Navigation


 


 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI ÖZEL SAYISI                   -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armağanı-

Kapak    &    Künye     &     İçindekiler

 

Prof. Dr. Turgut KARABEY

9-12

Fehîm-i Kadîm Divanı’nda Hayvanlar Üzerine Bir İnceleme

Hayriye DURKARA

13-27

Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler

Mehtap ERDOĞAN

28-55

Hâce Muhammed Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde İnsan-ı Kâmil

Ayşe FARSAKOĞLU  EROĞLU

56-63

Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıssalarını Konu Alan Mesneviler

Melike GÖKCAN TÜRKDOĞAN

64-92

Divan Şiirinde Vakt-i Seher

Hüseyin GÜFTÂ

93-137

Klâsik Şâirlerde “Benlik” Psikolojisi

M. Muhsin KALKIŞIM

138-150

Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Oyunlar

Yunus KAPLAN - Yakup POYRAZ

151-175

Divan Şiiri Sevgili Tipindeki Abartıların Simgesel Boyutuna Birkaç Örnek

Saadet KARAKÖSE

176-187

18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri

Yakup POYRAZ - Ayhan TERGİP

188-202

Türabî Divânı’ndan Hareketle Klâsik Türk Edebiyatında İnançla İlgili İbarelerin Anlam Bilgisi Bakımından İncelenmesi

Hülya SAVRAN

203-220

Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine Katkıları

Ayhan TERGİP

221-232

Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler

Semra TUNÇ

233-267

Hurufism among Albanian Bektashis

Fatih USLUER - Fırat YILDIZ

268-280

Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler

Hakan YEKBAŞ

281-300

Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri

Emine YENİTERZİ

301-334


TURKÇE

 ENGLISH

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index ve TEI  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.