Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 43 (Nisan 2016)             Volume: 9  Issue: 43 (April 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

SİNOP VE YÖRESİ AĞIZLARINDA MANTAR ADLARI

Ergün ACAR

İŞTİKÂK SANATINA DEYİŞBİLİMSEL BAKIŞ: BÂKÎ’NİN GAZELLERİ ÖRNEKLEMİNDE

Volkan ALDIRMAZ

ÇEVİRİBİLİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR: SEMBOLİK FORMLAR KURAMI

Sevinç ARI

ESKİ TÜRKÇE FİLLERİN KIRIM TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Ertan BESLİ

"AZERBAYCAN" İSMİNİN KÖKENİ VE ANLAMI

Şahap BULAK

PEYAMİ SAFA’NIN MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ADLI ROMANININ KURGUSAL ÖĞELERİNİN ÇÖZÜMLEMESİ VE ROMANIN MERKEZ KİŞİSİNE PSİKANALİTİK AÇIDAN YAKLAŞIM

Yıldıray BULUT

MOLDO NİYAZ’IN ŞİİRLERİNDE TARİHÎ GERÇEKLİK: RUS İŞGALİ ÖRNEĞİNDE

M. Nurullah CİCİOĞLU

BEY ARMUDU’NDAN BERGAMOT’A BİR YOLCULUK

Osman COŞKUN

BİR TÜR OLARAK MÜNÂCÂT VE İBRAHİM ŞİNÂSȊ EFENDİ’NİN ‘MÜNÂCÂT’ININ TAHLİLİ

Adem ÇALIŞKAN

DE LA THYMIE A L’ANALYSE MODALE DES PASSIONS A L’AIDE D’UN FILM PUBLICITAIRE

Eda ÇORBACIOGLU GÖNEZER

18. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN KÖMÜRKAYAZÂDE FENNÎ VE DİVANÇE’Sİ

Hacı İbrahim DEMİRKAZIK

NASİHAT EDEBİYATINA DAİR BİR ESER: SA’DÎ’NİN PENDNÂMESİ

Melek DİKMEN

18. YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: “NETÎCETÜ’L-FİKRİYYE FÎ TEDBÎRİ VELÂDETİ’L-BİKRİYYE”

Şaziye DİNÇER BAHADIR

TÜRKÇEDE ORTA ÇATI

Nuh DOĞAN

RACANDAR SİNGH BEYDİ’NİN ÖYKÜLERİNDE KADIN KARAKTERLER VE KADIN SORUNLARI

Recep DURGUN

MEHMED AYDÎ EFENDİ’NİN (1812-1865) DİVAN’INDA DÎNÎ VE TASAVVUFÎ KÜLTÜR

Mahmud Esad ERKAYA

SAFRANBOLU’DA EVLİLİK ÂDETLERİ

Ş. Seher EROL ÇALIŞKAN - Şerife ORAL

GENÇLİK SORUNLARI ODAĞINDA DÖNEMEÇ ROMANI

Melih ERZEN

MİLLÎ BİLİNCİN İNŞASI VE ÇOCUK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'NUN DESTAN UYARLAMALARI

Melih ERZEN

BİR YANSITMA ARACI OLARAK METİN ELOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE HAYVANLAR

Özlem FEDAİ

REKLAM FİLMİ ÇEVİRİ SORUNSALI

Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ - Derya OĞUZ

GRAHAM SWIFT’İN SU DİYARI ADLI ESERİNDE “SU İNSANLARI” VE “TOPRAK İNSANLARI”

Turan Özgür GÜNGÖR

SARICAZÂDE RÂMİZ’İN EDİRNE TEKKELERİ’Nİ ANLATAN MESNEVİSİ: “ESÂMÎ-Yİ HÂNKÂH-I MAHMİYYE-İ EDRENE”

Müberra GÜRGENDERELI

ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİNDE ÜNLÜ DARALMA(MA)SI

HASAN İSİ

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E GENÇLİK SÜRELİ YAYINLARI

Ruhi İNAN

BESTEYE DÖNÜŞEN SÖZ: YAHYA KEMAL’İN İKİ GAZELİNİ BİRER POETİK METİN OLARAK OKUMAK

Fahri KAPLAN

TÜRKÇEDE KONUŞANIN KİŞİ DEĞİŞTİRMESİ

Fevzi KARADEMİR

BENLİĞİN YIKIMI VE YENİDEN İNŞASI BAĞLAMINDA SEYHAN ERÖZÇELİK’İN PENTİMENTO ADLI ŞİİR KİTABININ İNCELENMESİ

Mustafa KARADENİZ

ORHUN ABİDELERİNDE AT KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ

Servet KARÇIĞA

BÂKÎ’NİN GAZELLERİNDE BENZETME VE AKTARMALAR

Murat KEKLİK

SÜNBÜLZÂDE VEHBİ’NİN GAZELLERİNDE MEYHÂNE VE MEYHÂNEYE AİT UNSURLAR

Mehmet KILIÇ

THE COURT, THE NOBILITY AND THE MONARCH’S RESPONSIBILITIES IN SHAKESPEARE’S ELIZABETHAN HISTORY PLAYS

Murat ÖĞÜTCÜ

BURHAN GÜNEL’İN ROMANLARINDA OTOBİYOGRAFİK BENLİKLER

Fatih SAKALLI

BİR DEVRİ ŞİİRLEŞTİREN ŞAİR: FAİK ALİ OZANSOY VE MANZUM TİYATROLARI

Sevim ŞERMET

KLASİK TÜRK EDEBİYATI İLE HALK EDEBİYATININ  KESİŞME NOKTALARINDAN BİRİ: PERDE GAZELLERİ

Süleyman SOLMAZ

TRANSNATIONAL IDENTITIES AND IMAGINARY LANDS

Begüm TUĞLU

SAFAHAT’I BAKHTIN’LE OKUMAK

Veli UĞUR

İSMÂÎL-İ ANKARAVÎ’NİN MİFTÂHÜ’L-BELÂGA VE MISBÂHÜ’L-FESÂHA’SINDAKİ ISTILAHLAR

Fatih ÜLKEN

BATIL BİR TASAVVUF ALGISI OLUŞTURMA ÇABALARI VE EVHADÜ’D-DİN KİRMANÎ’NİN MENKABELERİ

Mehmet ÜNAL

KASİDELERDE ŞAİR ALGISI

İlyas YAZAR - Esra USLU

ENDERUNLU HÂFIZ ABDÜLLATİF EFENDİ’NİN HÂB-NÂME-İ LATÎF’İ

İsmail YILDIRIM

TANZİMAT ROMANLARINDA EĞİTİM MESELESİ VE TAHSİLLİ KAHRAMANLAR

Alkan YILMAZ

HAMLET’S WOMEN AS MAJOR IMPETUSES FOR HIS ABNORMAL CONDUCT

Fatih YÜCEL

LET AİF-İ RİVAYAT’TA FELSEFÎ DÜŞÜNCELER

Semih ZEKA

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581