Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 43 (Nisan 2016)             Volume: 9  Issue: 43 (April 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İLAHİYAT

THEOLOGY

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİN GÖREVLİLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI: RİZE ÖRNEĞİ

Hacı Yusuf ACUNER

İSLÂM DİNİNDE CİHAD VE HZ. PEYGAMBER’İN SAVAŞLA İLGİLİ UYGULAMALARI (SÜNEN-İ TİRMİZÎ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME)

Mustafa AKSU

İSLAM HUKUKUNA GÖRE İSTİHÂLE VE İSTİHLÂKIN NECİS KATKI MADDESİ İÇEREN GIDA, İLAÇ, KOZMETİK VETEMİZLİK MALZEMELERİNİN HÜKMÜNE ETKİSİ

Mehmet Selim ASLAN

İBNÜ’L- KAYSERÂNÎ EL-MAKDİSÎ’NİN “TEZKİRATU’L-MEVZÛ‘ÂT”ININ METİN TENKİDİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nevzat AYDIN

ALİYA DÜŞÜNCESİNDE ÜÇÜNCÜ YOLUN İMKÂNI OLARAK İSLÂM

Mahsum AYTEPE

SELÇUKLU MUHADDİSLERİNDEN BEGAVÎ’NİN (Ö. 516/1122) HAYATI VE HADİS TENKİTÇİLİĞİ

Osman BİLGEN

İSLÂM FIKHINDA YEME İÇME ÖLÇÜLERİ

Mustafa BORAN

MESNEVÎ ŞÂRİHİ BİR BAYRÂMÎ-MELÂMÎ: SARI ABDULLAH EFENDİ’NİN SEYR Ü SÜLÛK YORUMU

Büşra ÇAKMAKTAŞ

HADİSLERDE “TUZ”UN YERİ VE YAŞAMSAL DENGEDEKİ ROLÜ

Musa ÇETİN

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ DİN HİZMETLERİNDE CEZAEVİ VAİZLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Fatih ÇINAR

ERKEN DÖNEM HIRİSTİYAN PASİFİZMİ (ŞİDDET KARŞITLIĞI)

Hasan DARCAN

ANTİK YUNAN FİLOZOFLARINDAKİ ADALET ANLAYIŞININ İSLAM FİLOZOFLARINA ETKİSİ

Mehmet DEMİRTAŞ

HADİS İLMİNDEKİ “ZABT” TERİMİNİN ANLAMI VE İŞLEVSELLEŞTİRİLEBİLME İMKÂNI

Mehmet DİNÇOĞLU

XIX. YÜZYILDA DOĞU TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA İSLAMÎ KÜLTÜRÜN ZEKÂT MÜESSESESİ OLARAK ETKİLERİ

Bahattin GENCAL

SÛFÎLERE GÖRE RÜ’YETULLAH  MESELESİ

Ferzende İDİZ

DİNDAR ŞAHSİYETTEN DİNSEL BİREYCİLİĞE DEĞİŞEN DİNDARLIK YÖNELİMLERİ BAĞLAMINDA İNTİHAR

Muhammed KIZILGEÇİT

AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ (1813/1893)’DE RUH- NEFİS MÜCÂHEDESİ

Bekir KÖLE

DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ali KUŞAT -  Meryem Berrin BULUT

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN MANEVÎ HAK KAVRAMI (TELİF HAKKI ÖZELİNDE)

Fatih ORHAN

SON YÜZYILDA YAYINLANMIŞ ÜÇ İLMİHAL BAĞLAMINDA FIKHİ VE TASAVVUFİ NAZARİYEYE BAKIŞ

İsmail ÜSTÜN

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581