout Level of Primary School Teachers

Hayriye Esra AKYÜZ - Hüsamettin KAYA

Din ve Ahlak Öğretiminde Kuran Kıssalarının Önemi: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Eyyüp Kıssası Üzerine Nitel Bir Araştırma

Mustafa BAYAR

Etkili Okul-Çevre İlişkisinde Ailenin Katkısına İlişkinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Mahmut Sami ÇALIŞKAN - Mustafa GÜÇLÜ

Türk Eğitim Tarihi Dersi Öğretiminde Farklı Bir Yaklaşım: Resim Öğretmenliği Öğrencilerinin Sergi Çalışması

Yasemin ERSÖZ - Sebahattin ARIBAŞ

Almanca Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Bahar İŞİGÜZEL

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımıyla İlgili Farkındalık ve Yeterlikleri

Mehmet Nuri KARDAŞ

20–30 Yaş Grubu Bekar Erkeklerin Eş Seçimine Yönelik Tutumları ve Eşten Beklentilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Alaeddin KASAPKARA - Betül KASAPKARA

Pakistan’ın Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi

M. Nur PAKDEMİRLİ

 

İŞLETME-İKTİSAT-KAMU YÖNETİMİ-İLETİŞİM

Türk Televizyonlarındaki Gıda Reklamlarında Kadın ve Erkek İmgesi Üzerine Bir İnceleme

Kubilay Hasan APAK - Fevzi KASAP

Borç Krizi Sonrası Avrupa ve Türkiye

Işın ÇETİN

Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Bahadır ERGÜN - Arzu ŞAHİN - Erhan ERGİN

A Model Proposed to Determine the Effects of Career Planning on the Relation between Psychological Capital and Occupational Commitment

Ş. Didem KAYA - Muammer ZERENLER

Jetfighter down!  Predicting Opinions with Twitter and the Role of Social Media in Turkey within Context of Attribute Agenda-setting Theory

Cem Sefa SÜTCÜ – Ç.AYTEKIN – T. KARA – E. AKYAZI – N.E. DILMEN – B. DEĞERLI

Kent Yönetimlerinde Siyasal Katılım ve Temsiliyet Sorunu: Belediye Meclislerinin Etkililiği Üzerine Kuramsal Bir Tartışma

Hikmet YAVAŞ - Konur Alp DEMİR

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

Dans Eşliğinden Müzikal Forma Chaconne'un Evrimi

Eylem ARICA -  Ali UÇAN

Yerel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği

Muammer BEZİRGAN - Fatih KOÇ

Sözlü Tarih Denemesi: 1960-1980 Yılları Arasında İstanbul’da Halk Dansları

Nihal CÖMERT ÖTKEN - İlke KIZMAZ

Utilisation Des Icons Et Des Symboles Dans Les Affiches Publicitaires

Eda ÇORBACIOGLU GÖNEZER

A Research towards the Development of Golf Tourism in Belek Region

Aslı ERSOY - Mustafa GÜLMEZ

Zeugma Mozaik Müzesini Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon İmaj Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

Nazlı ERSOY

Contemporary Developments in Social Learnıng Theory in Criminological Research and Its Possible Use in Turkish Criminological Research

Serkan TAŞĞIN

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.